Geschillencommissie is laagdrempeliger
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Geschillencommissie

Mocht er onverhoopt een geschil ontstaan tussen u en het NOA-bedrijf, waar u onderling niet meer uit komt, dan kunt u de zaak voor leggen aan de Geschillencommissie Afbouw of Natuursteen in Den Haag.

Geschillencommissie Afbouw

In de algemene consumentenvoorwaarden voor het afbouwbedrijf in Nederland is geregeld dat eventuele geschillen tussen consument en ondernemer worden behandeld door De Geschillencommissie in Den Haag. Belangrijkste onderwerpen die deze commissie behandeld, zijn: Het werk wat gedaan is door een stukadoor. Het aanleggen of afwerken van een plafond of een wand. Het leggen van een vloer, zoals bijvoorbeeld terrazzovloeren, betonlookvloeren, grindvloeren en gietvloeren. Het bedrijf moet zijn aangesloten bij NOA. Voor meer informatie over de procedure bij deze geschillencommissie verwijzen wij u naar de gepubliceerde informatie op de website van de Geschillencommissie.

Geschillencommissie Natuursteen

De geschillencommissie Natuursteen kan alle geschillen behandelen over transacties tussen consumenten en natuursteenbedrijven, gesloten op of na 1 januari 2014. Hierbij valt te denken aan een natuurstenen vloer die gaat scheuren, een aanrechtblad dat vlekken vertoont of een grafmonument dat niet volgens hetgeen overeengekomen is, is geleverd en geplaatst. Het bedrijf moet zijn aangesloten bij NOA. Voor meer informatie over de procedure bij deze geschillencommissie verwijzen wij u naar de gepubliceerde informatie op de website van de Geschillencommissie.

Veel gestelde vragen

Hoe ontstaat een geschil?

U bent niet tevreden over het resultaat, u wilt niet betalen, u bent het niet eens met meerwerk, er is een miscommunicatie… Kortom, er zijn tal van mogelijkheden die kunnen leiden tot een geschil. In het ene geval zult u het onderling kunnen oplossen, in het andere geval zal één van beide partijen naar de onafhankelijke geschillencommissie stappen om daar het geschil aanhangig te maken.

Hoe kunt u een geschil bij de Geschillencommissie indienen?

Als u een geschil aan de Commissie wilt voorleggen, moet u op de website van de Geschillencommissie een vragenformulier invullen en in het kort aangeven wat het probleem is en wanneer het meningsverschil is ontstaan. Ook moeten naam en adres van de ondernemer gemeld worden. Een kopie van de orderbevestiging en/of de nota moet worden meegestuurd. Als u het geschil indient, moet u klachtengeld betalen aan de Geschillencommissie.

De uitspraak van de geschillencommissie is onafhankelijk en bindend
De uitspraak van de geschillencommissie is onafhankelijk en bindend

Wat gebeurt er met een openstaand bedrag bij indiening van een geschil?

Als er een geschil is ingediend bij de Geschillencommissie en u heeft de nota van het NOA-bedrijf nog niet of niet volledig betaald, dan moet u het openstaande bedrag bij de Commissie in depot storten. De Commissie neemt dit bedrag in bewaring (in depot) en zal bij de uitspraak bepalen aan wie het toekomt. Alle bedragen op de rekening waar geen geschil over bestaat, moeten al wel aan de ondernemer zijn betaald.

Hoe komt een deskundigenrapport tot stand?

Als er een geschil is ingediend bij de Geschillencommissie is het mogelijk dat er een deskundigenrapport wordt opgesteld. Bij een geschil over de kwaliteit van de werkzaamheden kan de Geschillencommissie besluiten om een deskundige naar de klacht te laten kijken. Ook de ondernemer mag bij dit onderzoek aanwezig zijn. De deskundige beoordeelt de klacht en brengt een rapport uit aan de Geschillencommissie. U en het NOA-bedrijf krijgen een kopie van het rapport van de deskundige toegestuurd.

Kan een procedure bij de Geschillencommissie Afbouw tussentijds geschikt worden?

Als het geschil al is voorgelegd aan de Geschillencommissie kan nog steeds tussentijds worden geschikt. Nadat u het deskundigenrapport van de geschillencommissie heeft ontvangen, kunt u van het NOA-bedrijf een aanbod krijgen om een verdere behandeling door de Geschillencommissie te voorkomen. Stemt u niet in met het voorstel, dan organiseert de commissie een zitting.

Hoe verloopt een zitting van de Geschillencommissie?

Voor een geschil dat is ingediend bij de Geschillencommissie wordt doorgaans een zitting gepland. Tijdens deze zitting kunt u uw standpunt mondeling toelichten. U en de ondernemer krijgen bericht wanneer het geschil door de Commissie zal worden behandeld. Wanneer u naar de zitting komt, heeft u de gelegenheid om uw klachten of verdediging nog eens mondeling toe te lichten. Bovendien biedt het de Commissie de mogelijkheid tot het stellen van vragen en u tot het geven van nader commentaar. Dit kan verhelderend werken. Zowel u als de ondernemer zijn vrij om te komen of weg te blijven. De zitting duurt circa dertig minuten. De Geschillencommissie bestaat uit drie leden: een voorzitter die door de Stichting Geschillencommissies is uitgekozen, een lid voorgedragen door de Consumentenbond en een lid voorgedragen door NOA.

Wat houdt een bindende uitspraak in?

Uit het geschil dat is ingediend bij de Geschillencommissie Afbouw komt een bindende uitspraak waar alle partijen zich aan dienen te houden. De Commissie kan iedere beslissing nemen, die zij ‘redelijk en billijk acht’ om zo het geschil te kunnen beëindigen. Zo kan de Commissie onder meer de volgende beslissingen nemen:

  • een schadevergoeding toekennen;
  • de ondernemer of de consument verplichten de overeenkomst na te komen;
  • de overeenkomst ongedaan maken;
  • een betalingsverplichting vaststellen;
  • aan de ondernemer (herstel)werkzaamheden opdragen.

Een andere mogelijkheid is, dat de Commissie partijen alsnog tot een schikking brengt. Dit kan uiteraard alleen als beide partijen ermee instemmen. Het komt voor dat u voor het indienen van de klacht een aanbod heeft gehad van het NOA-bedrijf, maar dat u dat aanbod niet redelijk vond en de zaak aan de Commissie heeft voorgelegd. Acht de Commissie dat aanbod wel redelijk, dan kan zij bepalen dat u dat aanbod alsnog aan moet nemen. De in het ongelijk gestelde partij moet de behandelingskosten van het geschil betalen. Wordt er geschikt of over gedeelde gelijkstelling gesproken, dan worden ook de behandelingskosten naar rato gedeeld.

Kan ik in hoger beroep gaan?

Als u het niet eens bent met de uitspraak die door de Geschillencommissie is gedaan, kunt u binnen twee maanden de uitspraak voorleggen aan de gewone rechter. Tegen een uitspraak van de Commissie is geen beroep mogelijk. Na de zitting is de discussie gesloten. Als u of het NOA-bedrijf de uitspraak onredelijk vindt, kunt u binnen twee maanden de uitspraak voorleggen aan de gewone rechter. De rechter zal echter marginaal oordelen. Dat wil zeggen dat hij zal oordelen of de uitspraak van de commissie naar redelijkheid en billijkheid is genomen.

Wat houdt de nakomingsgarantie in?

Als de uitspraak van de Geschillencommissie Afbouw niet wordt nagekomen, kan er aanspraak worden gemaakt op de nakomingsgarantie van NOA. Een uitspraak van de Commissie is bindend. Beide partijen moeten zich eraan houden. Mocht een ondernemer weigeren de uitspraak na te komen, zonder de uitspraak binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter te hebben voorgelegd, dan kunt u voor de uitvoering van de beslissing een beroep doen op de nakomingsgarantieregeling van de NOA. De NOA moet dan zorgdragen voor nakoming van de bindende uitspraak door de commissie. NOA zal daarna de gemaakte kosten op het betreffende NOA-lid verhalen.