Besluit stikstofreductie en natuurverbetering
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
01 juli 2021

Stikstofwet

De Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering is op 1 juli 2021 ingegaan. Op 18 juni werd het besluit in het staatsblad gepubliceerd. Daarmee gaat op 1 juli ook de bouwvrijstelling in, tot het moment dat in 2022 de aangepaste Omgevingswet wordt ingevoerd. 

Het klinkt ingewikkeld, maar het komt er op neer dat de stikstofwet wordt ingevoerd, waarbij tijdelijk direct een vrijstelling in werking treedt voor de aanleg of bouw van woningen en diverse infraprojecten. Als volgend jaar de Omgevingswet wordt aangepast, wordt aangepaste regelgeving omtrent bouwen hierin doorgevoerd. 

Over de nieuwe wet

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering regelt onder meer drie resultaatsverplichtingen voor stikstofreductie: in 2025 moet minimaal 40% van het areaal van de stikstofgevoelige natuur in beschermde Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau hebben; in 2030 minimaal de helft en in 2035 minimaal 74%. De wet geeft de opdracht voor een programma van maatregelen om die reductie te bereiken en de natuur te herstellen. Ook regelt de wet de tussentijdse monitoring en zo nodig bijsturing. Voor de zogeheten PAS melders en initiatiefnemers die onder het PAS vergunningvrij waren is in de wet bepaald dat zij alsnog gelegaliseerd worden. De wet maakt een gedeeltelijke vrijstelling mogelijk van de natuurvergunningplicht voor het aspect stikstof voor activiteiten van de bouwsector.

Over de vrijstelling voor de bouw

Het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering werkt de stikstofwet verder uit, waaronder de bouwvrijstelling. De vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten waarvan de emissies tijdelijk en beperkt zijn. Deze vrijstelling moet voorkomen dat de bouw wederom stilvalt. Het kabinet benadrukt dat de (stikstof)effecten van de bouwvrijstelling periodiek worden gemonitord, zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig. Door diverse betrokken partijen en brancheverenigingen worden de maatregelen in de wet momenteel bestudeerd, zodat de praktische gevolgen kunnen worden uitgewerkt. 

De vrijstelling is gekoppeld aan een verplichting om emissiebeperkende maatregelen te treffen. Deze verplichting gaat gelden vanaf het moment dat de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking zal treden. 

Ga naar de publicatie van het besluit stikstofwet 

Deel dit artikel: