Nieuwe koers voor een ondernemend Nederland
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
25 april 2024

Naar een sterker NL

Koepelorganisaties MKB-Nederland, waar NOA bij is aangesloten, en VNO-NCW hebben een update gemaakt van de in 2021 gepresenteerde koers. Veel zaken zijn nog actueel, maar het ondernemings- en investeringsklimaat is verslechterd. In de lobby zal daar extra aandacht voor worden gevraagd.

Begin 2021 presenteerden de ondernemersorganisaties een nieuwe koers naar 2030 met brede welvaart als leidraad. Dit gebeurde na een uitgebreid onderzoek onder leden, ondernemers en experts. Die koers bestond uit drie belangrijke pijlers: een productief Nederland, een inclusief en sociaal Nederland en een duurzaam Nederland.

Fundamentele veranderingen

Drie jaar later hebben de ondernemersorganisaties een tussentijdse balans opgemaakt. In de update constateren de ondernemersorganisaties dat de eerdere analyse onveranderd actueel is. De spanningen in de samenleving zijn daarbij helaas eerder toe- dan afgenomen. Het ondernemings- en investeringsklimaat is verder verslechterd en de overheid is niet goed in staat grote maatschappelijke opgaven op te lossen en de uitvoering van beleid stokt op tal van terreinen. Hier bovenop komt een fundamentele verslechtering van de internationale veiligheidssituatie met een grootschalige oorlog en dreiging aan de Europese oostgrens. Ook bedreigen cybercriminelen en staten onze kritieke (digitale) infrastructuur en democratie en blijft Europa achter in de wereldwijde technologierace.

Wat er moet gebeuren

Op de pijler economie (Productief NL) is het volgens de ondernemersorganisaties zaak om komende jaren flink gas bij te geven om te zorgen dat onze productiviteit en ons ondernemingsklimaat weer verbetert. Dit met een steviger inzet op innovatie, minder regels, meer ruimte voor ondernemerschap en extra aandacht voor de digitale vaardigheden van mensen en innovatie. 

Voor een sociaal Nederland - en om werknemers meer grip te geven op hun leven en werk - dienen de in de SER afgesproken arbeidsmarkthervormingen te worden geïmplementeerd en moet er meer werk worden gemaakt van sociale innovaties. Verder moet werken meer lonend worden en is o.a. meer regie nodig op wat onze economie aan arbeidsmigratie nodig heeft. Ook moeten de onderwijsscores (PISA) snel worden verbeterd.

Voor een duurzaam Nederland moeten vooral de bestaande klimaatplannen worden uitgevoerd. In plaats van weer nieuw beleid van een nieuw kabinet kan beter daadwerkelijk worden gestart met het bouwen van nieuwe circulaire productieketens. Verder zijn een snellere vergunningverlening, meer bouwlocaties en meer ruimte voor werklocaties nodig.

In de update van de koers constateren de ondernemersorganisaties verder dat de overheid nog steeds overbelast is. De kennis en veranderkracht van ondernemers zou beter benut moeten worden.

Koers update

De plannen en ambities zijn te bekijken in de brochure ‘Naar een sterker NL’.

Deel dit artikel: