per 1 januari 2020
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
18 september 2019

Loondoorbetaling bij ziekte

De afgelopen maanden hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe wetgeving inzake de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor werkgevers. In tegenstelling tot hetgeen waar NOA steeds voor gepleit heeft: een verkorting van de loondoorbetalingsperiode naar maximaal één jaar, heeft de politiek helaas anders besloten.

De loondoorbetalingsperiode bij ziekte blijft gehandhaafd op twee jaar. Wel komen er een aantal maatregelen om de risico’s van deze loondoorbetaling, met name voor kleine werkgevers, te beperken. De belangrijkste maatregelen staan hieronder op een rijtje:

  • het medisch advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de toets van het re-integratieverslag (RIV) door het UWV. Dit betekent dat als u als werkgever het advies van de bedrijfsarts heeft gevolgd, u op medische gronden geen sanctie meer kan worden opgelegd door het UWV.
  • eerder kunnen re-integreren richting tweede spoor (buiten het eigen bedrijf re-integreren) als duidelijk is dat het eerste spoor niet meer aan de orde is. Er hoeft dus niet gewacht te worden tot het eerste jaar voorbij is. Dit moet o.a. gestimuleerd worden door het eerder in kunnen zetten van de zogenaamde no-risk polis.
  • een zieke werknemer moet op vaste momenten ook zelf zijn visie geven over het re-integratietraject, moet dus actief aan de slag en kan niet alleen maar afwachten wat de werkgever en de mogelijk ingezette re-integratiebedrijven gaan doen.

Verzuim-ontzorgverzekering

Naast deze wettelijke maatregelen is er tussen het Ministerie van SZW, de verzekeraars enVNO-NCW/MKB-Nederland een convenant afgesloten waarbij er per 1 januari 2020 een nieuwe verzekering komt: de verzuim-ontzorgverzekering. Met deze verzekering worden een aantal zaken geregeld voor het midden- en kleinbedrijf:

  • Loondoorbetaling bij ziekte.
  • De verzekeraar neemt de regie en een groot deel van de re-integratieverplichtingen van de werkgever over.
  • Langdurige ziektegevallen gaan, in tegenstelling tot nu het geval is, beperkt meetellen in het bepalen van de hoogte van de premie

Hogere premie

Het gevolg van een dergelijke verzekering betekent wel dat er een hogere premie betaald moet gaan worden. Over de hoogte hiervan kunnen wij nog niets melden. Om deze hogere kosten te compenseren, krijgen werkgevers hiervoor een compensatie. Deze compensatie zal neerkomen op ongeveer € 1.000,- per werkgever. Deze compensatie geldt echter ook als u niet gebruikt maakt van deze verzekering.

Let op:

Hoewel er dus besloten is dat er een aparte verzuim-ontzorgverzekering voor de kleine bedrijven komt die op 1-1-2020 moet ingaan, is er van een concreet aanbod van verzekeraars nog geen sprake. Inmiddels is het september 2019. Als u over zou willen stappen naar deze nieuwe nog aan te bieden verzekering, is het eerst de vraag of uw huidige verzekeraar deze polis ook gaat aanbieden. Als dit al het geval is of als u besluit om naar een andere verzekeraar over te stappen, moet u mogelijk - als deze verzekering niet afloopt - uw huidige verzekering tijdig opzeggen. Hierbij zit nog een addertje onder het gras. Naar verwachting zullen verzekeraars de verzekering aanbieden in combinatie met een, verplichte aansluiting bij een arbodienst. Dat kan een andere zijn dan u thans heeft. In dat geval moet u ook uw arbodienstcontract tijdig opzeggen. In veel gevallen hanteren die een opzegtermijn van 3 maanden. Hoewel er op dit moment dus nog geen concreet aanbod van verzekeraars ligt, maar u in principe wel gebruik wilt gaan maken van de nieuwe verzuim-ontzorgverzekering per 1-1-2020, is het belangrijk om tijdig u huidige verzekeraar en arbodienst op te zeggen. Om echter niet het risico te lopen dat u, als u toch geen gebruik wilt of gaat maken van de nieuwe verzekering en eventuele arbodienst, adviseren wij u om uw arbocontract in ieder geval pro forma op te zeggen, waarbij u aangeeft dat als u geen definitieve opzegging stuurt, u er vanuit gaat dat uw contract ongewijzigd doorloopt in 2020. Daarnaast adviseren wij u alvast contact op te nemen met uw verzekeraar of tussenpersoon om na te gaan in hoeverre u van hen een aanbod van de nieuwe verzekering tegemoet kunt zien.

Deel dit artikel: