3e jaar WW nu geregeld
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

CAO Private Aanvulling WW en WGA voor Afbouw algemeen verbindend verklaard

Via eerdere nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd dat er in de CAO Afbouw afspraken zijn gemaakt over het repareren van het zogenaamde 3e jaar WW. In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd en teruggebracht van 38 maanden naar maximaal 24 maanden. De reparatie naar 3 jaar WW kan nu daadwerkelijk worden geregeld.

In de praktijk is het nu zo dat een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, minder lang een uitkering ontvangt. Reeds in het Sociaal Akkoord van 2013 hebben werkgevers en werknemers afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering kunnen ontvangen. Na lang en veelvuldig overleg is er een regeling uitgekomen waarbij de Stichting PAWW in het leven is geroepen om deze afspraken uit te voeren. Alvorens deze stichting er echt mee aan de slag kon, moesten de afspraken over het 3e WW jaar en loongerelateerde WGA in zogenaamde verzamelcao’s worden vastgelegd en door het Ministerie van SZW algemeen verbindend worden verklaard. De verzamelcao waar de Afbouw onder valt (Sector Bouw; sector 03-No.03) is per 19 november 2018 algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat nu voor de werknemers en bedrijven in onze sectoren daadwerkelijk de reparatie kan worden uitgevoerd.

Werknemerspremie

De regeling wordt ingevoerd per 1 januari 2019. De premie voor deze regeling wordt geheel betaald door de werknemer. Deze bedroeg in 2018 0,2% van het brutoloon. Of dit ook het percentage voor 2019 zal zijn, is thans nog niet bekend, maar vooralsnog gaan we daar vanuit. Hoewel het een werknemerspremie is en deze dus niet voor uw rekening komt, betekent dat niet dat u er geen bemoeienis mee heeft. Het betekent namelijk wel degelijk een extra administratieve handeling. U moet namelijk de nodige informatie uitwisselen met de Stichting PAWW.   

Wat betekent dit voor u als werkgever?

  • Als werkgever houdt u per 1 januari 2019 elke maand de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van de werknemer en draagt deze af aan de Stichting PAWW.
  • Werkgevers ontvangen op korte termijn een brief van de stichting PAWW, het landelijk fonds dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de PAWW-regeling. De adresgegevens ontvangt de stichting PAWW via het UWV.
  • In de brief staat alle informatie die u nodig hebt om u als bedrijf aan te melden als deelnemer. Aanmelding is verplicht. Mocht u geen brief krijgen van de stichting PAWW, dan kunt u op de website ook vinden hoe u zich dan kunt registreren.
  • Het is van belang deze aanmelding zo snel mogelijk te regelen, zodat periodiek de aangifte en afdracht van de bijdragen kan plaatsvinden. Dat gaat via een simpel opgezette portal.
  • Aangezien deze regeling al in een aantal sectoren loopt, zullen de (meeste) salariskantoren de benodigde aanpassingen al in hun systemen hebben opgenomen. Overleg dit voor de zekerheid tijdig, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Veel gestelde vragen

Over de wijze waarop werknemers worden geïnformeerd, is (nog) niet zoveel bekend. Uiteraard is het verstandig om uw werknemers zelf ook te informeren. Voor meer informatie en/of vragen heeft de stichting PAWW een website met informatie over de achtergrond van de regeling en een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden daarop.

Uiteraard mag u ook met ons secretariaat contact opnemen als u vragen heeft.