Adviescollege vindt kwaliteit nieuwe regelgeving verslechterd
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
22 mei 2024

Regeldruk in 2023 opnieuw gestegen

De kwaliteit van nieuwe wet- en regelgeving is in 2023 qua regeldruk verder verslechterd. Van de formeel getoetste voorstellen van het kabinet is 60% onvoldoende onderbouwd. Dit constateert het ATR, het adviescollege toetsing regeldruk, die het kabinet, de Tweede en Eerste Kamer adviseert over regeldrukeffecten.

Het aantal onvoldoende onderbouwde voorstellen is nog nooit zo hoog geweest. Het adviescollege heeft in 15% van de gevallen geadviseerd om het wetsvoorstel helemaal niet in te dienen. Dat staat opgetekend in het jaarverslag 2023 van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). “Voor het eerst is het aantal negatieve adviezen groter dan het aantal positieve. Een zorgelijke ontwikkeling”, aldus collegevoorzitter Marijke van Hees. “Het is opmerkelijk dat de maatschappelijke aandacht voor regeldruk zich niet vertaalt in meer aandacht voor de onderbouwing van de regeldrukgevolgen van voorgenomen regelgeving”.

Stijging regeldruk voor bedrijven

Als de voorstellen die in 2023 aan ATR zijn voorgelegd ongewijzigd van kracht worden, dan neemt de regeldruk voor bedrijven structureel toe met ruim € 275 miljoen. Dit blijkt uit de berekeningen die de ministeries zelf hebben gemaakt. Voor professionals is de toename ruim € 43 miljoen. Dit betekent dat de stijgende trend uit voorgaande jaren onverminderd doorzet.

Scherpe keuzes maken

“Jaar na jaar neemt de regeldruk voor ondernemers toe. In het verleden hebben we ons er daarom ook hard voor gemaakt dat nieuwe wetgeving eerst op praktische uitvoerbaarheid getoetst wordt”, geeft NOA-voorzitter John Kerstens aan. “Wet- en regelgeving zijn nodig, maar het is wel heel belangrijk dat er ook ruimte blijft om daadwerkelijk te kunnen ondernemen en niet heel erg druk te zijn met het naleven van alle regels. Want daar komt vaak ook veel ‘papieren rompslomp’ bij kijken. Aan het nieuwe kabinet de oproep om de komende jaren scherpe keuzes te maken en de regeldruk drastisch te verminderen. De in het regeerakkoord opgenomen MKB-toets lijkt er nu eindelijk te komen.”

Jaarverslag

Het volledige ATR jaarverslag 2023 is hier te lezen.

Deel dit artikel: