Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
09 januari 2020

De verzuim-ontzorgverzekering is er!

De afgelopen maanden hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe wetgeving inzake de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor werkgevers. De wijzigen zijn sinds 1 januari 2020 van kracht. Een belangrijk onderdeel daarvan is de introductie van de verzuim-ontzorgverzekering, die met name voor de kleine werkgever (< 25 man) interessant zou kunnen zijn. Via deze weg willen wij u graag informeren over de actuele stand van zaken.

In tegenstelling tot hetgeen NOA steeds voor pleitte, namelijk een verkorting van de loondoorbetalingsperiode naar maximaal één jaar, heeft de politiek anders besloten: De loondoorbetalingsperiode bij ziekte blijft gehandhaafd op twee jaar. Wel komen er een aantal maatregelen om de risico’s van deze loondoorbetaling, met name voor kleine werkgevers, te beperken. De belangrijkste maatregelen staan hieronder nog even op een rijtje:

  • Het medisch advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de toets van het re-integratieverslag (RIV) door het UWV. Dit betekent dat als u als werkgever het advies van de bedrijfsarts heeft gevolgd, u op medische gronden geen sanctie meer kan worden opgelegd door het UWV.
  • Eerder kunnen re-integreren richting tweede spoor (buiten het eigen bedrijf re-integreren) als duidelijk is dat het eerste spoor niet meer aan de orde is. Er hoeft dus niet gewacht te worden tot het eerste jaar voorbij is. Dit moet o.a. gestimuleerd worden door het eerder in kunnen zetten van de zogenaamde no-risk polis.
  • Een zieke werknemer moet op vaste momenten ook zelf zijn visie geven over het re-integratietraject, moet dus actief aan de slag en kan niet alleen maar afwachten wat de werkgever en de mogelijk ingezette re-integratiebedrijven gaan doen.

Verzuim-ontzorgverzekering

Naast deze wettelijke maatregelen is er tussen het Ministerie van SZW, de verzekeraars en

VNO-NCW/MKB-Nederland een convenant afgesloten waarbij er per 1 januari 2020 een nieuwe verzekering in het leven is geroepen; de verzuim-ontzorgverzekering. Met deze verzekering worden een aantal zaken geregeld, die tot verbetering en minder risico voor het midden- en kleinbedrijf moeten leiden:

  • Loondoorbetaling bij ziekte gedurende maximaal twee jaar (dit was al zo).
  • De verzekeraar neemt de regie en een groot deel van de re-integratieverplichtingen van de werkgever over.
  • Langdurige ziektegevallen gaan, in tegenstelling tot nu het geval is, beperkt meetellen in het bepalen van de hoogte van de premie.

Hogere premie

Door deze verzekering zou u in grote mate moeten worden ontlast met betrekking tot activiteiten en extra kosten, zoals het inzetten van een re-integratiebedrijf bij het 2e spoor in het kader van de re-integratieverplichtingen. Het gevolg van een dergelijke verzekering betekent wel dat er naar verwachting een hogere premie betaald moet worden. Wat dit voor gevolgen heeft voor uw bedrijf als u besluit om een dergelijke verzekering af te sluiten, kunnen wij niet aangeven omdat dit zowel afhangt van de individuele situatie van uw bedrijf zoals de hoogte van het ziekteverzuim, maar ook met welke verzekeraar u mogelijk in zee gaat. Om deze hogere kosten te compenseren, krijgen werkgevers hiervoor ongeveer een bedrag van € 1.000,-. Deze compensatie geldt echter ook als u geen gebruik maakt van deze verzekering.

Arbodienstcontract opzeggen

Hoewel in het najaar nog weinig bekend was over de mogelijke aanbiedingen van verzekeraars, wordt de verzekering thans door verschillende verzekeraars aangeboden en zijn er al diverse offertes uitgebracht. Als u over zou willen stappen naar deze nieuwe verzekering is het eerst de vraag of uw huidige verzekeraar deze polis aanbiedt. Als dit al het geval is, of als u besluit om naar een andere verzekeraar over te stappen, moet u mogelijk - als deze niet afloopt - uw huidige verzekering tijdig opzeggen. Hierbij zit nog een addertje onder het gras. Naar verwachting zullen verzekeraars de verzekering aanbieden in combinatie met een verplichte aansluiting bij een arbodienst. Dat kan een andere zijn dan u thans heeft. In dat geval moet u mogelijk ook nog uw arbodienstcontract opzeggen. In veel gevallen hanteren die een opzegtermijn van drie maanden. U wilt natuurlijk niet dubbel gaan betalen. Als u wel gebruik wilt gaan maken van de nieuwe verzuim-ontzorgverzekering, dient u zelf contact op te nemen met uw huidige verzekeraar/tussenpersoon om na te gaan in hoeverre u hier dit jaar nog gebruik van zou kunnen maken.

Conclusie

Hoewel de afspraken rondom loondoorbetaling bij ziekte alweer een hele tijd geleden gemaakt zijn, heeft het naar het oordeel van NOA te lang geduurd voordat er meer duidelijkheid en informatie over de verzekering naar buiten kwam. Er zijn nu dus wel verzekeraars die offertes uitbrengen, dus de verzekering is beschikbaar, maar echt duidelijk was dit lange tijd niet.

Tip

In het kader van voorlichting over de verzekering en wat hier allemaal een rol bij kan spelen, heeft MKB-Nederland een website www.loondoorbetalingbijziekte.nl gemaakt, waar de komende tijd steeds meer informatie op zal komen.

Deel dit artikel: