Pakket gericht op de toekomst
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
03 september 2020

Steunmaatregelen corona ook na 1 oktober voortgezet

De steunmaatregelen vanwege corona worden voor bedrijven ook na 1 oktober 2020 voortgezet. Mede op nadrukkelijk verzoek van veel brancheorganisaties, waaronder NOA, heeft het kabinet besloten tot een nieuwe ronde van steunmaatregelen.

Helaas lijkt het einde van de coronacrisis nog niet in zicht. En ook moet er voor de zogenaamde laat-cyclische sectoren, waaronder de afbouw in dit geval ook behoort, nog financiële steun zijn als de negatieve gevolgen van corona worden ondervonden. Het derde steunpakket houdt beter rekening met verschillen tussen bedrijven en is gericht op de overgang naar de nieuwe realiteit.

Het pakket en de aanpassingen op de huidige maatregelen zijn gericht op de toekomst en op nieuw werk. Naast de in dit artikel genoemde maatregelen voor ondernemers bevat het pakket een aanvullend sociaal pakket, waarin de nadruk ligt op de overstap van het huidige werk naar nieuw toekomstbestendig werk.

Verlenging NOW

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt verlengd met negen maanden, tot en met juni 2021. Elke drie maanden zal de maatregel aangepast worden. Per tijdvak zullen we hieronder de voorwaarden en subsidie vermelden. Ondernemers kunnen de NOW 3.0 vanaf half november aanvragen en deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober. De precieze voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Om gebruik te kunnen maken van NOW 3.0 maakt het niet uit of eerder al aanspraak is gemaakt op NOW 1.0 of 2.0. Voor elk tijdvak kunt u kiezen of u een aanvraag doet. Net als bij NOW 1.0 en 2.0 krijgt de ondernemer 80% van het subsidiebedrag meteen uitgekeerd en de overige 20% bij de vaststelling achteraf. Belangrijk om te weten is dat de vaststelling van de NOW 3.0 pas na afloop van de drie tijdvakken volgt, dus in de zomer van 2021.

Tijdvak 1: 1 oktober t/m 31 december 2020

In het eerste tijdvak is subsidie mogelijk voor 80% van de loonsom, bij een omzetverlies van 100%. In NOW 1.0 en NOW 2.0 was dit maximaal 90% van de loonsom. Bij een lager omzetverlies is de subsidie 80% van het betreffende omzetverlies. Voorbeeld: als u 50% omzetverlies heeft, dan is de subsidie in dit eerste tijdvak 40% van de loonsom. Bij NOW 1.0 en NOW 2.0 was dit 45%.

De subsidie in NOW 3.0 is verlaagd, omdat de maximaal tien procent van de loonsom die men nu minder ontvangt, wordt ingezet voor (om)scholing van medewerkers. Er wordt nog bekend gemaakt hoe hier precies invulling aan wordt gegeven. Ook nieuw bij de NOW 3.0 is het vrijstellingspercentage. Dit houdt in dat u in het eerste tijdvak 10% in loonsom kunt dalen zonder gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming. Dit gebeurt bijvoorbeeld door natuurlijk verloop van personeel, door ontslag of door werknemers een (tijdelijke) daling in loon te vragen (een zogenoemd vrijwillig loonoffer). De boete die bij NOW 1.0 en NOW 2.0 gold voor bedrijfseconomisch ontslag, vervalt in NOW 3.0.

Tijdvak 2: 1 januari t/m 31 maart 2020

In het tweede tijdvak wordt de subsidie verlaagd naar 70% van de loonsom (bij omzetverlies van 100%). Ook wordt de eis van minimale omzetdaling verhoogd van 20% naar 30%. In het tweede tijdvak wordt het vrijstellingspercentage (de mate waarin u in loonsom kunt dalen met behoud van de tegemoetkoming) 15%.

Tijdvak 3: 1 april t/m 30 juni 2020

In het derde tijdvak wordt de subsidie verlaagd naar 60% van de loonsom (bij omzetverlies van 100%). In dit tijdvak wordt het maximale subsidiebedrag per werknemer verlaagd naar eenmaal dagloon (€ 4.769,-), dit was bij NOW 2.0 nog tweemaal dagloon. Het vrijstellingspercentage (toegestane daling in loonsom met behoud van de tegemoetkoming) wordt in het derde tijdvak 20%.

Verlenging Tozo

Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met negen maanden verlengd en in fases aangepast. Vanaf 1 oktober 2020 komt er een vermogenstoets op beschikbare middelen. Dat houdt in dat als u meer dan € 46.250,- aan direct beschikbaar geld hebt (contant geld, spaarsaldo, aandelen, obligaties etc.) u niet meer voor deze regeling in aanmerking komt. Vermogen in uw woning of bedrijfspand, machines, voorraden en pensioen tellen hiervoor niet mee.

Vanaf 1 januari 2021 komt er voor zelfstandigen ondersteuning vanuit de gemeente om weer aan de slag te gaan. Dit kan als zzp’er of in loondienst. De precieze invulling hiervan wordt nog bekend gemaakt, maar het zal gaan om ondersteuning bij coaching, voor advies en scholing. Vanaf 1 juli 2021 wordt het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) weer van toepassing en dan vervalt de Tozo.

Verlenging TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verlengd en het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 90.000,- per drie maanden. De eerste regeling van TVL was het een maximum van € 50.000,- voor vier maanden. In het komende kwartaal, 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, kunnen bedrijven met een omzetverlies van 30% of meer in aanmerking komen. Dit wordt voor de periode vanaf januari 2021 verhoogd naar 40% en vanaf 1 april 2021 verhoogd naar 45%. De andere voorwaarden van de TVL veranderen niet. Helaas geldt wel een dikke ‘maar’: deze regeling is alleen van toepassing op specifieke sectoren (bijvoorbeeld Horeca). Hiervoor geldt een lijst met SBI-codes, waarmee bedrijven bij de KvK staan ingeschreven. De afbouwsector valt hier niet onder en bedrijven kunnen hier dus geen gebruik van maken.

Kredietmaatregelen

De kredietregelingen uit de eerdere noodpakketten worden verlengd. Het gaat om:

  • De Klein Krediet Corona-garantieregeling tot en met 31 december 2020
  • De coronamodule in de Borgstelling MKB tot en met 31 maart 2021
  • De coronamodule in de Garantie Ondernemingsfinanciering tot en met 31 december 2020
  • De Corona Overbruggingslening loopt af op 1 oktober 2020

Belastingmaatregelen

Een andere maatregel is dat u tot 1 oktober 2020 belastinguitstel kunt aanvragen; het uitstel loopt tot uiterlijk 31 december 2020. U krijgt vervolgens twee jaar de tijd (tot en met 31 december 2022) om de opgebouwde belastingschuld af te lossen. De invorderingsrente blijft staan op 0,01 procent tot en met 31 december 2021. De belastingrente (die betaald moet worden als u te laat of niet betaalt, of onjuist aangifte doet) gaat wel weer naar 4%, dus let er in dit geval op dat u wel tijdig aangifte doet.

Nieuwe maatregelen gericht op investeringen

Om de economie weer een boost te geven, zijn investeringen nodig. Daarom worden overheidsinvesteringen naar voren gehaald (bijvoorbeeld voor woningbouw) en komen er maatregelen om investeringen van bedrijven te stimuleren. Deze worden op Prinsjesdag (dinsdag 15 september 2020) gepresenteerd. De vermogenspositie van bedrijven wordt opgekrikt via een herkapitalisatiefonds en er wordt geïnvesteerd in startups en scale-ups, onder andere via extra kapitaal voor de ROM’s (Regionale OntwikkelingsMaatschappijen).

Dit derde steunpakket is echt noodzakelijk, omdat met name laat-cyclische sectoren pas later de gevolgen van de coronacrisis zullen voelen. Het zou niet juist zijn als bedrijven dan niet meer op steun van de overheid terug kunnen vallen. Of dit nieuwe pakket voldoende zal zijn, moet natuurlijk nog blijken. Het is ongewis hoe het virus zich zal gedragen en of er na 30 juni 2020 wederom een nieuw pakket aan maatregelen nodig zal zijn. Uiteraard volgt NOA de ontwikkelingen op de voet en houden wij u op de hoogte.

Deel dit artikel:

Laatste nieuws