Onderhandelingsresultaat met evenredig verdeelde voordelen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
25 november 2021

Onderhandelingsresultaat toegelicht

Op 18 november kwamen de onderhandelaars van NOA, FNV en CNV Vakmensen einde middag tot een onderling akkoord voor een tweejarige cao. “Voor jong én oud zitten er mooie elementen in. En voor werkgevers is het ook een mooie mix van duurzaam ondernemen én fijne beloning voor hun harde werkers”, aldus Hendrik Ruys, delegatieleider namens werkgevers. 

Vrijdag werd het onderhandelingsresultaat natuurlijk al met alle leden gedeeld. Direct werd ook een Adviesraadsvergadering uitgeschreven, omdat het Hoofdbestuur en Adviesraad zich nog gezamenlijk over het onderhandelingsresultaat moeten buigen. Ook de vakbonden gebruiken de komende weken om hun achterban te raadplegen.

Tweejarige cao Afbouw

De bedoeling is dat de CAO Afbouw na goedkeuring per 1 januari 2022 ingaat en dan een looptijd heeft van twee jaar, dat geeft stabiliteit en duidelijkheid. Er is vooral gekeken hoe we jongeren enthousiast maken om toch vooral voor een carrière in de afbouw te kiezen en anderzijds hoe oudere werknemers duurzaam ingezet kunnen worden om op een gezonde wijze de pensioengerechtigde leeftijd te halen.

Een goede balans in de loonopbouw

“Ik ben blij dat we met elkaar een nieuwe ontwikkeling van de garantielonen af hebben kunnen spreken”, licht Hendrik Ruys het onderhandelingsresultaat toe. “Onze medewerkers werken allemaal even hard, maar tot nog toe was het zo dat we een vast percentage afspraken, waarmee de lonen stegen. Door dat nu net even anders te doen, maken we iedereen blij met een loonstijging, maar zien jongeren dat in verhouding beter terug in hun portemonnee. Vooral BBL-leerlingen zien een forse loonsverhoging. En omdat voor ‘ouderen’ – ik ben wat voorzichtig met die woordkeuze – gaandeweg hun loopbaan ook andere zaken belangrijk worden, hebben we daar volgens mij nu een goede balans in weten te brengen. Want de huidige 80-90-100-regeling, die nu alleen op medische indicatie kan, wordt voor alle werknemers vanaf 61,5 jaar toegankelijk en de zware beroepenregeling wordt voortgezet. Zo helpen we werknemers én werkgevers om samen naar tevredenheid te regelen dat expertise behouden blijft, maar de fysieke werklast minder zwaar wordt. En zetten we extra in op goede begeleiding en uitleg, zodat werknemers 1-op-1 uitgelegd kunnen krijgen wat hun mogelijkheden zijn, hoe hun persoonlijke financiële plaatje er dan uit komt te zien, etcetera. Dat werkt veel prettiger dan dat werknemers zelf met DigiD in moeten loggen op platformen waar ze niks mee hebben. Al met al echt een win-win-situatie.”

Loon en vergoedingen/toeslagen

Per 1 maart 2022

1,4% + € 40,- structureel (maandloon). Gemiddelde loonstijging zal ca 2.7% zijn, voor jongere werknemers zal dat richting de 3.2% zijn en oudere werknemers richting de 2.3%. Omdat werknemers m.i.v. de cao de eerste 2 maanden niet direct een loonstijging krijgen, wordt per 1 maart 2022 eenmalig € 75,- (bruto) uitgekeerd.

Per 1 januari 2023

1,5% + € 50,- structureel (maandloon). Gemiddeld komt dat uit op 3.1%. Dat is voor de laagste lonen ongeveer 3,5% en voor de hogere lonen ongeveer 2,7%.

Vergoedingen/toeslagen

Op 1-3-2022 en op 1-1-2023 worden vergoedingen en toeslagen met 3% verhoogd.

Scholing écht een speerpunt

“Ook zien partijen gezamenlijk in dat we voor onze sectoren in móeten zetten op scholing en innovatie. In de uitwerking moet nog wel goed bekeken worden hoe we dat zo spoedig mogelijk praktisch in kunnen gaan zetten, maar de essentie is dat we het aanmoedigen dat alle werknemers in de bedrijfstak korte cursussen kunnen volgen, waar zij en de werkgever direct profijt van hebben in het dagelijkse werk. Voor een toetreder kan dat een korte cursus zijn voor basisbegrippen en algemene werkzaamheden, voor een rot in het vak een expertisecursus op een heel specialistisch vlak. Iedereen wordt toch enthousiast om iets nieuws te leren?”, meent Ruys. Dat moet met de nieuwe stimuleringsregeling bereikt worden. Komende maanden moet overigens nog wel hard aan de uitwerking worden gewerkt, maar het gezamenlijk doel is alvast helder!”

Slimme ideeën moeten de ruimte krijgen

“Hetzelfde geldt voor een nieuwe subsidieregeling voor innovaties; je moet dan vooral denken aan het stimuleren van goede ideeën uit de bedrijfstak, die nu niet van de grond komen omdat ze niet meteen winstgevend zijn, of niet direct sectorbreed inzetbaar zijn. Maar als ze wél voor een bepaalde groep een belangrijke toegevoegde waarde hebben, omdat het werk daardoor vernieuwend, slimmer, minder belastend kan worden gedaan, dan willen we met elkaar kijken of die middels een stimuleringsregeling wel mogelijk kunnen worden”, besluit Hendrik Ruys tevreden. “Hopelijk zijn de mensen waar we het voor doen ook tevreden met al deze ontwikkelingen.”

Bekijk het volledige onderhandelingsresultaat cao Afbouw 2022-2023.

Deel dit artikel: