Wat we van 'Den Haag' vragen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
28 oktober 2020

AFNL en NOA trekken samen op richting kabinet en politiek

In het midden van de tweede golf zouden we bijna vergeten dat er meer is dan een wereldwijde pandemie. Maar AFNL en NOA zetten zich ook in voor andere zaken die voor de sector belangrijk zijn. Prinsjesdag lijkt alweer lang geleden, maar juist in deze maanden verdedigen alle ministers en staatssecretarissen afzonderlijk hun eigen begroting in de Tweede Kamer. De Kamer heeft tot uiterlijk 1 januari de tijd voor de behandeling van de begrotingen. De politieke lobby van AFNL en NOA draait onder leiding van onze gezamenlijke voorzitter Sharon Gesthuizen dan ook op volle toeren. Dit zijn de belangrijkste zaken die we onder de aandacht van politiek Den Haag brengen.

Allereerst vragen we aan ‘Den Haag’ om het belang van de bouw, afbouw en infra te onderkennen. Nederland kan niet zonder een gezonde (af)bouwbranche. Daarvoor zijn de uitdagingen simpelweg te groot. We hebben een gigantisch woningtekort dat maar blijft oplopen en ook de klimaatverandering vraagt om een enorme inzet van (af)bouwbedrijven. Maar verschillende bedreigingen zoals stikstof, PFAS en ook corona maken dat we nog steeds niet op volle kracht vooruit kunnen. AFNL en NOA roepen de politiek dan ook onverminderd op om “kwaliteit te leveren waar het gaat om vergunningverlening en maatwerk voor bouwlocaties (investeren in slimme samenwerking markt en overheid). Bouw- en infra-opdrachten moeten naar voren worden gehaald en lagere overheden moeten worden gesteund met geoormerkt geld.” Juist nu moet anticyclisch beleid gevoerd worden en moet met lagere overheden mee worden geïnvesteerd in het kopen, ontwikkelen en bouwrijp maken van grond.

MKB als uitgangspunt

Niemand ontkent het belang van een goed functionerend mkb. Maar we verwachten wel van de politiek dat partijen echt doen wat ze met de mond belijden. En dit betekent dat er meer aandacht moet zijn voor aanbestedingen, betalingsgedrag en innovatiebudgetten waarbij het mkb nu vaak nog het nakijken heeft. Ook het financieringsinstrumentarium van de overheid en de steunpakketten voor ondernemers tijdens COVID-19 moeten rekening houden met de schaal van het mkb. Want voor de vele mkb-bedrijven in de (af)bouw, die laatcyclisch zijn, wordt de klap van de epidemie pas eind 2020 en voorjaar 2021 verwacht. Gesthuizen blijft er in Den Haag op hameren dat de MKB-Toets beter kan en moet, dat er een aanbestedingsautoriteit moet komen, dat het betalingsgedrag van grote bedrijven beter kan en dat de regeldruk moet afnemen, niet toenemen.

Sharon Gesthuizen blijft in Den Haag op onze standpunten hameren.
Sharon Gesthuizen blijft in Den Haag op onze standpunten hameren.
Ondernemer Geuje Rook over zijn hartenkreet: “De politiek beïnvloeden is niet eenvoudig. Daar gaat veel tijd in zitten, terwijl het vaak voor de achterban onzichtbaar blijft. Met deze video’s kunnen we ook leden uitleggen waar we voor staan.”
Ondernemer Geuje Rook over zijn hartenkreet: “De politiek beïnvloeden is niet eenvoudig. Daar gaat veel tijd in zitten, terwijl het vaak voor de achterban onzichtbaar blijft. Met deze video’s kunnen we ook leden uitleggen waar we voor staan.”

BTW verlaging

Verduurzaming van de woningvoorraad en energie besparen zijn essentieel om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. AFNL en NOA vragen daarom om een structureel lager BTW-tarief voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dat kan opdrachtgevers net díe prikkel geven en levert meer opdrachten en dus werkgelegenheid op.

Innovatiegeld

Mkb-aannemers zouden volgens AFNL en NOA veel meer moeten kunnen profiteren van innovatieve prikkels, waardoor nieuwe concepten een innovatief zetje krijgen. Ze komen echter onvoldoende in aanmerking voor geld uit verschillende innovatiepotjes. AFNL en NOA vragen de politieke partijen daarom expliciet voor mkb-aannemers in bouw, afbouw en infra innovatiegelden beschikbaar te stellen. Juist voor deze ondernemers zijn er met een beetje extra stimulering veel mogelijkheden om een rol van betekenis te spelen op het gebied van innovaties in energie neutraal, circulair, biobased bouwen en de klimaatadaptatie.

Ministerie van VRIM

De Woningbouwalliantie - waarbij AFNL en NOA zijn aangesloten - riep al in juni 2020 de Tweede Kamer en het kabinet op om miljarden euro’s vrij te maken voor de bouw van betaalbare en duurzame huizen. Hiermee kan het herstel van de Nederlandse economie bespoedigd worden en een inhaalslag gemaakt worden om het immense woningtekort terug te dringen. Maar de regie bij die opgave ontbreekt nu omdat er verschillende ministeries verantwoordelijk zijn voor verschillende deel-onderdelen. AFNL en NOA zijn van mening dat die regie het beste kan worden neergelegd bij een nieuw ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Milieu (VRIM).

Stikstof

De bouw is nu te lang gegijzeld door gebrekkig beleid rond de uitstoot van stikstof. AFNL en NOA vinden dat het kabinet meer kan doen om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Het uitkopen van boeren op basis van vrijwilligheid zet volgens AFNL en NOA te weinig zoden aan de dijk. Een drempelwaarde voor hoeveelheid stikstof in een gebied zou de sector helpen, mits het dan gaat om de maximale emissie en niet om de depositie. AFNL en NOA vragen de politieke partijen om ten aanzien van die drempelwaarde een positie in te nemen en met ambitieuze natuurherstel programma's te voorkomen dat een nieuwe regeling weer onderuit getrokken wordt en de bouw weer vastloopt.

Instroom jonge vakmensen

De komende jaren heeft de (af)bouwbranche veel nieuwe mensen nodig. De oudere generatie neemt langzaam afscheid en moet worden vervangen, maar we hebben in de toekomst nog veel meer mensen nodig, mede door de gigantische bouwopgave voor de komende jaren. AFNL en NOA maken zich zorgen over de instroom van nieuwe leerlingen. Goed en aantrekkelijk onderwijs is cruciaal voor een gezonde groei van de sector. AFNL en NOA strijden daarom voor goede en aansluitende opleidingen, docenten en leslocaties.

Transitievergoeding en loondoorbetaling bij ziekte

De transitievergoeding bij ontslag en loondoorbetaling bij ziekte zijn twee enorme molenstenen om de nek van mkb-bedrijven. Het gaat om financiële verplichtingen waar kleinere bedrijven in crises zoals de huidige niet aan kunnen voldoen. Een zieke werknemer of gedwongen ontslag van werknemers met een lang dienstverband kunnen dan net het zetje zijn waardoor een bedrijf omvalt. AFNL en NOA vragen dan ook om vrijstelling van de transitievergoeding in uitzonderlijke gevallen (zoals de coronacrisis) en de wetgeving rond doorbetaling bij ziekte nog eens tegen het licht te houden.

Videoboodschappen

Op deze pagina’s hebben we de voor de afbouw belangrijkste politieke issues op een rij gezet. Maar de politieke lobby van AFNL en NOA, onder leiding van gezamenlijk voorzitter Sharon Gesthuizen, omvat nog veel meer. Op www.afnl-noa.nl staan alle onderwerpen uitgebreid beschreven. En ondernemers (tevens bestuursleden) uit de verschillende deelsectoren roepen de politieke partijen in een videoboodschap bovendien op om naar de noden van de sector te luisteren.

Het zijn serieuze videoboodschappen voor de politiek, maar tijdens ‘the making of’ is er ook veel gelachen. Peter Veenstra kreeg een lastige boodschap voor zijn kiezen: “Voor zo’n camera is dat best een dingetje”.
Het zijn serieuze videoboodschappen voor de politiek, maar tijdens ‘the making of’ is er ook veel gelachen. Peter Veenstra kreeg een lastige boodschap voor zijn kiezen: “Voor zo’n camera is dat best een dingetje”.
Deel dit artikel: