Snel nieuw Kabinet om écht door te kunnen bouwen!
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
22 september 2021

Reactie Miljoenennota 2022

Prinsjesdag 2021 kan de boeken in als het sobere om-elkaar-heen-draaien-feest van politiek Den Haag. De Miljoenennota 2022 kan worden getypeerd als een beleidsarme begroting van een nog steeds demissionair Kabinet. NOA ziet samen met Aannemersfederatie Nederland (AFNL) méér kansen om door te kunnen bouwen.

Het lijkt wel alsof politiek Den Haag de urgentie van een aantal grote dossiers niet in wil zien en om elkaar heen blijft draaien. Voor het mkb in de bouw- en afbouwsector geldt in ieder geval dat stilstand achteruitgang betekent. Want de bedrijfstak staat klaar om (door) te bouwen, maar dan zal de politiek ook moeten willen samenwerken om een nieuw Kabinet te vormen dat weer besluiten neemt. 

Foto: fotografiekb
Foto: fotografiekb

1 miljard voor woningmarkt

Weliswaar wordt in de Miljoenennota 1 miljard uitgetrokken voor de woningmarkt, maar dat wordt over tien jaar uitgesmeerd. Ook wordt geld uitgetrokken voor het klimaatbeleid, maar NOA en AFNL missen de besluitvorming en investeringen die nodig zijn om de stikstofproblematiek écht op te lossen. De vergunningverlening voor infra en woningbouw, die bijvoorbeeld voor nieuwbouwwijken van elkaar afhankelijk zijn, kan pas echt los komen als het stikstofprobleem definitief wordt opgelost. 

Stikstofcrisis móet opgelost

Bedrijven in de afbouw en bouw hebben (redelijk) goed kunnen doorwerken in de coronacrisis, maar de stikstofcrisis speelt nog steeds. Zeker voor de infrabedrijven een groot probleem, en in het verlengde daarvan ook voor alle andere bouwgerelateerde bedrijven. Als de stikstofcrisis niet op korte termijn wordt beslecht, ontstaan er komende tijd echt problemen. Nieuwbouwwijken komen niet van de grond, aanleg en onderhoud van bovengrondse infra raakt ver achterop en als aan ondergrondse infra geen onderhoud wordt gepleegd, kunnen we binnenkort de volgende gezondheidscrisis verwachten door lekkende riolen en waterleidingen.

Nieuw Kabinet om door te bouwen 

“MKB-aannemers willen graag door- en meebouwen met het Kabinet, maar dan moet er in Den Haag ook wel worden doorgebouwd, zodat weer besluitvorming kan plaatsvinden”, zo stellen we als stichting AFNL-NOA. Teleurstellend is ook dat het Kabinet tot nu toe ons gezamenlijke voorstel, voor een lage btw op arbeid ter zake verduurzamen, energie besparen en circulair bouwen en slopen, niet oppakt. Hiermee worden naast werk en werkgelegenheid ook maatschappelijke doelen als verduurzaming, energiebesparing en circulair bouwen gediend. 

Oplossingen voor woningnood

Voor wat betreft de formatie doen we de politiek nogmaals de suggestie met een minister van VRIM te gaan werken, zodat er weer én meer regie komt op volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, infrastructuur en milieu. En als dat gebeurt kan het nieuwe kabinet zo aan de slag met de door veel partijen in de bouw ondertekende Actieagenda Wonen, die begin dit jaar al is aangeboden aan de politiek. Hierin geven partijen gezamenlijk aan hoe de overheid daadwerkelijk tot meer nieuwbouw kan komen om aan de woningnood het hoofd te bieden.

Deel dit artikel: