Per 1 mei 2020
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
16 april 2020

Nieuwe loon- en functiestructuur UTA-personeel natuursteen

Vorige jaar werd per 1 mei 2019 de nieuwe loon- en functiestructuur voor de totale afbouwsector ingevoerd. Voor de natuursteensector gold een uitzondering met betrekking tot het UTA-personeel. Ook voor deze werknemers geldt per 1 mei 2020 nu de nieuwe loon- en functiestructuur.

In de oude functiestructuur van de natuursteensector waren geen aparte loonschalen e.d. voor het UTA-personeel opgenomen. De sector was vrij dit op eigen initiatief te beoordelen en een bijpassende beloning vast te stellen. Tevens werd duidelijk dat de gevonden UTA-functies niet of in andere vormen voorkwamen dan in de overige sectoren. Daarom werd besloten door AWVN een apart onderzoek te laten verrichten naar de UTA-functies in de natuursteensector. Daar moest een functiewaardering aan worden gehangen en voor zover deze functies afwijken van de reeds gevonden UTA-functies, deze ook op te nemen in de loon- en functiestructuur voor de afbouw. Dit onderzoek, inclusief de waardering en de daarbij behorende inschaling in één van de 6 loonschalen voor UTA-personeel, moest officieel uiterlijk 31 december 2019 zijn afgerond. Dat bleek uiteindelijk niet haalbaar, zodat het ook geen optie was dit nog in de CAO, die op 31 december 2019 afliep, op te nemen. CAO-partijen hebben vervolgens besloten dit op te nemen in de nieuwe CAO-Afbouw en dit in te laten gaan per 1 mei 2020.

Belangrijke uitgangspunten

Net als bij de invoering van de nieuwe loon- en functiestructuur, zoals die vorig jaar werd ingevoerd, waren ook voor het UTA-personeel natuursteen de volgende uitgangspunten van toepassing:

  1. Kostenneutraliteit voor de werkgever. Het invoeren mag niet leiden tot grote kostenstijging. Geringe stijgingen zijn niet altijd te voorkomen. Dat geldt zeker voor individuele gevallen. Echter over de gehele linie genomen moet het niet tot extra (hoge) kosten leiden.
  2. Werknemers mogen er, bijvoorbeeld door een mogelijk lagere waardering, niet op achteruitgaan en moeten in ieder geval ook de 3% loonsverhoging per 1 mei 2020 krijgen. Als de indeling in de nieuwe structuur en bijbehorende loonschaal leidt tot een verlaging of verhoging van loon, mag de prestatietoeslag eenmalig worden aangepast (verlaagd of verhoogd).

UTA-personeel

Bij de invoering van de loon- en functiestructuur in mei 2019 waren reeds 11 UTA-functies  onderzocht en vastgesteld. Deze functies zijn toen op basis van hun waardering ingedeeld in de zes bestaande loonschalen voor UTA-personeel. Deze zes loonschalen lopen van een minimumbedrag per schaal tot een maximum per schaal, waarbij de bedragen elkaar in belangrijke mate overlappen. Door het onderzoek naar UTA-functies in de natuursteen zijn hier nog een aantal nieuwe functies bij gekomen. Deze functies zijn specifiek voor de natuursteensector ook beschreven en gewaardeerd en op basis daarvan in één van de zes loonschalen ingedeeld. Generieke functies, die ook in de andere sectoren voorkomen, waren vorig jaar reeds gewaardeerd en ingedeeld en zijn - voor zover ze bij een natuursteenbedrijf voorkomen - dan ook van toepassing. De informatie hierover op de pagina www.mijnafbouw.nl zal worden aangepast.

Referentiefuncties

Belangrijk om te weten is dat de (nieuwe) gewaarde en ingeschaalde functies voor UTA-personeel zogenaamde referentiefuncties zijn. Dit wil zeggen dat het voor kan komen dat de werkgever tot de conclusie komt dat bepaalde functies in zijn bedrijf niet of niet helemaal passen bij de gevonden referentiefunctie. In dat geval moet u als werkgever in overleg met uw werknemer. Met gebruik van gezond verstand moet worden bepaald waar de werknemer moet worden ingedeeld. Dat kan soms lastig zijn. Schroom in die gevallen niet om contact met NOA op te nemen om te zien hoe u dit het beste kunt doen.

Te ondernemen acties per 1 mei 2020

Alle UTA-werknemers in de natuursteensector moeten per 1 mei 2020 conform CAO-Afbouw op basis van deze nieuwe structuur zijn ingeschaald. Hoe u dit moet doen, staat op de website www.mijnafbouw.nl bij het kopje loon- en functiestructuur. Daar vindt u alle informatie, zoals dit door CAO-partijen is afgesproken. Met behulp van een stappenplan kunt u aan de slag. Wat de nieuwe loon- en functiestructuur precies voor u en uw werknemers inhoudt, kunt u namelijk alleen zelf beoordelen. Om de nieuwe loon- en functiestructuur correct toe te passen moet u de volgende drie stappen doorlopen:

  1. Alle werknemers moeten worden ingedeeld op basis van de (nieuwe) functies in de nieuwe functiestructuur;
  2. Voor werknemers, die door de indeling in een loonschaal lager of hoger loon zouden krijgen dan ze ontvingen, wordt (voor zover nodig) de prestatietoeslag ingevoerd of aangepast;
  3. U informeert uw werknemer schriftelijk over zijn/haar nieuwe indeling, het loon en de mogelijke prestatietoeslag, die daarop van toepassing zijn.

Speciale website mijnafbouw.nl

Er is een speciale website van CAO-partijen afbouw waar alle handleidingen om deze stappen goed te doorlopen staan vermeld. U vindt er ook de verschillende functie-indelingen en uurlonen. Wat kunt u allemaal op www.mijnafbouw.nl vinden:

  • Wat moeten werkgevers doen
  • Handleidingen
  • Functiegebouw UTA per 1 mei 2020
  • Loongebouw UTA per 1 mei 2020
  • Bezwaar

De meeste loonadministrateurs zijn inmiddels goed op de hoogte en zullen u helpen om de nieuwe structuur voor het UTA-personeel direct goed toe te passen. Als u deze zaken zelf regelt, is het wel belangrijk dat u het zo spoedig mogelijk regelt. We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft; neem dan contact op met onze telefonische servicedesk op 0318- 547373 of per mail via info@noa.nl

Tip

Wilt u een voorbeeldbrief waarmee u uw werknemer(s) correct en vriendelijk informeert over de nieuwe functie-indeling met dito loonstructuur? In het dossier CAO kunt u een word-bestand downloaden. 

Deel dit artikel: