Fysieke werklast verminderen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
02 maart 2022

Sinds 1 januari 2022 méér mogelijk bij 80/90/100-regeling

In de nieuwe cao-Afbouw hebben partijen afgesproken dat er ‘een tweede’ 80-90-100-regeling komt. Anders gesteld wordt de 80/90/100 regeling uitgebreid, waardoor er een extra mogelijkheid komt om de expertise van oudere medewerkers langer in de organisatie te behouden. 

Bestaande 80/90/100-regeling

Van de bestaande 80/90/100-regeling kan alleen gebruik gemaakt worden als er een medische indicatie is. Maar hoe komt uw werknemer aan een medische indicatie? Die kan volgen uit het advies van Mijn loopbaan, een PAGO en/of een re-integratietraject. De werknemer moet dan wel 57 jaar of ouder zijn. In dat geval komt een werknemer in aanmerking voor vrijstelling van het verrichten van arbeid voor 1 dag in de week. De werknemer werkt 80% per week, krijgt 90% betaald en bouwt 100% pensioen op. De werkgever kan de loonkosten en pensioenpremies over de extra verlofuren declareren bij het O&O-fonds Afbouw. 

Medewerker jonger dan 57 jaar

Mocht uw werknemer jonger zijn dan 57 jaar, maar is het om medische redenen noodzakelijk om in het kader van duurzame inzetbaarheid gebruik te maken van deze regeling, dan kan daarvoor een verzoek aan cao-partijen worden voorgelegd. Neem allereerst contact op met NOA als u een dergelijk verzoek overweegt. We kunnen dan afstemmen of en hoe u dit kunt voorleggen. Om teleurstellingen te voorkomen, melden we er ook alvast bij dat een aanvraag ‘on hold’ wordt gezet als het maximum van de te verstrekken subsidie is bereikt. 

Nieuwe 80/90/100-regeling

Met de invoering van de nieuwe cao-Afbouw bestaat er sinds 1 januari 2022 een uitbreiding van de 80/90/100-regeling. Tot deze ‘tweede’ regeling hebben alle werknemers vanaf 61,5 jaar toegang. Mocht de AOW-leeftijd in de toekomst opschuiven, dan gaat ook de grens van 61,5 jaar met hetzelfde aantal maanden omhoog. Aanvullende voorwaarde is dat deze werknemers, naast eventuele seniorendagen ook de roostervrije dagen inleveren. 

Medewerkers in de afbouwsector bouwen in één jaar 10 roostervrije dagen op. Voor werknemers in de natuursteensector zijn dit er 6. Al deze roostervrije dagen worden ingeleverd bij het deelnemen aan deze nieuwe 80/90/100-regeling.  

Evalueren

Het is lastig in te schatten hoe populair deze tweede regeling wordt, daarom hebben cao-partijen afgesproken de regeling na twee jaar te evalueren. Dan wordt onder meer gekeken of de kosten voor de sector te dragen zijn én blijven.  

Dienstjaren

Voor beide 80/90/100-regelingen is afgesproken dat een werknemer minimaal 5 jaar aaneengesloten in dienst moet zijn bij (een) werkgever(s) als bedoeld in artikel 1 lid 2 van de cao-Afbouw. Daarnaast geldt voor de nieuwe regeling dat een werknemer tenminste 10 van de laatste 15 jaar onder de cao-Afbouw en/of het natuursteenbedrijf moet hebben gewerkt. In individuele gevallen kan hiervan worden afgeweken. Daarvoor dient een schriftelijk en gemotiveerd verzoek te worden ingediend bij cao-partijen. Mocht u advies willen, neem dan contact op met NOA. 

Wie heeft er recht op seniorendagen?

In de cao zijn twee overgangsregelingen afgesproken voor seniorendagen. Alleen werknemers die op 31 december 2021 61 jaar of ouder zijn en vanaf 31 december 2015 onafgebroken in de sector werken hebben recht op seniorendagen (minimaal 12 en maximaal 15, afhankelijk van de leeftijd). Werknemers in de natuursteensector hebben een aparte overgangsregeling voor seniorendagen: alleen werknemers die op 31 december 2021 58 jaar of ouder waren en vanaf 31 december 2016 onafgebroken onder de cao werkzaam zijn, hebben nog recht op seniorendagen (minimaal 1 en maximaal 13, afhankelijk van de leeftijd). 

Samengevat

De 80/90/100-regeling is bedoeld om werknemers én werkgevers samen naar tevredenheid te laten regelen dat expertise behouden blijft, maar de fysieke werklast minder zwaar wordt. Al er een medische indicatie is dan is het mogelijk om vanaf 57 jaar deel te nemen aan de 80/90/100-regeling. In uitzonderingssituaties kan ook een aanvraag gedaan worden voor een jongere werknemer. Zónder medische indicatie kan iedereen vanaf 61,5 jaar (die minstens 5 jaar werkzaam is in de sector) onder voorwaarden gebruik maken van de 80/90/100 regeling. 

Meer weten?

Op www.mijnafbouw.nl/80-90-100-regelingen-ondernemer vindt u alle informatie over de 80/90/100-regeling en hoe u de loonkosten en pensioenpremies over de extra verlofuren kunt declareren.

Deel dit artikel: