Onder moeilijke omstandigheden samen doorbouwen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
26 april 2023

Handelingskader renovatie, onderhoud en verduurzaming

Vorig jaar heeft NOA met allemaal partijen uit de bouwsector in een intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ afgesproken zich te willen inzetten voor het bevorderen van de continuïteit en de realisatie van maatschappelijke opgaven. De uitgangspunten hebben nu geleid tot 5 adviserende handelingskaders. NOA werkte mee aan het handelingskader Renovatie Onderhoud en Verduurzaming.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de (af)bouw, onderhoud, verduurzaming en renovatie hebben te maken met onzekerheden en de daarmee gepaard gaande stijgende prijzen. Meestal horen die onzekerheden bij reguliere conjuncturele bewegingen, maar soms zijn er bijzondere en onvoorziene omstandigheden die enorme impact hebben, zoals de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. We kregen te maken met een toenemende schaarste aan grondstoffen, onderdelen en stijgende (energie)prijzen die tot gevolg hebben dat maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, verduurzaming, het oplossen van de woningnood en circulariteit in het gedrang komen. Het is een gezamenlijk belang om ervoor te zorgen dat projecten ook onder moeilijke omstandigheden kunnen doorgaan.

Adviserend handelingskaders

De sector heeft via het Bouwberaad op 12 april de laatste adviserende handelingskaders in de reeks van vijf handelingskaders vastgesteld: Utiliteitsbouw, Nieuwbouw huur & koop en Onderhoud, Renovatie en Verduurzaming. De handelingskaders voor Landelijk infra en Infra voor decentrale overheden waren eerder dit jaar al vastgesteld. De handelingskaders kunnen richting geven aan de wijze waarop partijen het beste met elkaar om kunnen gaan in tijden met grote uitdagingen. Niet iedere oplossing of suggestie zal altijd passend zijn. Partijen moeten dan met elkaar het gesprek aangaan en nadere afspraken maken. Een goede samenwerking staat vanzelfsprekend voorop.

Gespreksagenda

De vijf adviserende handelingskaders zijn bedoeld als gespreksagenda op projectniveau. Ze bestaan onder meer uit een stappenplan en tips voor het toepassen van bestaande regels binnen een contract. Ook is er onder meer aandacht voor indexering en de risicoregeling. In sommige gevallen kunnen afspraken worden gemaakt over de excedentregeling. Dit zijn afspraken over een vergoeding voor kosten bij onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld is opgenomen in het handelingskader Utiliteit. Het gaat grotendeels om bestaande regelingen, die overzichtelijk zijn vastgelegd om partijen te ondersteunen bij het opvangen van extreme prijsstijgingen. De adviserende handelingskaders zijn hiermee een praktische gebruiksaanwijzing voor de gesprekken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over projecten en contracten.

Partijen in de bouw hopen met deze handelingskaders een gespreksagenda te bieden zodat er naar redelijkheid en billijkheid afspraken gemaakt kunnen worden, langs de lijnen die ook benoemd zijn in de intentieverklaring ‘Samen Doorbouwen in Onzekere Tijden. NOA heeft meegewerkt aan het handelingskader renovatie, onderhoud en verduurzaming, maar ook de andere handelingskaders kunnen naar gelang het project als handleiding worden gebruikt. 

Downloads

Adviserend handelingskader Utiliteit samenvatting
Publicatie | 19-04-2023

Adviserend handelingskader Utiliteit stroomschema
Publicatie | 19-04-2023

Handelingskader Woningbouw
Publicatie | 19-04-2023

Adviserend handelingskader Utiliteit
Publicatie | 19-04-2023

Handelingskader Renovatie, onderhoud, verduurzaming
Publicatie | 19-04-2023

Handelingskader Infra Decentraal
Publicatie | 15-03-2023

Deel dit artikel: