Technische onderwerpen moeten nader worden onderzocht
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
26 januari 2021

TIO-onderzoeken voor vloerensector

NOA heeft verschillende leden afgevaardigd in de commissie TIO van het Technisch Bureau Afbouw (TBA). Deze commissie behandelt tal van onderwerpen op het gebied van Technische Innovatie & Onderzoek. Voor de vloerensector lopen diverse onderzoeken, waarover we u graag op de hoogte houden van de inhoud en voortgang. 

De onderwerpen die momenteel bij de TIO in behandeling zijn voor de hoofdsector Vloeren & Terrazzo zijn:

Dekvloeren

Het TBA is lid van de normcommissie dekvloeren bij NEN. Echter, bij NEN ligt door corona momenteel veel stil. De normcommissie richt zich op het in stand houden van een consistent geheel van normen ten aanzien van dekvloeren. Het doel is kwaliteitswaarborging van dekvloeren te bieden door middel van NEN-normen en een permanent bewakingsproces. Binnen Europa is men aan het zoeken wat bij de normen hoort. Het basisdocument normen staat ter discussie en geeft voor de desbetreffende landen het probleem dat men niet weet welke richting het op gaat. 

Onderzoek restvocht anhydriet dekvloeren

TIO doet onderzoek naar het restvochtpercentage bij anhydriet dekvloeren en de tijd waarbinnen vervolgwerkzaamheden kunnen worden gestart. Want de tijd tussen de ruwbouw en de afbouw wordt steeds korter. Bij een korte bouwtijd is de vloer vaak wel voldoende uitgehard, maar niet voldoende droog om met een nagenoeg dampdichte vloerbedekking te worden bekleed. De onderzijde van de constructievloer is vaak geïsoleerd met een dampdichte isolatie, waardoor het bouwvocht uit de constructievloer alsnog in de anhydriet dekvloer terecht zal komen. Om te voorkomen dat het vocht uit de constructievloer een verhoging van het vochtpercentage in de anhydriet dekvloer veroorzaakt, dient bijvoorbeeld ook rekening gehouden te worden met het ontstaan van een calciumcarbonaat laagje op het oppervlak. En die zorgt weer voor een vertraagd droogproces. Door inzichtelijk te maken hoe het proces werkt, welke gevolgen bepaalde opbouwlagen hebben en welke droogtijden moeten worden aangehouden, ook rekening houdend met de richtlijnen van bijvoorbeeld de lijmfabrikanten, kunnen de verwachtingen beter worden gemanaged. Hierdoor kunnen ook mogelijke schades worden voorkomen. Het onderzoek is opgestart, maar door de corona maatregelen verloopt dit onderzoek niet zo spoedig als gewenst.

Gevolgen aanbranden cement voor gezondheid

Door het aanbranden van de vloer wordt de hechting met de specie verbeterd. Maar er kan een gezondheidsrisico zitten in het aanbrengen van een mengsel van cement en water op de natgemaakte vloer. Daarnaast zit onder andere chroom-6 in cement, dat schadelijk voor de gezondheid kan zijn indien cement ouder is dan 6 maanden. Daarom mag volgens Europese richtlijnen het chroom-6 gehalte in cement niet hoger zijn dan 0,0002%. Onderzocht wordt wat de gevolgen zijn voor de gezondheid bij het aanbranden van vloeren met cement. Het onderzoek is recentelijk aangedragen bij de TIO en dient nog opgepakt te worden.

Vloerverwarming in de energietransitie

Onderzocht dient te worden of het interessant is om een publicatie te maken over vloerverwarming en de energietransitie (renovatie) waarin de volgende aanvullende vragen worden meegenomen: Wat zijn de alternatieven? Wat is het eindeffect van omgaan met de verschillende manieren van vloerverwarming? Is het mogelijk er een (financiële) studie van te maken om verschillende varianten tegenover elkaar te zetten? Ga je infrezen of juist de oude dekvloer er uit halen en een nieuwe er in leggen? Wat is, in relatie tot de risico’s die je neemt met infrezen, de meest interessante optie? Het gaat met name over toepassing van vloerverwarming met lage watertemperaturen (lager dan 28 graden). Het onderzoek is recentelijk aangedragen en dient nog opgepakt te worden.

Het bestuur van de NOA hoofdsector Vloeren & Terrazzo wil haar leden inzichtelijk maken welke aspecten door de TIO worden opgepakt. Dit om te voorkomen dat er in de sector de beleving zou ontstaan dat er nauwelijks vooruitgang wordt geboekt. Via o.a. de nieuwsbrief updates zal er frequent aandacht aan worden besteed. Ook zal sectormanager Bob Buijs, vanwege de pensioengerechtigde leeftijd van Rob van Boxtel eind februari 2021, vanaf heden zitting nemen in de TIO. 

Het TBA heeft al diverse richtlijnen en publicaties uitgebracht die vloerenbedrijven ondersteunen bij de dagelijkse uitoefening van werkzaamheden. De richtlijnen bieden opdrachtgevers en opdrachtnemers heldere informatie over de (on)mogelijkheden en werkwijzen voor een hoogwaardige kwaliteit. Een overzicht van de objectieve richtlijnen van TBA vindt u hier.

Deel dit artikel: