In de winter van 2020/2021
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
04 februari 2021

Vorst WW

Hoewel de winters de laatste jaren zacht zijn geweest, zijn vorst en sneeuw niet geheel uit te sluiten. Als het gaat sneeuwen en vriezen, kunnen diverse bedrijven in de afbouw te maken hebben met onwerkbaar weer. Voor deze omstandigheden bestaat er de mogelijkheid van een WW-uitkering voor werknemers die ten gevolge van de vorst en/of sneeuw niet kunnen werken. 

De uitkering voor onwerkbaar weer kan door de werkgever worden aangevraagd bij het UWV. In de sector is deze regeling beter bekend onder de naam Vorst WW. Ook deze winter kan van deze regeling gebruik worden gemaakt, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. De regeling loopt van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021. 

Om in aanmerking te komen voor een dergelijke Vorst WW-uitkering via het UWV, moet u melding doen in het kader van onwerkbaar weer. Dit kan op de website van het UWV. Bij UWV moet u inloggen met eHerkenning. Deze melding moet u voor 10.00 uur ’s ochtends doen. De eerste 2 dagen waarop niet gewerkt kan worden, gelden als wachtdagen. U moet hierover als werkgever gewoon het loon doorbetalen. Na deze 2 dagen gaat het mogelijke recht op een Vorst WW-uitkering in, mits aan de voorwaarden voldaan wordt. 

De uitkering moet worden aangevraagd door de werkgever. De uitkering wordt ook uitgekeerd aan de werkgever, die op grond van de CAO Afbouw geacht wordt het loon tot 100% aan te vullen. Voor het aanvragen van de uitkering en veelgestelde vragen heeft het UWV een aparte pagina op hun website ingericht. Direct naar de UWV website. 

Zolang het onwerkbaar weer voor de desbetreffende werknemer voort duurt, zult u dit elke dag  moeten melden bij het UWV. Dit is natuurlijk zeer omslachtig, maar zeer belangrijk dat het gedaan wordt. Let er dus goed op dat u, zolang de vorst aanhoudt en er niet gewerkt kan worden, u hiervan elke dag melding moet doen bij het UWV, anders loopt u grote kans uiteindelijk geen uitkering te krijgen. 

Wat er precies als onwerkbaar weer wordt aangemerkt en waarvoor u melding bij het UWV kunt doen, staat vermeld in artikel 55 van de CAO:  

  • De Regeling onwerkbaar weer van de Minister van SZW (bijlage 13) is van toepassing wanneer er sprake is van buitengewone natuurlijke omstandigheden als bedoeld in die regeling.  
  • Met vorst als bedoeld in de Regeling onwerkbaar weer wordt beschouwd een werkdag die voldoet aan minimaal één van de volgende normen: 
  • de gemeten temperatuur is tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager geweest dan -3° Celsius; dan wel 
  • de gemeten temperatuur is om 07.00 uur en om 09.30 uur daaropvolgend -0,5° Celsius of lager; dan wel 
  • de gemeten temperatuur is om 09.30 uur -1,5° Celsius of lager. 
  • Met vorst wordt gelijkgesteld de situatie waarbij op het werk: 
  • een niet met eenvoudige middelen te verwijderen sneeuwdek aanwezig is; dan wel 
  • zich directe gevolgen van vorst ten aanzien van materialen, materieel of de bodemgesteldheid ter plaatse van het werk voordoen. 
  • In artikel 4 van de Regeling onwerkbaar weer (bijlage 13) is voorgeschreven hoe buitengewone natuurlijke omstandigheden bij het UWV moeten worden aangemeld door de werkgever. Als de melding betrekking heeft op vorst, dan moet de melding vóór 10:00 uur in de ochtend ontvangen zijn door het UWV.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact met het secretariaat opnemen.

Deel dit artikel: