Een overzicht van een aantal veranderingen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
15 december 2022

Fiscale tips

In 2023 gaat er weer het nodige veranderen op fiscaal gebied. Dat is zeker niet altijd een verbetering en soms kan het verstandig zijn in 2022 nog iets te doen. Onderstaand treft u een (beperkt) overzicht aan van een aantal veranderingen. We geven daarbij aan of het verstandig is het nog in 2022 of juist in 2023 te doen. 

VpB-tarief

De ondernemingen die gedreven worden in een rechtspersoon worden in 2023 weer zwaarder belast. Het lage Vpb-tarief van 15% tot € 395.000 (daarboven 25,8%) wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar 19% tot € 200.000 (daarboven 25,8%). Mocht u dus nog van plan zijn een bedrijfsmiddel met winst te verkopen, dan is het beter dat nog in 2022 te doen. 

Invorderings- en belastingrente

Als gevolg van COVID-19 was de invorderingsrente (de rente die betaald moet worden als een belastingaanslag niet op tijd wordt betaald) per 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze verlaging duurde tot en met 30 juni 2022. Sinds 1 juli 2022 neemt de rente stapsgewijs weer toe. Deze stapsgewijze toename van de invorderingsrente is als volgt:

  • Vanaf 1 juli 2022: 1%
  • Vanaf 1 januari 2023: 2%
  • Vanaf 1 juli 2023: 3%
  • Vanaf 1 januari 2024: 4%

Thuiswerkvergoedingen

Door het structurele thuiswerken heeft de regering ervoor gekozen om naast de bestaande mogelijkheden ook een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten te introduceren. Vanaf 1 januari 2022 mocht u als werkgever uw werknemer tegemoetkomen in de extra kosten van thuiswerken door een vrijgestelde vergoeding van maximaal € 2,00 per thuisgewerkte dag toe te kennen. Met ingang van 1 januari 2023 wordt dit bedrag geïndexeerd tot € 2,13 per gewerkte thuisdag. Let op: u kunt echter niet én een reiskostenvergoeding én een thuiswerkvergoeding voor dezelfde gewerkte dag belastingvrij toekennen. Tevens kunt u de bestaande mogelijkheden benutten, zoals de gerichte vrijstellingen voor Arbo-voorzieningen en voor noodzakelijke ICT-middelen.

WKR 

Controleer of u nog ruimte over heeft om de werkkostenregeling (WKR) optimaal te gebruiken, bijvoorbeeld door uitruil van bruto- voor nettoloon. In 2022 is de vrij besteedbare ruimte van 1,7% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom en 1,18% voor het bedrag boven € 400.000. Als u nog ruimte heeft, zou dat een middel kunnen zijn om bijvoorbeeld in de vorm van een bonus werknemers iets extra’s te geven. Bedenk echter ook dat de WKR in 2023 weer extra wordt verruimd naar 3% tot € 400.000 en 1,18% daarboven. Mocht u in 2022 bijvoorbeeld geen ruimte (meer) hebben, dan biedt 2023 hiervoor dus mogelijk meer voordelen.

Kilometervergoeding

Tot op heden is de maximale belastingvrije kilometervergoeding € 0,19 per km. Deze zal per 1-1-2023 worden aangepast naar € 0,21 per km. Verder ligt het in de bedoeling om deze per 1-1-2024 te verhogen naar € 0,22 per km. Voor zover de cao dit voorschrijft, zult u dat uiteraard moeten volgen. Voor zover deze hogere bedragen toekent, wordt het meerdere dus belast.  

Bijtelling auto van de zaak

Als werkgever moet u een bijtelling op het loon in acht nemen voor het ter beschikking stellen van een auto van de zaak, als uw werknemer met die auto per jaar meer dan 500 kilometer privé rijdt. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Voor het jaar 2022 zijn er twee tarieven voor de bijtelling: 16% en 22%. In beginsel geldt het tarief van 22%, tenzij het gaat om elektrische auto’s die in 2022 op naam zijn gezet. Dan geldt een tarief van 16%. Dit percentage geldt tot het drempelbedrag van € 35.000. Indien de auto een hogere catalogusprijs heeft, geldt voor elke euro erboven een bijtelling van 22%. In 2023 wordt het percentage niet aangepast, maar wel het drempelbedrag: € 30.000. Boven dit bedrag geldt in 2023 een bijtelling van 22%.

Zelfstandigenaftrek

Indien u voldoet aan het urencriterium, dan kunt u uw winst uit onderneming verlagen met de zelfstandigenaftrek. Hiervoor geldt een minimum van 1225 uur, ook als u in de loop van het jaar bent gestart. Deze bedraagt dit jaar € 6.310 (exclusief eventuele starterstoeslag van € 2.123). Het belastingvoordeel van de zelfstandigenaftrek is beperkt, omdat het maximale tarief voor aftrek 40% is. Dit betekent dat u minder belastingvoordeel heeft van deze aftrekpost. Daarnaast wordt het bedrag van € 6.310 in vijf jaar tijd afgebouwd naar € 900 en gaat het maximale tarief voor aftrek in 2023 verder omlaag naar circa 37%.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

U kunt alleen dit jaar nog een deel van de jaarwinst toevoegen aan uw oudedagsreserve. Dit betekent dat u een bepaald bedrag van de winst mag aftrekken. De toevoeging aan uw oudedagsreserve is dit jaar 9,44% van de winst, met een maximum van € 9.632. Vanaf 1 januari 2023 kan de oudedagsreserve niet meer verder worden opgebouwd. De stand wordt dan ‘bevroren’. Dit betekent dat u zich moet voorbereiden op het vrijvallen van de opgebouwde oudedagsreserve tot en met 31 december 2022 in de toekomst. Hier bent u dus later nog inkomstenbelasting over verschuldigd.

MKB-winstvrijstelling 

U kunt als ondernemer in de inkomstenbelasting gebruik maken van de mkb-winstvrijstelling. Deze bedraagt 14% van de winst, nadat u deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek.

Energie-investeringsaftrek 

Heeft u geïnvesteerd of gaat u nog investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energietechnieken? Maak dan gebruik van de energie-investeringsaftrek. U kunt namelijk voor die investeringen 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel. Het totale maximuminvesteringsbedrag is € 128 miljoen.  

Ook in 2023 gaat er op fiscaal gebied weer het nodige veranderen. Zonder de illusie te hebben compleet te zijn, hebben we getracht een aantal zaken in beeld te brengen die mogelijk voor u van belang zijn en waar u uw voordeel mee kunt doen. Als u meer detailinformatie wenst over wat voor uw specifieke situatie zou kunnen gelden, adviseren wij u om hierover contact met uw boekhouder en/of accountant op te nemen. 

Deel dit artikel: