Vanaf 1 mei 2019
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
21 februari 2019

Nieuwe loon- en functiestructuur komt er aan

Al ruim twee jaar hebben CAO-partijen Afbouw (NOA, FNV en CNV) zich bezig gehouden met een nieuwe loon- en functiestructuur in de afbouw. De bestaande loon- en functiestructuur is sterk verouderd en moest worden gemoderniseerd. Dat is met uitzondering van UTA-personeel in de natuursteensector gelukt. Daarom gaat, behalve voor de UTA-functies in de natuursteen, de nieuwe loon- en functiestructuur in per 1 mei 2019.

Het secretariaat van NOA werd en wordt regelmatig met vragen geconfronteerd over het indelen van werknemers in een bepaalde loongroep, omdat de beoogde functie er niet in voorkomt en dan ook onduidelijk is welk loon daar bij hoort. In de loop der jaren zijn er nieuwe en/of aangepaste functies bijgekomen en in toenemende mate bleek dat de huidige structuur niet meer voldeed.

In 2017 gestart

Om de functiestructuur aan te passen, moest eerst onderzocht worden welke functies er zoal in de sector voorkomen en welke waardering daar aan gegeven moest worden. Om dit zorgvuldig te doen, werd besloten dit volgens de veelgebruikte ORBA-systematiek te doen. AWNV ging hiervoor bedrijfsbezoeken afleggen en met een enquête werden de diverse functies in beeld gebracht. Nadat deze waren vastgesteld kon hier tevens een zogenaamde ORBA-waardering aan worden verbonden. Dit onderzoek werd reeds in 2018 uitgevoerd. Voor de natuursteenbedrijven is dit onderzoek in 2015 al uitgevoerd. Op dat moment was ABN nog geen onderdeel van NOA, waardoor in 2018 alleen de functies in de overige drie NOA hoofdsectoren zijn onderzocht. Daarna heeft AWVN de functiewaardering op basis van ORBA uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde referentiefuncties, zodat kan worden bepaald wat elke functie, in punten uitgedrukt, waard is. In september 2016 fuseerden NOA en ABN, waardoor ook de natuursteensector mee moest worden genomen in het traject.

Uitgangspunt: één loongebouw voor de hele sector

Op basis van de ORBA-systematiek komen functies met (bijna) dezelfde puntenwaardering in een bepaalde groep terecht, waarbij de verdeling in het aantal groepen mede afhankelijk is van het aantal functies en daarbij behorende waarderingen. Nadat dit was afgerond, diende de stap gemaakt te worden naar de bij de waardering horende beloning. Bij het afsluiten van de huidige CAO Afbouw is afgesproken dat er niet een geheel nieuw loongebouw zou komen. Dit betekent dat gevonden functies met bijbehorende waarderingen een plaats zouden moeten krijgen in het bestaande loongebouw van de afbouw. Voor de volledigheid: het bestaande loongebouw voor de afbouw is opgesplitst in twee onderdelen, namelijk één voor het bouwplaatspersoneel en één voor het UTA-personeel. Hier diende zich echter meteen een nieuw probleem aan. Het uitgangspunt was om voor de gehele afbouw tot één loongebouw te komen, maar dit bleek niet eenvoudig.

Flinke verschillen

Het loongebouw van de natuursteensector week sterk af van het loongebouw van de hoofdsectoren Stukadoren & Afbouw, Vloeren & Terrazzo en Plafond- & Wandmontage. Zo kent het huidige loongebouw van de natuursteen geen loonstructuur voor het UTA-personeel, maar alleen voor het bouwplaatspersoneel. Het één op één overzetten van het loongebouw van de sector natuursteen met betrekking tot bouwplaatspersoneel zou tot een onacceptabele kostenstijging leiden voor deze sector. Na veelvuldig overleg is gelukkig een oplossing gevonden, die er voor zorgt dat er wel één loongebouw komt voor de gehele afbouwsector, maar waarbij de natuursteensector niet of nauwelijks gevolgen ondervindt van de overgang hier naar toe. Uiteraard kan nooit uitgesloten worden dat er op individueel niveau sprake is van een mogelijke kostenstijging, maar dat geldt voor alle sectoren.

UTA natuursteen nader onderzoeken

De UTA-functies binnen de natuursteensector hebben op dit moment geen loonstructuur. Omdat niet alle functies bekend zijn om conform ORBA-systematiek een goede waardering te geven, gaat AWVN binnenkort alsnog diverse natuursteenbedrijven bezoeken om hier een goed beeld van te krijgen en zodoende ook aan UTA-functies een waardering te kunnen hangen. Vervolgens zal dan gekeken worden hoe deze functies een plaats kunnen vinden binnen de loonstructuur van de afbouw inzake het UTA-personeel.

Ingangsdatum loon- en functiestructuur afbouw: 1 mei 2019

Behalve voor de UTA-functies in de natuursteen gaat de nieuwe loon- en functiestructuur in per 1 mei 2019. Voor de UTA-functies van de natuursteen geldt dat het traject uiterlijk 31 december 2019 definitief moet zijn afgerond.

Bijeenkomsten voor uitleg hoe toe te passen

Het toepassen van de nieuwe loon- en functiestructuur moet in alle bedrijven met personeel plaatsvinden. Daarom willen we een aantal bijeenkomsten in het land organiseren om bedrijven met personeel hierover uitgebreid te informeren. We kunnen u dan ook toelichten hoe u met het nieuwe loon- en functiegebouw moet/kan omgaan. Hierover hoort u binnenkort meer. Natuurlijk zullen wij u via onze website, ons vakblad Afbouwzaken en de nieuwsbrief NOA Actueel van actuele ontwikkelingen op de hoogte houden.

Deel dit artikel: