Er komen certificaatdelen i.p.v. URL’s
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
23 juli 2020

KOMO-Afbouw wordt herzien

KOMO-Afbouw is een procescertificatieregeling waarin voor zes afbouwwerkzaamheden kwaliteitsrichtlijnen (URL’s) vastliggen. De “moeder”-BRL en twee uitvoeringsrichtlijnen (URL’s) worden herzien. Tot 15 september kon er commentaar worden ingezonden op de voorstellen, maar dit is verlengd tot 15 oktober 2020. Het is vooral van belang voor buitengevelisolatiebedrijven en plafond- en wandmontagebedrijven om de voorstellen te bekijken, maar wellicht i.v.m. de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) ook voor andere afbouwbedrijven!

De procescertificatieregelingen zijn geruime tijd geleden speciaal voor de afbouwsector ontwikkeld op initiatief van NOA en LSGI. NOA is nog steeds nauw betrokken bij deze regelingen via vertegenwoordigers namens de branche in het College van Deskundigen Afbouwwerkzaamheden, die de voortgang van deze kwaliteitsregeling bewaakt.

De BRL gaat (momenteel) over de navolgende werkzaamheden:

  • Vervaardigen van calciumsulfaat gebonden dekvloeren
  • Vervaardigen van cementgebonden dekvloeren
  • Vervaardigen van stukadoorwerk
  • Vervaardigen van spackspuitwerk
  • Montage van systeemwanden en -plafonds
  • Vervaardigen van buitengevelisolatie
  • Niet dragende binnenwanden van steenachtig materiaal

BRL en URL’s worden herschreven

Het KOMO-Procescertificaat buitengevelisolatie is het meest succesvolle. In totaal 69 afbouwbedrijven hebben dit certificaat. De overige procescertificaten hebben aanzienlijk minder certificaathouders. De afgelopen tijd is daarom gewerkt aan het herschrijven van de beoordelingsrichtlijn, de BRL 9600, en de onderliggende URL’s voor systeemwanden en -plafonds en buitengevelisolatie. Er is gekozen voor een nieuwe opzet: De URL’s komen te vervallen en worden vervangen door deel 2 tot 8. In BRL 9600 deel 1 worden de algemene eisen voor afbouwwerkzaamheden opgenomen.

Er wordt een procescertificaat afgegeven als een bedrijf door een certificerende instelling (SKG-IKOB of KIWA) is getoetst op de beoordelingsrichtlijn (BRL) deel 1 in combinatie met een deel-BRL.

Ter visie voorgelegd

Op 20 juli zijn de concepten van de BRL’s 9600-01, 9600-06 en 9600-07 ter commentaar gepubliceerd. Iedereen mag commentaar leveren. De commentaarperiode loopt tot 15 september 2020. Zeker voor certificaathouders is het een goede zaak om de concepten te bekijken en eventueel commentaar op te sturen als u het met bepaalde zaken oneens bent.

Hoe hoort het eigenlijk?

Voor het buitengevelisolatiedeel werd het tijd dat de beschreven zaken herzien zouden worden. Maar waarom de wijzigingen van de overige delen? De certificerende instellingen hebben de verwachting uitgesproken dat de KOMO-kwaliteitsregelingen een grote rol gaan spelen als de Wkb uiteindelijk in werking zal treden. Dat is de reden dat ze er zoveel inspanningen voor verrichten om ook de andere delen te herzien. Ook voor niet gecertificeerde bedrijven is het raadzaam om kennis te nemen van de richtlijnen. Niet alleen vanwege de Wkb, maar ook omdat bij geschillen vaak wordt teruggegrepen naar een van deze BRL’s als men voor de rechter staat en de vraag wordt gesteld: “Hoe hoort het eigenlijk?”

Commentaar inzenden?

Als u commentaar inzendt nadat u de concepten hebt bekeken, wilt u dan een kopie van uw commentaar aan Rob van Boxtel van het NOA-secretariaat sturen? Om uw belangen goed te kunnen behartigen is het voor ons handig om te weten wie commentaar heeft gegeven en ook welk commentaar.

Download de ter visie gelegde BRL-01 en delen 06 en 07:

Deel dit artikel: