Registreren buitenlandse werknemers
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
13 februari 2020

U moet vanaf 1 maart 2020 melding buitenlandse opdrachtnemer controleren

Als u werkt met buitenlandse opdrachtnemers, bent u vanaf 1 maart 2020 verplicht te controleren of zij zich inschrijven bij een online meldpunt van de overheid. Ook moet u controleren of de gegevens die de buitenlandse opdrachtnemer invoert wel correct zijn en ze eventueel corrigeren. Doet u dat niet, dan bent u daar mede-aansprakelijk voor en kunnen hoge boetes volgen.

Vanaf 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor buitenlandse dienstverleners en zelfstandigen die in Nederland een tijdelijke opdracht uitvoeren. Hiermee kan fraude en uitbuiting bij (onder-)aanneming en detachering beter worden bestreden. Tijdelijke opdrachten die voor maart 2020 zijn begonnen, hoeven niet te worden gemeld.

De buitenlandse dienstverleners moeten in het Nederlandse online meldloket onder meer aangeven welke werkzaamheden zij zullen verrichten, in welke periode en of zij werknemers meebrengen. Ook de komst van buitenlandse gedetacheerde werknemers moet worden gemeld. Deze regeling geldt voor alle EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland én Zwitserland.

Aansprakelijk

De Nederlandse opdrachtgever moet verplicht controleren of er gemeld is en of de melding juist is. U ontvangt bericht als de buitenlandse werkgever of zelfstandige zijn komst heeft gemeld en kunt deze melding online inzien en controleren. De melding bevat de gegevens van de zelfstandige of het bedrijf en de werknemers die voor u komen werken, het adres van de werkplek, een beschrijving van de werkzaamheden en hoe lang deze duren. Staan er onjuistheden in de melding, dan moet u dit online melden.

Maar let op: als het ingehuurde buitenlandse bedrijf (of zelfstandige) werkzaamheden laat uitvoeren door een derde (buitenlands) bedrijf, is sprake van onderaanneming. Het derde bedrijf meldt dan zelf zijn komst en die van zijn personeel en de buitenlandse opdrachtnemer of zelfstandige controleert dan de melding.

Controle

Werknemers die gedetacheerd zijn in Nederland hebben recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die hier gelden. De Inspectie SZW controleert of buitenlandse werkgevers, zelfstandigen zich aan de regels houden, maar ook of de Nederlandse opdrachtgever de wetgeving niet ontduikt. Naast de Inspectie SZW, hebben ook de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) direct toegang tot de meldingen. Verder kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gegevens opvragen uit het meldloket als een gedetacheerde vreemdeling een verblijfsvergunning nodig heeft. Verder mogen vakbonden en werkgeversorganisaties gegevens opvragen uit het meldloket om naleving van cao-bepalingen te controleren.

De meldplicht staat in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers

Dienstverrichter

Een dienstverrichter is een buitenlandse werkgever die tijdelijk met eigen personeel naar Nederland komt om werkzaamheden te verrichten. Maar het kan ook een multinationale onderneming zijn die medewerkers detacheert naar een eigen vestiging in Nederland, of een buitenlands uitzendbureau dat uitzendkrachten ter beschikking stelt voor werkzaamheden in Nederland.

Dienstontvanger

De dienstontvanger, is de klant/opdrachtgever, waarmee de buitenlandse opdrachtnemer een contract afsluit, zoals een servicecontract, aannemingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht. Het buitenlandse bedrijf meldt zelf zijn eigen personeel, maar u controleert en corrigeert eventueel de melding.

Onderaanneming

Als het ingehuurde buitenlandse bedrijf (of zelfstandige) werkzaamheden laat uitvoeren door een derde (buitenlands) bedrijf, is sprake van onderaanneming. Het derde bedrijf meldt dan zelf zijn komst en die van zijn personeel en de buitenlandse opdrachtnemer of zelfstandige controleert dan de melding.

Deel dit artikel: