SV en BTER premies voor 2024
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
18 januari 2024

Overzicht premies 2024

In Nederland kennen we de SV-premies met een wettelijk verplicht karakter en de BTER-premies, die volgen uit afspraken die in de cao zijn gemaakt. Ook draagt u voor uw werknemers pensioenpremies af aan de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW). Voor het nieuwe jaar hebben we de premiepercentages op een rijtje gezet. De loonwijzer volgt komende maand in verband met de loonsverhoging per 1 maart 2024.

SV-premies:

Premie WW laag2,64% tot maximum premieloon
Premie WW hoog7,64% tot maximum premieloon
Basispremie WAO/WIA/Kinderopvang kleine werkgevers, t/m loonsom € 882.500 (AWf-premie laag)6,18% exclusief 0,5% bijdrage kinderopvang
Basispremie WAO/WIA/Kinderopvang overige werkgevers (AWf-premie hoog)7,54% exclusief 0,5% bijdrage kinderopvang
Inkomensafhankelijke heffing ZVW6,57% normaal tarief

WGA en ZW-premies:

De premie Werkhervattingskas (WHK) betreft de premies WGA en ZW-flex: die premies WGA en ZW-flex worden gedifferentieerd vastgesteld. De grootte van uw onderneming is hiervoor van belang: 

  • U bent een grote werkgever als de loonsom meer bedraagt dan € 3.770.000,- 
  • U bent een middelgrote werkgever als het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer hoger is dan € 942.500,- en minder of gelijk aan het gemiddelde premieplichtig loon van € 3.770.000,-
  • U bent een kleine werkgever als de loonsom minder of gelijk is aan € 942.500,-.

Voor kleine werkgevers gelden er sectorpremies:

WGAZW-flex
Sectorcode 03 (bouwbedrijf P&W)0,68%0,24%
Sectorcode 57 (stukadoorsbedrijf en vloeren & terrazzo)1,10%0,35%
Sectorcode 60 (steenhouwers)1,10%0,35%

Voor middelgrote- en grote werkgevers is de premie gedifferentieerd en deze wordt jaarlijks via een beschikking per bedrijf kenbaar gemaakt.

Pensioenpremie bpfBOUW

Maximum pensioenloon€ 69.441,55
Franchise (bodemloon)€ 17.545,00

Pensioenloon

Het pensioen is gelijk aan het bruto uurloon, vermenigvuldigd met het aantal loondagen (260 dagen x het aantal uren per dag).

Franchise

De franchise is de ondergrens: bij een loon onder dit bedrag wordt geen pensioenpremie geheven en geen pensioen opgebouwd. Op jaarbasis bedraagt de franchise € 17.545,00.

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is het pensioenloon minus de franchise.

Premiepercentage van de grondslag

Afbouw (exclusief natuursteen)

Werkgeversdeel voor bouwplaatsmedewerkers17,5864%
Werknemersdeel voor bouwplaatsmedewerkers8,2136%
Werkgeversdeel voor UTA-personeel16,5562%
Werknemersdeel voor UTA-personeel9,2438%
Totaal25,8%

Afbouw Natuursteen

Werkgeversdeel16,3744%
Werknemersdeel9,4256%
Totaal25,8%

Premie arbeidsongeschiktheidspensioen:

Deze premie geldt alleen voor werkgevers in de Afbouw Natuursteen​

Werkgeversdeel0,1%
Werknemersdeel0,1%
Totaal0,2%

O&O-fondspremie

Voor de afbouw is dit 1,73% en voor natuursteen 1,795%. Voor alle werknemers in de afbouw is dit 0,13% en voor werknemers in de natuursteen is dit 0,065%.

Collectieve ongevallenverzekering

€ 0,13 per werkdag

Collectieve fysiotherapieverzekering

€ 0,12 per werkdag

Inhouding deel gedifferentieerde premie WGA op loon werknemer

Het is toegestaan om op het nettoloon van de werknemer de helft van de te betalen gedifferentieerde WGA premie in te houden. Als u dit niet wilt, maar mogelijk later wel in verband met een stijging van de premie, dient u dit schriftelijk aan uw personeel mede te delen.

Loontijdvakbedragen maximumpremieloon, franchisen en maximumbijdrageloon

dagweek4-wekenmaand
Maximumpremieloon werknemersverzekering€ 275,49€ 1.377,46€ 5.509,84€ 5.969.00
Maximumbijdrageloon ZVW€ 275,49€ 1.377,46€ 5.509,84€ 5.969,00

Deel dit artikel: