Arboned legt uit
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
28 juni 2021

Wat als mijn werknemer zich tijdens de vakantie ziek meldt?

Om problemen te voorkomen, is het verstandig om in uw verzuimprotocol of reglement regels op te nemen over ziekte tijdens de vakantie. U kunt daarin bijvoorbeeld de volgende regels opnemen:

 • Als een werknemer tijdens vakantie ziek wordt, dan moet hij dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur melden bij de werkgever (en eventueel ook bij de arbodienst).
 • Uw werknemer moet een adres of telefoonnummer doorgeven waarop hij te bereiken is.
 • In de vakantieplaats moet de werknemer zich onder behandeling van een arts stellen en hiervan bewijzen bewaren. 
 • Is de vakantietermijn om en kan uw werknemer op medische gronden nog niet terugkeren naar huis? Dan zorgt hij ervoor dat hij bewijzen heeft van het feit dat hij niet kan reizen. 
 • Bij twijfel over de verklaring van de buitenlandse arts kan een second opinion worden aangevraagd bij een door de werkgever aan te wijzen andere arts in het land van verblijf. Werknemer mag niet weigeren daaraan mee te werken.
 • Een telefonisch consult door de Nederlandse bedrijfsarts kan aanvullend worden ingezet. Maar let op: de bedrijfsarts is wettelijk verplicht om de verklaring van de arts uit het gastland te volgen.
 • Uw werknemer neemt bij thuiskomst zo snel mogelijk contact met u op, zodat u hem kunt laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

Het is belangrijk dat deze regels vooraf bij alle werknemers bekend zijn, anders kunt u zich er niet op beroepen. Is binnen uw bedrijf een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging actief? Dan moet u deze betrekken bij het opstellen van het verzuimprotocol.

Mijn zieke werknemer wil op vakantie. Moet ik dit toestaan?

Als uw zieke medewerker op vakantie wil, dan adviseren wij om advies in te winnen bij de bedrijfsarts. Hij kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor het herstel. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw werknemer op vakantie kan en/of mag.

Kosten besparen: ziektedagen aanmerken als vakantiedagen

Om kosten te besparen, is het soms mogelijk om ziektedagen van zieke werknemers aan te merken als vakantiedagen. De wet stelt hieraan twee voorwaarden:

 • De afspraak moet gemaakt zijn in een schriftelijke overeenkomst (arbeidsovereenkomst of cao) of met instemming van de werknemer.
 • Het mag uitsluitend gaan om de 'bovenwettelijke' vakantiedagen. U berekent hoeveel wettelijke vakantiedagen uw werknemer heeft per jaar door vier keer de wekelijkse arbeidsduur te nemen. Bij een volle werkweek zijn er 4x5=20 wettelijke vakantiedagen. 

Heeft u niets afgesproken met uw werknemer? Dan mag u, als uw werknemer zich ziek meldt tijdens zijn vakantie, met hem afspreken dat hij, ondanks ziekte, toch vakantiedagen opneemt. Als de werknemer hiermee niet akkoord gaat en de ziekte tijdens de vakantie voortduurt, dan zijn het ziektedagen.

Regelmatig vakantiedagen opnemen voorkomt verzuim

Tot slot een tip. Stimuleer uw werknemers om regelmatig vakantiedagen op te nemen. Dit is nodig, omdat het uitstellen van vakantie nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van uw werknemers. Regelmatig vakantiedagen opnemen bevordert de ‘herstelfunctie’ van de vakantie en draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Als uw werknemers regelmatig vakantie (kunnen) opnemen, kunt u verzuim voorkomen.

Handig om te weten

Arbeidsongeschikte werknemers hebben het recht op volledige opbouw van vakantiedagen. Als zij op vakantie willen gaan, moeten zij volledige vakantiedagen opnemen.

 • De regeling over volledige vakantieopbouw bij ziekte geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. In een arbeidsovereenkomst of cao kunnen andere afspraken staan over eventuele extra vakantiedagen (de ‘bovenwettelijke vakantiedagen’).
 • De wettelijke vakantiedagen moeten binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar worden opgenomen door de werknemer. De termijn van zes maanden geldt niet voor werknemers die niet (met recht) in staat zijn geweest om tijdig vakantie op te nemen. Werkgevers en werknemers kunnen in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen. 

Wilt u meer weten? Kijk op Arboned.nl.

Deel dit artikel: