Gebruik het declaratieformulier
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Collectieve fysiotherapie

De cao Afbouw heeft voor werknemers een verplichte collectieve verzekering voor fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck. Aanvragen voor vergoedingen kunnen werknemers indienen bij Wuthrich, de NOA Verzekeringsdienst.

Werkgevers zijn verplicht om voor iedere werknemer waarop de cao Afbouw van toepassing is premie af te dragen voor de verzekering behandelingen fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie Cesar en Mensendieck. De werknemer heeft daarmee recht op vergoeding van behandelingen door gediplomeerde therapeuten. Lees voor exacte voorwaarden bijlage 3 van de cao Afbouw.

Aanvraagprocedure

Aanvragen voor vergoeding dienen door de werknemer te worden ingediend met behulp van het officiële declaratieformulier fysiotherapie cao Afbouw. De werknemer is gehouden de volgende bewijsstukken met het door de werknemer volledig ingevulde en ondertekende declaratieformulier mee te sturen:

  • verklaring (kopie uitkeringsbericht) van de zorgverzekeraar(s) dat kosten van behandelingen fysiotherapie resp. manuele therapie resp. oefentherapie niet voor vergoeding in aanmerking komen op de Basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet en/of een eventueel afgesloten andere (aanvullende of speciale) verzekering
  • voldoende gespecificeerde originele factuur van de behandelend fysiotherapeut resp. manueel therapeut resp. oefentherapeut; uit deze factuur dient in ieder geval te blijken het aantal behandelingen, de behandelingsdata, het gehanteerde tarief en de volledige NAW-gegevens van de behandelend fysiotherapeut resp. manueel therapeut resp. oefentherapeut

Indien voor de beoordeling van de aanvraag nadere gegevens of inlichtingen worden verlangd, is de werknemer gehouden deze informatie te verstrekken voor zover de aanvraag verband houdt met het verzoek over te gaan tot vergoeding van de behandelingen fysiotherapie resp. manuele therapie resp. oefentherapie.

Aanvragen voor vergoeding kunnen worden ingediend tot uiterlijk 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de behandeling heeft plaatsgehad. Download hiervoor onderaan de pagina het declaratieformulier.