54% gerecycled
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
06 november 2019

Bouw recyclet meeste in Nederland

Oké, we zijn al een eind op weg in 2019 en dit zijn cijfers van 2016, maar het is toch mooi nieuws wat we graag met u delen: De bouwsector produceerde in 2016 het meeste afval - dat is niet erg positief natuurlijk - maar… als bouwsector zijn we ook goed voor ruim de helft van het gebruik van alle gerecyclede materialen! Dit meldde het CBS op basis van de gereviseerde Materiaalmonitor 2014-2016.

Het hergebruik van materialen, als grondstof voor het productieproces, draagt bij aan de overheidsdoelstelling om een circulaire economie te realiseren voor 2050. Daarom gaf het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het CBS opdracht om deze cijfers door te rekenen.

Hoe circulair een economie is, wordt met verschillende indicatoren gemeten, maar hier wordt ingegaan op de hoeveelheid geproduceerd afval, en het hergebruik van materialen. In een volledig circulaire economie worden grondstoffen (biomassa, fossiele grondstoffen, metalen en niet-metaalhoudende mineralen) en producten zo efficiënt mogelijk ingezet en waar mogelijk hergebruikt. Dit kan onder andere door de levensduur van producten en onderdelen te verlengen, of producten te herontwerpen of hergebruiken. Minder gebruik van ruwe grondstoffen, en een minimalisatie van afval, zorgen voor minder weerslag op het milieu.

Bouw produceert meeste afval

Bijna een kwart van alle productie (producten en afval) in de bouwsector bestond uit afval. Hierbij wordt sloopafval, afkomstig van bestaande gebouwen (ongeveer 11 miljard kilogram), buiten beschouwing gelaten. Voor alle bedrijfstakken samen was dat bijna 11 procent. In de metaalindustrie en voedingsmiddelenindustrie was het aandeel afval ongeveer 10 procent van de totale productie.

Meeste inzet gerecyclede materialen in de bouw

Er werd in 2016 in de bouw daarentegen ook bijna 38 procent van de gebruikte materialen gerecycled. Gemiddeld werd in alle bedrijfstakken bijna 15 procent aan gerecyclede materialen gebruikt in het productieproces. Bij de inzet van gerecycled materiaal is niet alleen de gebruikte hoeveelheid van belang, maar ook de hoogwaardigheid van het gerecyclede materiaal. Zo kan een gebouw worden gesloopt, en het puin worden gebruikt voor de aanleg van wegen. Maar de slooponderdelen van een gebouw kunnen ook worden gebruikt om een nieuw gebouw te maken. Bij hergebruik van het gebouw, eventueel na enig onderhoud en reparatie, is het waardebehoud nog groter.

De bouwsector gebruikte ook het grootste aandeel gerecyclede materialen van alle bedrijfstakken. Van alle gebruikte, gerecyclede materialen werd bijna 54 procent ingezet in de bouw, gevolgd door de landbouw met 16 procent, en de voedingsmiddelenindustrie met 10 procent.

Nederland hoogste gebruik gerecyclede materialen

Met elkaar recyclen we in Nederland heel wat materialen. Eigenlijk doen we dit het beste van de hele Economische Unie. Want de Europese Commissie heeft een beleidsprogramma circulaire economie, die voor alle EU-28 landen de voortgang hiervan vaststelt. Nederland hergebruikte in 2016 naar verhouding veel materialen. Daar staat tegenover dat we in Nederland meer afval per inwoner produceren dan gemiddeld in de EU. Van alle materialen die werden gebruikt was in Nederland het aandeel gerecycled het hoogste van alle EU-28 landen: 29 procent.

Bron: CBS, Eurostat

Bron: CBS
Deel dit artikel: