Prinsjesdag geeft weinig verrassingen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
30 september 2021

Rijksbegroting en Belastingplan 2022

Nadat de Miljoenennota en het Belastingplan zijn gepresenteerd en er in de Kamer al flink gedebatteerd is, blijft onze conclusie dezelfde als vóór Prinsjesdag: Er moet snel een stabiel kabinet komen! Want belangrijke besluiten worden door het demissionaire kabinet niet genomen. Wat zijn de opvallendste zaken uit de Rijksbegroting?

Door het demissionaire kabinet zijn in de Miljoenennota enkele goede stappen gezet om meer te investeren in klimaat en wonen. Noodzakelijk, maar zolang er geen nieuw kabinet is, wordt daarover vrijwel niets besloten. Goed is dat het kabinet al wel extra geld uittrekt voor nieuwe duurzame energieprojecten (waterstof, warmte, etc) en dat er meer hulp komt bij onrendabele investeringen (SDE++) en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ook wordt extra geld vrijgemaakt voor de aanschaf van duurzame bestelauto’s voor het mkb. 

Nog géén oplossing voor woning- en stikstofvraagstuk

Koepelorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW noemen de Miljoenennota voor een demissionair kabinet “nog best beleidsrijk”, maar er wordt opgemerkt “dat de Haagse beleidsmachine na 6 maanden formeren echt tot stilstand is gekomen.” Een groot probleem, want het woningvraagstuk vraagt NU om actie en aan de hele stikstofproblematiek gebeurt nog niets.

Arbeidsmarkt heeft duidelijk beleid nodig

Ook de krapte op de arbeidsmarkt is een grote zorg en heeft echt duidelijk beleid nodig. Werkgevers in de afbouw geven al jaren aan dat het steeds onaantrekkelijker wordt gemaakt om werknemers in vaste dienst te nemen, als de werkgeverslasten blijven stijgen en de risico’s (bij ziekte, arbeidsongeschiktheid etc.) ook steeds verder naar het bordje van de werkgever worden verschoven. 

Ondernemerslasten stijgen

Volgens de Miljoenennota stijgen de beleidsmatige lasten voor ondernemers komend jaar naar verwachting met ruim 2 miljard euro: Het tarief van de overdrachtsbelasting voor ‘niet-woningen’ en voor beleggers stijgt. Ook gaat het tarief van de bankenbelasting omhoog. Daartegenover staat de tijdelijke verlaging van de Awf-premie. In 2022 wordt de Awf-premie opnieuw verlaagd, maar in mindere mate dan in 2021. Dit geeft een lastenverzwarend effect. De lasten voor bedrijven in 2022 worden o.m. verzwaard door de beperking van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. De inkomensafhankelijke zorgpremies die werkgevers voor hun werkenden betalen, dalen daarentegen licht. Per saldo resteert een lastenstijging voor bedrijven. 

Publicaties voor ondernemers

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een speciale publicatie uitgebracht met een eerste overzicht voor ondernemers van de plannen voor komend jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals op Prinsjesdag 2021 door het kabinet bekend is gemaakt. En Rijksoverheid heeft ook de belangrijkste wijzigingen gepubliceerd die in het pakket Belastingplan 2022 staan opgenomen. Het zijn voornamelijk kleine(re) wijzigingen, passend bij de demissionaire status van het huidige kabinet.

Download Prinsjesdag 2021 publicatie

Download Overzicht wijzigingsvoorstellen Belastingplan 2022 

Deel dit artikel: