10-punten plan voor kabinet
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
24 maart 2021

Renovatiemanifest

Op 24 maart is in debatcentrum Nieuwspoort het renovatiemanifest gelanceerd. We roepen samen met een brede coalitie op om het komende kabinet de verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving tot topprioriteit te maken. De markt is er klaar voor om die opgave samen met de overheid te versnellen!

Het Renovatiemanifest, dat bestaat uit een 10-puntenplan met zo concreet mogelijke aanbevelingen, is ondertekend door een brede coalitie. NOA heeft dit samen met Energie-Nederland, Milieudefensie, NVM, NVTB, OnderhoudNL-Stroomversnelling, Venin, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland, De Woonbond en NRP ondertekend.

Tijdens de lancering in Nieuwspoort werd het manifest overhandigd aan Tweede Kamerleden van VVD, CDA en PvdA. Via een livestream kon interactief via chat worden mee gediscussieerd.

Samengevat luidt de oproep aan het nieuwe kabinet als volgt:

  1. Kom tot een meerjarig, landelijk uitvoeringsprogramma tot 2050 met een stevige regierol van de Rijksoverheid om kennis te bundelen en de regionale en lokale uitvoering te coördineren.
  2. Kies voor een grote eerste stap en zet in op energiebesparing door isoleren en rendabele vormen van decentrale opwekking. 
  3. Sluit zoveel mogelijk aan bij de Europese Renovation Wave.
  4. Creëer draagvlak door helder en transparant te zijn over doelbereik, tussenstappen en behaalde resultaten.
  5. Zorg dat gemeenten (samen met woningcorporaties en netwerkbedrijven) faciliteren dat marktpartijen een kant-en-klaar aanbod kunnen doen aan gebouweigenaren per wijk, buurt, blok of  gebouw, zo mogelijk inclusief financiering.
  6. Zorg voor een goede dialoog met alle betrokkenen over doelen, aanpak en uitvoering.
  7. Voor investeringen die samenhangen met verduurzaming en leiden tot hogere woonlasten dienen aanvullende financiële middelen beschikbaar te zijn.
  8. Stimuleer de markt tot opschaling, industrialisatie, innovatie en een efficiënt proces door aanbodversterking.
  9. Faciliteer een goede doorstroming op de woningmarkt zodat op natuurlijke momenten zoals een transformatie, verbouwing, onderhoudsbeurt of verhuizing, huizen verduurzaamd kunnen worden. 
  10. Zorg dat in de door ons bepleite eerste grote stap woonlastenneutraliteit langjarig wordt geborgd door goede monitoring.

Download Renovatiemanifest 

Voor meer informatie en verdieping gaat u naar renovatiegolf.nl 

Deel dit artikel: