Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
02 maart 2022

Wat moet u met de WKB?

Al lange tijd, met steeds weer uitstel, komt de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) voorbij. Het is een thema waar de politiek en de hele bouwkolom zich al geruime tijd op aan het voorbereiden zijn. 

In het kort kent de wet een aantal doelen: 

  • de kwaliteit van bouwwerken verhogen;
  • de (informatie)positie van de opdrachtgever verbeteren;
  • het verduidelijken van de rolverdeling in de (bouw)keten. 

Om deze doelen te behalen, brengt de wet een aantal wijzigingen met zich mee, waarbij de vraagt rijst: wat moet u als bedrijf in de afbouwsector hiermee? 

Uitgesteld

Zoals hiervoor reeds aangegeven, is de invoering van de wet al een aantal keren uitgesteld. Tot voor kort was de ingangsdatum gepland voor 1 juli 2022. Helaas zal ook deze datum niet gehaald worden. Er wordt nu gesproken over een invoeringsdatum van 1 januari 2023. Van uitstel komt er in dit geval geen afstel. Op de vraag of u iets moet met de WKB, is het antwoord: Ja! Uit de signalen die ons bereiken, valt op dat er bij veel afbouwbedrijven nog veel onduidelijkheid is over wat de impact is op het werk en hoe men zich hierop kan voorbereiden. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het belangrijk om te weten waarop de wet zich focust en op basis daarvan te bepalen wat dit voor uw werk betekent. 

Grotere aansprakelijkheid

Over het algemeen kunnen we stellen dat er door veel bedrijven in de sector al kwaliteit wordt geleverd. Afbouwers hebben een duidelijk beeld van eisen, risico’s, aantoonbare kwaliteit en dossiervorming. De WKB vraagt ons om straks nog meer expliciet en gestructureerd te focussen op onder andere de bouwtechnische eisen (bouwbesluit), passende beheersmaatregelen voor de belangrijkste risico’s, aantoonbare kwaliteit van het werk wat u levert en passende documentatie zodat het ook na oplevering traceerbaar is (het zogenaamde opleverdossier). Uiteraard passend voor het type werkzaamheden dat uitgevoerd wordt. Daarnaast moet u zich realiseren dat de WKB in principe leidt tot grotere aansprakelijkheid voor de bedrijven die werkzaamheden uitvoeren. Denk daarbij ook aan zaken als de waarschuwingsplicht.

Kwaliteit aantonen

Waar veel onduidelijkheid over is, is dat de WKB vooral gaat over werkzaamheden die met betrekking tot kwaliteit onder het bouwbesluit vallen. Hoewel bedrijven in de afbouwsector ook kwaliteit leveren, vallen die werkzaamheden daar meestal niet onder. Maar of dit nu wel of niet zo is, na invoering van de WKB zal uw opdrachtgever de nodige informatie van u eisen om de kwaliteit aan te tonen. Daarnaast zijn er veel bedrijven die rechtstreeks voor een particuliere opdrachtgever werken. Ook hiervoor geldt dat het nodige moet worden vastgelegd, zodat de particuliere opdrachtgever altijd kan zien en traceren op welke wijze en wat voor kwaliteit is geleverd. 

Aanneming van werk

De WKB brengt een aantal wijzigingen met zich mee, die gaan gelden voor alle werkzaamheden bij aanneming van werk. Daarnaast zijn er ook aan aantal wijzigingen die gelden voor een specifieke groep vergunningplichtige bouwwerken. Een vergunningplichtig woningbouwproject krijgt bijvoorbeeld te maken met een andere vergunningsprocedure en met een onafhankelijke externe kwaliteitsborger. 

Praktijkprotocollen WKB

Om te kijken hoe we invulling kunnen geven aan deze problematiek is NOA in eerste instantie in zee gegaan met het bedrijf ISSO om aan te haken bij het project Praktijkprotocollen WKB. Hier is een werkgroep, waar onder andere afbouwbedrijven aan deelnemen, bezig om protocollen te maken voor specifieke werkzaamheden. Bij het toetreden heeft NOA duidelijk aangegeven vooralsnog alleen aan het 1e traject mee te doen. Na afloop kan dan worden bepaald of we hier wel of niet verder mee gaan. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat veel van uw opdrachtgevers hun eigen lijst zullen opleggen. Daarin staat wat de onderaannemer moet aanleveren in het kader van de WKB. Wat is dan de meerwaarde van allerlei protocollen die vervolgens moeten worden aangepast op die van uw opdrachtgever? Dit staat dan nog los van de vraag hoeveel protocollen er dan mogelijk gemaakt zouden moeten worden. Inmiddels zijn we hier ruim een half jaar verder mee en is de eerste fase afgerond. De vraag die nu voor ligt is of NOA verder gaat met de tweede fase van het project. Gelet op de ontwikkelingen rondom de protocollen en wat er in de markt zelf gebeurt - namelijk dat opdrachtgevers die hun eigen systeem hanteren en waar de onderaannemers verplicht aan mee moeten doen - heeft NOA besloten om vooralsnog niet aan de tweede fase mee te doen. Dit betekent niet dat er verder niets meer gaat gebeuren. Mede door het uitstel van de invoeringsdatum van de wet, zal NOA de tijd gebruiken voor een heroriëntatie om te bezien op welke wijze wij de leden het beste kunnen bijstaan in het kader van de WKB. Het uitgangspunt bij deze heroriëntatie is niets anders dan dat bedrijven, voor zover dus niets is opgelegd door de opdrachtgever/aannemer, op een zo eenvoudig mogelijke en compacte manier kunnen voldoen aan de eisen van de WKB. 

Opleverdossier

De afbouwsector kent een grote diversiteit aan werkzaamheden. De vraag die daarbij aan de orde is, is wat de WKB voor impact heeft op die werkzaamheden en op welke wijze u dat zo compact, maar zo compleet mogelijk kunt vastleggen in een opleverdossier. Zeer binnenkort hopen wij te kunnen melden op welke wijze en met wie wij aan de slag gaan om hier invulling aan te geven. Zodra de wet dan eindelijk echt in gaat, komt u beslagen ten ijs en weet u wat u moet doen. 

We kunnen ons voorstellen dat u nu vragen en/of opmerkingen heeft over de WKB en de gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Schroom niet om dan contact op te nemen met het secretariaat. Uw input is zeer belangrijk voor ons en helpt ons om u straks van zo compleet mogelijke informatie te voorzien. 

Deel dit artikel: