Terugblik op Prinsjesdag 2022
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
22 september 2022

Gevreesde lastenverzwaring staat in Miljoenennota

Prinsjesdag 2022 gaat de boeken in als ‘de eerste van Amalia’, met fluitende boeren en diepe fronsen van velen over de onzekere tijd die voor ons ligt. In de gepresenteerde Miljoenennota ging de aandacht vooral naar de koopkrachtverbetering van burgers en het energieprijsplafond. Maar welke plannen hebben gevolgen voor ondernemers? 

De Nederlandse economie toont momenteel een gemengd beeld. Enerzijds kende ons land een sterke groei in het eerste halfjaar. Bij een op volle toeren draaiende economie hoort ook een gespannen arbeidsmarkt. Deze is nog krapper geworden. Door de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de coronacrisis is de inflatie tot recordhoogte gestegen. De regering heeft in de Miljoenennota getracht een pakket aan maatregelen te vatten, die de ergste pijnpunten moeten aanpakken. Momenteel wordt er over de vele onzekerheden volop gedebatteerd. Het MKB zal zich echter wederom schrap moeten zetten voor verdere lastenverzwaring. 

Energie

Niet alleen consumenten, ook bedrijven kampen met de gevolgen van de sterk oplopende inflatie. Het CPB heeft verschillende scenario’s doorgerekend. Ook bij het somberste scenario groeit de Nederlandse economie volgend jaar nog licht. We verkeren in een bijzondere situatie met veel onzekerheden. Daarom heeft het kabinet besloten tot een pakket voor reparatie van de koopkracht en met name de energierekening. Er komt een tijdelijk prijsplafond voor alle huishoudens en voor een deel van het mkb. Dit moet snel worden doorgevoerd, maar er wordt nog volop gediscussieerd over hoe en voor wie, plus hoe de uitvoering correct kan worden ingeregeld.

Minimumloon

Om de koopkracht van burgers te verbeteren wordt het wettelijk minimumloon (wml) met 10% verhoogd. Ook volgt een koppeling van alle uitkeringen. Met dit besluit vervalt de aangekondigde wetswijziging voor de stapsgewijze verdere verhoging in 2024 en 2025. 

Inkomstenbelasting 

In box 1 wordt het tarief van de eerste schijf verlaagd en de arbeidskorting verhoogd. In box 2 wordt vanaf 2024 een getrapt tarief ingevoerd. Tot € 67.000 uitgekeerde winst geldt een tarief van 24,5 procent, daarboven geldt vanaf 2023 een tarief van 31 procent. Deze maatregel, in combinatie met de verhoging van het vpb-tarief, zorgt ervoor dat de effectieve druk op uitgekeerde winst oploopt. Het tarief van box 3 wordt jaarlijks met 1 procent-punt verhoogd naar 34 procent. Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar 57 duizend euro (partners 114 duizend euro).

Vennootschapsbelasting 

Zoals reeds aangekondigd in de Voorjaarsnota wordt de lengte van de eerste schijf teruggebracht naar 200 duizend euro. Deze komt daarmee op het niveau van 2020. Het tarief van de eerste schijf wordt verhoogd naar 19 procent en is daarmee terug op het niveau van 2019.

Uitfaseren oudedagsreserve (FOR) 

Het kabinet wil de fiscale oudedagsreserve (FOR) uitfaseren. Met ingang van 1 januari 2023 kan niet meer verder worden opgebouwd in de oudedagsreserve. De tot en met 31 december 2022 opgebouwde oudedagsreserve wordt op basis van de huidige regels afgewikkeld. Voor zelfstandige ondernemers komt er door de nieuwe pensioenwet fiscaal bezien meer ruimte om pensioen op te bouwen: de derde pijler wordt fors verruimd van 13 procent naar 30 procent. Het kan voor zelfstandigen ook aantrekkelijker worden om pensioen op te bouwen in de tweede pijler

Zelfstandigenaftrek 

Voor het vierde jaar op rij wordt er hard geknaagd aan de zelfstandigenaftrek zonder dat er iets voor in de plaats komt. In 2023 is de zelfstandigenaftrek € 5.030,-. Daarna wordt deze verder afgebouwd naar € 1.200,- in 2026 en € 900,- in 2027.

EIA en MIA 

De budgetten voor de energie- en milieuaftrek worden vanaf 2023 verhoogd met respectievelijk 100 en 50 miljoen euro per jaar. Daarmee krijgen ondernemers meer ruimte om te investeren in energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Inherent aan deze regelingen is dat ondernemers winst moeten maken om de investeringsaftrek direct te kunnen verzilveren.

Overdrachtsbelasting

Er komt een verhoging van het algemeen tarief bij alle aankopen van onroerende zaken, behalve voor de koop van een eigen woning. Ondernemers gaan vanaf 1 januari 10,4% overdrachtsbelasting betalen bij aankoop van bijvoorbeeld een bedrijfspand.

Brandstofaccijns 

Vanaf april van dit jaar is de brandstofaccijns voor een liter benzine 17,3 cent lager, voor een liter diesel is dat 11,1 cent en voor LPG 4,1 cent. Het goede nieuws is dat deze kortingen ook in het eerste half jaar van 2023 blijven bestaan, en de accijns op brandstof tot 1 juli niet wordt verhoogd.

Arbeidsrelaties

Het kabinet bereidt wetgeving voor op het punt van flexibele arbeidsrelaties die in 2023 naar de Kamer gaat. Daarvoor heeft de SER een advies gemaakt. Belangrijk is dat de noodzakelijke flexibiliteit voor bedrijven ook overeind wordt gehouden. 

Loondoorbetaling bij ziekte 

Eerder is afgesproken dat re-integratie van zieke werknemers zich in het tweede ziektejaar moet richten op het tweede spoor tenzij de werkgever na overleg met bedrijfsarts en werknemer besluit om het eerste spoor te blijven volgen. Dit moet de werkgever meer zekerheid bieden over het inzetten van de medewerker of een vervanger. Maar het SER voorstel vraagt nog zeker om nadere uitwerking.

Subsidieregeling praktijkleren 

We zijn zeer verbaasd dat per 2023 de subsidie voor praktijkleren naar verwachting nog maar maximaal € 2.300,- zal zijn. De afgelopen jaren ontving een leerbedrijf nog € 2.700,- per leerplaats. Een afname van 400 euro per bbl-plek dus. 

Bpm-vrijstelling bestelauto's 

In plaats van een gespreide afbouw kiest het kabinet voor afbouw ineens per 2025. De belasting zal evenredig gemaakt worden aan de CO2-uitstoot van het betreffende voertuig. Dit betekent dat nieuwe fossiel aangedreven bestelauto's vanaf 2025 aanzienlijk duurder (gemiddeld 11 duizend euro) worden bij aanschaf. Daarnaast wordt het tarief van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor bestelauto’s van ondernemers verhoogd. In 2025 betreft de verhoging van de mrb 15 procent, in 2026 gaat het om een verdere verhoging met 6,96 procent.

Omgevingswet 

Het kabinet wil de Omgevingswet nog steeds invoeren op 1 januari 2023. Voor de uitvoering van de wet wordt gebruik gemaakt van een ict-tool, het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Op het moment van inwerkingtreding moet het voor bedrijven mogelijk zijn om vergunningen aan te vragen, meldingen te doen en met vragenbomen te weten welke maatregelen zij moeten nemen. Volgens eerdere berichten staat besluitvorming over de Omgevingswet gepland voor half oktober. 

Cybersecurity 

Het kabinet komt nog dit jaar met een nieuwe cybersecuritystrategie. Om kennis en informatie te bundelen worden het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC) en het Cyber Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners (CSIRT-DSP) samengevoegd. Van belang is dat deze samenwerking de ondersteuning van het gehele bedrijfsleven versterkt en verbetert. In de Kamer liggen ook nog twee wetsvoorstellen die de informatiedeling over cybersecurity dreigingen en - kwetsbaarheden moeten verbeteren.

Corona 

De Coronapandemie is nog niet voorbij, maar het uitgangspunt van het beleid is wel verschoven naar het zoveel mogelijk openhouden van alle sectoren.

Bron: Uitgebreide Prinsjesdag nieuwsbrief van MKB-Nederland 

Artikel Afbouwzaken

Lees hier het uitgebreide artikel dat in Afbouwzaken 8 -2022 staat.

Deel dit artikel: