Gebruik het declaratieformulier
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Collectieve fysiotherapie

De cao Afbouw heeft voor werknemers een verplichte collectieve verzekering voor fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck. Aanvragen voor vergoedingen kunnen werknemers indienen bij Fidus de Bilt, de NOA Verzekeringsdienst.

Werkgevers zijn verplicht om voor iedere werknemer waarop de CAO-Afbouw van toepassing is premie af te dragen voor de verzekering behandelingen fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie Cesar en Mensendieck. De werknemer heeft daarmee recht op vergoeding van behandelingen door gediplomeerde therapeuten. Lees voor exacte voorwaarden bijlage 8 van de CAO-Afbouw.

Aanvraagprocedure

Aanvragen voor vergoeding dienen door de werknemer te worden ingediend met behulp van het officiële declaratieformulier fysiotherapie CAO-Afbouw. De werknemer is gehouden de volgende bewijsstukken met het door de werknemer volledig ingevulde en ondertekende declaratieformulier mee te sturen:

  • verklaring (kopie uitkeringsbericht) van de zorgverzekeraar(s) dat kosten van behandelingen fysiotherapie resp. manuele therapie resp. oefentherapie niet voor vergoeding in aanmerking komen op de Basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet en/of een eventueel afgesloten andere (aanvullende of speciale) verzekering
  • voldoende gespecificeerde originele factuur van de behandelend fysiotherapeut resp. manueel therapeut resp. oefentherapeut; uit deze factuur dient in ieder geval te blijken het aantal behandelingen, de behandelingsdata, het gehanteerde tarief en de volledige NAW-gegevens van de behandelend fysiotherapeut resp. manueel therapeut resp. oefentherapeut

Indien voor de beoordeling van de aanvraag nadere gegevens of inlichtingen worden verlangd, is de werknemer gehouden deze informatie te verstrekken voor zover de aanvraag verband houdt met het verzoek over te gaan tot vergoeding van de behandelingen fysiotherapie resp. manuele therapie resp. oefentherapie.

Aanvragen voor vergoeding kunnen worden ingediend tot uiterlijk 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de behandeling heeft plaatsgehad. Download hiervoor onderaan de pagina het declaratieformulier.

Meest gestelde vragen

Dat kan tot 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de behandeling heeft plaatsgevonden en met behulp van het officiële declaratieformulier (te downloaden op NOA.nl). De werknemer moet een bericht van zijn eigen zorgverzekeraar meesturen waaruit blijkt dat de behandeling niet onder zijn eigen ziektekostenverzekering valt en een gespecificeerde factuur van de behandelend therapeut.

In ieder geval het aantal behandelingen, de behandelingsdata, het gehanteerde tarief en de volledige NAW-gegevens van de behandelend therapeut.

Nee. In dat geval moet hij of zij de behandeling bij zijn eigen ziektekostenverzekeraar declareren. Je kunt je werknemer er wel op wijzen dat hij of zij nu dubbel verzekerd is. Aangezien de verzekering onder de cao valt, kan een werknemer dus een goedkopere ziektekostenverzekering afsluiten.

Ja. Alle werknemers die onder de CAO-Afbouw vallen mogen hun fysiotherapiebehandelingen declareren via de NOA Verzekeringsdienst. Ongeacht waarvoor ze onder behandeling staan. Ze moeten wel zijn voorgeschreven door een arts of medisch specialist.

In feite doen alle werkgevers dat samen. Het is immers een collectieve verzekering. Doordat alle werkgevers mee betalen, kunnen we de premie laag houden. Zie het als goed werkgeverschap. Door een collectieve verzekering aan te bieden, worden de financiële drempels weggenomen die individuele werknemers ervan weerhouden om een fysiotherapeut te bezoeken en zijn ze langer duurzaam inzetbaar.

De vergoeding wordt, nadat de aanvraag door Fidus de Bilt is goedgekeurd, binnen drie weken overgemaakt naar de werknemer.