Check welke vloeren hieronder vallen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Lage btw vloeren

De Belastingdienst heeft medegedeeld dat het binnen een verfsysteem aanbrengen van flakes op trappen en vloeren en het aanbrengen van giet- en coatingvloeren in woningen ouder dan 2 jaar onder het laag btw-tarief valt. Op 1 januari 2019 is het lage tarief van 6% verhoogd naar 9%. Hoe past u dit in de praktijk correct toe? We hebben veelgestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. 

In 2016 heeft de fiscus de conclusie getrokken dat het aanbrengen van flakes-, giet- en coatingvloeren schilderen is. In de regelgeving van de fiscus over het lage tarief wordt namelijk gesproken over het aanbrengen van verfproducten. Gietvloermortel en vloercoating hebben dezelfde samenstelling als verfproducten en zijn dus verfproducten. Bovendien staat er in de regelgeving dat het verfproduct moet zijn aangebracht met de spuit, de kwast, de roller of door middel van gieten. Niet alleen het spuiten of rollen van een vloercoating is dus volgens de fiscus schilderen, maar ook het gieten van een gietvloer. De gietvloer kan vervolgens worden afgewerkt met flakes of chips. Omdat schilderen in woningen ouder dan 2 jaar belast is met het laag btw-tarief geldt dit ook voor deze specifieke vloertypes. 

Hoe luidt de exacte omschrijving van de Belastingdienst?

Het binnen een verfsysteem aanbrengen van flakes op trappen en vloeren in woningen valt onder het lage btw-tarief. De woning moet dan wel ouder zijn dan 2 jaar. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een speciale kleeflaag op de ondergrond, het in de kleeflaag blazen van de flakes (decoratieve, gepigmenteerde kunststofdeeltjes) en het afwerken met een speciale laklaag. Als er sprake is van een verfproduct, valt ook het aanbrengen van een giet- of een coatingvloer in woningen ouder dan 2 jaar onder het 9%-tarief.

Welke vloeren vallen er onder het lage tarief van 9%?

Wij hebben het ministerie van Financiën gevraagd welke type vloeren er allemaal onder het lage tarief vallen. Helaas wilde het ministerie, dat over de fiscus gaat, deze informatie niet geven. Volgens ons vallen de volgende vloeren onder het 6% btw tarief:

 • Coatingvloeren
 • Gietvloeren (evt. met chips, vlokken, flakes)
 • Slurry gietvloeren
 • Scheuroverbruggende elastische gietvloeren voor bijvoorbeeld het herstel van galerijvloeren, balkons, parkeergarages en trappen.

Wij kunnen echter niet garanderen dat het inderdaad om deze vloeren gaat. De beoordeling is aan de Belastinginspecteur in uw regio. 

Foto: Altach
Foto: Altach

Welke vloeren vallen in elk geval niet onder het 9% btw tarief?

 • Zandcement dekvloeren
 • Egaline
 • Anhydrietvloeren
 • Magnesietvloeren
 • Terrazzovloeren
 • Troffelvloeren
 • Siergrindvloeren niet afgewerkt met dichtzetlaag

Geldt de lage btw alleen voor arbeid, of ook materiaal?

De lage btw geldt voor zowel materiaal als arbeid. Het maken van de vloeren wordt gezien als het aanbrengen van een verfproduct, waarop de permanente lage btw-regeling voor stukadoor- en schilderwerkzaamheden van toepassing is.

Wat wordt verstaan onder een particuliere woning?

De term “particuliere woning” heeft betrekking op onroerende zaken die zijn bestemd voor particuliere bewoning. Het gaat in dit kader om woningen waarin particulieren permanent mogen verblijven. Ook tijdelijk leegstaande particuliere woningen zijn hieronder te begrijpen. Als particuliere woning zijn onder meer aan te merken:

 • woningen in particuliere eigendom;
 • huurwoningen van woningbouwcorporaties e.d. die door particulieren worden bewoond;
 • bejaardentehuizen/aanleunwoningen;
 • verpleeg- en verzorgingsinstellingen;
 • studentenflats;
 • kloosters, voor zover in gebruik voor permanente bewoning;
 • tweede woningen, voor zover permanente bewoning daarvan is toegestaan.
 • De gemeenschappelijke ruimtes in appartementen, bejaardentehuizen/aanleunwoningen,
 • verpleeg- en verzorgingsinstellingen e.d. (zoals de hal, het trappenhuis, de eetzaal, de recreatieruimte e.d.) volgen het regime dat geldt voor de particuliere woongedeelten.

Behoren garages, schuren, serres e.d. ook tot een particuliere woning?

Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken e.d. behoren tot een particuliere woning, voor zover zij op hetzelfde perceel als de particuliere woning zijn gelegen. Garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de particuliere woningen (bijv. parkeergarages onder flatgebouwen die door particulieren worden bewoond) worden eveneens tot de particuliere woning gerekend, uiteraard indien en voor zover zij door de eigenaars of huurders van die particuliere woningen worden gebruikt. Afzonderlijke, niet hiervoor bedoelde garageboxen behoren niet tot de particuliere woning. 

Hoe zit het met lage btw als een pand als woning én bedrijf wordt gebruikt? 

Een pand dat gebruikt wordt als woning én kantoor valt onder de lage btw als er meer dan 50% als woning wordt gebruikt. 

Wanneer is een woning ouder dan 2 jaar? 

Een woning is ouder dan twee jaar vanaf de datum dat het pand voor het eerst als woning in gebruik is genomen. De ondernemer moet zelf beoordelen of een woning ouder is dan twee jaar. Bij twijfel kan aan de opdrachtgever worden gevraagd om een ouderdomsverklaring te ondertekenen waarin wordt verklaard dat de woning ouder is dan twee jaar. U bewaart de getekende ouderdomsverklaring in uw administratie. 

Welke datum geldt als een pand wordt omgebouwd tot woning?

Bij een pand dat niet vanaf het begin als woning in gebruik is geweest, bepaalt het tijdstip waarop het pand voor het eerst als woning in gebruik is genomen of de woning minimaal 2 jaar oud is. Te denken valt aan een oud monumentaal pakhuis dat tot een appartementencomplex is omgebouwd. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die 2 jaar of ouder zijn.

Wat is de ingangstermijn om lage btw op vloeren toe te passen? 

De Belastingdienst heeft de verruiming van de lage btw op 13 juli 2016 op de website gepubliceerd. Bedrijven mogen vanaf die datum het lage btw-tarief in rekening brengen voor werkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar, die particulier bewoond worden. Voor het vaststellen van de leeftijd van de woning is de dag van eerste ingebruikname van de woning bepalend. De opdrachtgever hoeft niet de particulier zelf te zijn. Dit mag ook een woningcorporatie of bedrijf zijn, zolang het werk maar wordt uitgevoerd aan een woning bestemd voor particuliere bewoning.

Wie is verantwoordelijk voor het toepassen van het lage tarief?

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het vermelden van juiste btw-tarief op de factuur. Het is verstandig om in uw opdrachtbevestiging/factuur te vermelden dat er een verfsysteem is aangebracht in de vorm van een flakes-, coating- of gietvloer.

Hoe wordt voor de BTW-tarieftoepassing omgegaan met hoofd- en onderaannemers?

Voor zover het werk in onderaanneming wordt verricht (bijv. bij een renovatieproject) dan is het 9%-tarief zowel in de relatie hoofdaannemer-opdrachtgever als in de relatie hoofdaannemer-onderaannemer van toepassing.