BpfBOUW heeft ondanks onzekere markt prima dekkingsgraad
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 oktober 2022

Steady Pensioenfonds

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds bpfBOUW is eind september 2022 vastgesteld op 130,3%. Dat is 4,3 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad van eind juni 2022. Door de onrustige financiële markt behaalde bpfBOUW afgelopen kwartaal een negatief totaalrendement van -4,5%. Het bestuur van bpfBOUW zal zoals gebruikelijk in de loop van november besluiten over de premie voor 2023 en de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2023.

BpfBOUW behaalde in het derde kwartaal van 2022 een negatief totaalrendement van -4,5%. De financiële markten werden gedurende het kwartaal vooral gedreven door het (verder) verkrappende beleid van Westerse centrale banken. Eind augustus maakten zowel de Fed als de ECB duidelijk dat men doorgaat met renteverhogingen om de inflatie af te remmen, ook als de economische groei en de arbeidsmarkt hierdoor geraakt worden. De snelheid waarmee dit gebeurt, is in de VS wel veel groter dan in Europa. Onder andere zorgde dat voor een verdere versterking van de dollar ten opzichte van de euro. De financiële markten zetten de neerwaartse trend van eerder dit jaar voort, waarbij zowel Ontwikkelde als Opkomende Aandelenmarkten negatieve rendementen lieten zien. En ook steeg de rente steeg aanzienlijk gedurende het kwartaal. 

Nieuwe prognosetafel 2022 Actuarieel Genootschap

Het Actuarieel Genootschap (AG) heeft onlangs een nieuwe prognosetafel AG2022 gepubliceerd. Uit de prognosetafel AG2022 blijkt dat de levensverwachting voor zowel mannen als vrouwen iets is toegenomen. Deze toename is het gevolg van het toevoegen van Europese sterftedata uit 2019 en een verbetering van het sterftemodel van het AG. COVID-19 heeft volgens het AG geen blijvend effect op de levensverwachting. De iets hogere levensverwachting in de prognosetafel AG2022 zorgt voor een stijging van de verplichtingen van bpfBOUW met 0,8%. 

Vermogen neemt minder af dan verplichtingen, stijging actuele dekkingsgraad

De totale waarde van de pensioenverplichtingen van bpfBOUW nam in het derde kwartaal af met 3,24 miljard euro en bedraagt 44,50 miljard euro. De afname komt voornamelijk door de gestegen rente waarmee de verplichtingen contant worden gemaakt. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is gestegen van 1,98% eind juni naar 2,42% eind september. Hierdoor daalden de verplichtingen met 7,5%. Per saldo zijn de verplichtingen in het derde kwartaal met 6,8% gedaald.

Het beschikbare vermogen nam in het derde kwartaal af met 4,6%. Per saldo steeg de actuele dekkingsgraad de afgelopen drie maanden met 3,2 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad steeg met 4,3 procentpunt. Dit komt door het voortschrijdend gemiddelde: de dekkingsgraden uit het derde kwartaal 2021 hebben plaatsgemaakt voor de hogere dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het derde kwartaal 2022. 

Premie- en toeslagbesluiten komend kwartaal

Het bestuur zal zoals gebruikelijk in de loop van november besluiten tot de vaststelling van de hoogte van de premie voor 2023 en de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2023. Daarbij zal zorgvuldig een evenwichtige belangenafweging plaatsvinden. Er zal onder meer rekening worden gehouden worden met de hoogte van de beleidsdekkingsgraad en het door sociale partners uitgesproken voornemen om te zijner tijd over te gaan naar een beoogd nieuw pensioenstelsel. 

bpfBOUW in cijfers

  • Beleidsdekkingsgraad ultimo september 2022: 130,3%;
  • Actuele dekkingsgraad ultimo september 2022: 140,2%;
  • Pensioenvermogen ultimo september 2022: 62,40 miljard euro;
  • Daling van het vermogen in het derde kwartaal 2022: 3,03 miljard euro;
  • Hoogte pensioenverplichtingen ultimo september 2022: 44,50 miljard euro;
  • Daling pensioenverplichtingen in het derde kwartaal 2022: 3,24 miljard euro. 
Deel dit artikel: