Wat gebeurt er na NOW 3.0?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
25 november 2020

NOW 3.0 van kracht, maar wat daarna?

Tot 1 oktober 2020 konden bedrijven, als gevolg van (grote) omzetverliezen, gebruik maken van de zogenaamde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 2.0. In verband met het aanhouden en zelfs toenemen van de problemen die het coronavirus veroorzaakt, heeft de overheid besloten deze noodmaatregel in aangepaste vorm onder de noemer NOW 3.0 voort te zetten. 

Hoewel de meeste bedrijven in de afbouw op dit moment nog goed kunnen doorwerken, mede door het protocol “Samen veilig doorwerken”, kan het natuurlijk zo zijn dat er toch afbouwbedrijven zijn die flink geraakt gaan worden door corona. Onder welke voorwaarden u van NOW 3.0 gebruik kunt maken, zetten we hieronder nog even kort uiteen.

NOW 3.0 in 3 tijdvakken verdeeld

De nieuwe regeling loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021, maar wordt daarbij in 3 tijdvakken verdeeld. 

  • Het eerste tijdvak loopt van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021;
  • Het tweede tijdvak van 1 januari 2021 tot 1 april 2021;
  • Het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021.

Per tijdvak wordt een steeds beperktere vorm van compensatie gegeven. Dat ziet er als volgt uit:

  • in het eerste tijdvak komt u in aanmerking voor steun, mits de omzetdaling tenminste 20% is. De maximale tegemoetkoming in dit tijdvak is 80% van de loonkosten (was in NOW 1 en 2 vastgesteld op 90%).
  • in het tweede tijdvak moet er sprake zijn van een omzetdaling van tenminste 30%. De tegemoetkoming wordt in dit tijdvak verlaagd naar 70% van de loonkosten.
  • in het derde tijdvak moet er eveneens sprake zijn geweest van tenminste 30% omzetdaling. De tegemoetkoming wordt in dit tijdvak verlaagd naar 60% van de loonkosten.

In de tegemoetkoming van de loonkosten is een opslag voor werkgeverslasten opgenomen van 40%. Hoewel de tegemoetkoming in de loonkosten zelf per tijdvak worden verlaagd van 80% naar 60%, staat hier tegenover dat een werkgever de loonsom, waarover de tegemoetkoming berekend wordt, geleidelijk mag afbouwen met 10% (1e tijdvak), 15% (2e tijdvak) en 20% (3e tijdvak). Dit heeft te maken met het feit dat werkgevers in de periode van NOW 3.0 mogelijk werknemers moeten ontslaan en daardoor de loonsom in die periode lager uitvalt. 

Inspanningsverplichting werkgever

De korting op de tegemoetkoming aan de werkgever bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen in de NOW 2.0 regeling is verdwenen, maar daar is wel een inspanningsverplichting voor de werkgever voor in de plaats gekomen. Werkgevers die werknemers moeten ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen zijn verplicht contact te zoeken met het UWV in het kader van hulp bij werk-naar-werk begeleiding.

Verlaging maximaal te vergoeden loon

In de eerste twee tijdvakken wordt de tegemoetkoming berekend over maximaal 2 x het maximumdagloon (€ 9.538,- bruto) per werknemer. Met ingang van het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar 1 x het maximum dagloon (€ 4.769,- bruto). 

Refertemaand vergelijking omzetverlies

De vergelijkingsmaand voor het bepalen van de omzetdaling is in alle tijdvakken juni 2020.

Aanvraagtijdstip NOW 3.0

Het eerste aanvraagtijdvak is op 16 november 2020 geopend. Aanvragen kan tot en met uiterlijk zondag 13 december 2020. Als uw bedrijf al eerder heeft meegedaan aan één van de eerdere NOW-regelingen, is dat niet van invloed op het deelnemen aan de NOW 3.0 regeling.

Maar wat gebeurt er daarna?

Zoals reeds aangegeven kunnen de meeste bedrijven in de afbouw nog redelijk goed doorwerken en hebben de meeste nog geen gebruik hoeven maken van de NOW-regelingen. Echter, de afbouwsector is een laatcyclische sector. Dit betekent dat mogelijke gevolgen van de coronacrisis pas (veel) later optreden. Grote investeerders in vastgoed e.d. zijn op dit moment al veel voorzichtiger met investeren en dat geldt ook voor de uitgifte van bouwvergunningen. Dat zou in het geval van de afbouwsector kunnen betekenen dat de echte klappen, economisch gezien, pas vallen als de NOW 3.0 al is afgelopen en bedrijven daar niet op terug kunnen vallen. NOA klopt daarom op dit moment al aan bij de politiek, omdat we ons grote zorgen maken dat er geen collectieve opvang van de overheid meer zou kunnen zijn als onze afbouwbedrijven in de problemen komen. Feitelijk zijn deze problemen nog steeds het gevolg van de coronacrisis. Wij dringen er op aan dat als deze situatie zich voordoet, wij er toch op kunnen rekenen dat er dan nog een vorm van steun vanuit de overheid is voor de afbouwbedrijven. Er zijn nog meer sectoren die zich hier zorgen over maken, we staan hier dus niet alleen in. Of de regering daar gevoelig voor is, moet nog blijken maar in de tussentijd blijven wij ons hier hard voor maken. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Deel dit artikel: