Doe u voordeel ermee!
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 december 2018

Fiscale eindejaarstips

Onze partner VHM accountants & belastingadviseurs heeft voor u (fiscale) eindejaarstips samengesteld.

Zo tegen het einde van het jaar is het altijd goed om even terug te kijken op het afgelopen jaar en kritisch te zijn op wat u nog moet regelen voor het nieuwe jaar. Zo is dit ook voor uw administratie en fiscale aangiften. Daarom hebben we in deze editie aandacht voor een aantal items waar u voordeel mee kunt doen.

Schat de hoogte van de winst in

U moet over de winst van uw bedrijf belasting betalen. Nu het eind van het jaar nadert, kunt u beter bepalen hoe hoog de winst van dit jaar wordt. Als u net in een hogere tariefschijf dreigt te komen, kunt u dat proberen te voorkomen. Bijvoorbeeld door kosten naar voren te halen of door een voorgenomen investering al in 2018 te doen.

Bepaal de meewerkaftrek of arbeidsbeloning van uw meewerkende partner

Werkt uw partner mee in uw onderneming? Bepaal dan hoe u diens arbeidsinspanning wil belonen. Daarvoor bestaan in feite drie mogelijkheden:

  • Pas de meewerkaftrek toe. Dit is een aftrekpost gelijk aan een percentage van de winst. Het percentage hangt af van het aantal uren dat uw partner meewerkt.
  • Betaal een arbeidsbeloning. De arbeidsbeloning is aftrekbaar van uw winst uit de onderneming, maar wordt wel belast bij de partner. Is de beloning echter minder dan € 5.000,- dan is deze niet aftrekbaar van de winst, maar wordt deze ook niet belast bij uw partner.
  • Laat uw partner toetreden tot uw onderneming. Door toetreding tot de onderneming wordt uw partner ook ondernemer. Uw partner kan dan misschien ook gebruik maken van ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de oudedagsreserve.

Kijk naar mogelijkheden om een voorziening te vormen

Weet u redelijk zeker dat u in 2019 bepaalde (grote) uitgaven moet doen? Dan kunt u misschien nu alvast uw winst over 2018 verlagen door een voorziening te vormen. Een voorziening mag u alleen vormen voor toekomstige uitgaven, als die hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2018 of eerder. De toekomstige uitgaven moeten bovendien toe te rekenen zijn aan de jaren 2018 en eerder.

Waardeer vorderingen, bedrijfsmiddelen en voorraad af

De bezittingen van uw onderneming staan op de (fiscale) balans gewaardeerd op de aankoopprijs, verminderd met eventuele afschrijvingen. Dit noemen we de boekwaarde. Als de werkelijke waarde van de bezittingen lager is dan de boekwaarde kunt u deze misschien afwaarderen. De afwaardering komt in mindering op uw winst uit de onderneming waardoor u voordeel kunt behalen. U haalt namelijk kosten naar voren waardoor u pas later belasting betaalt.

Voorkom verliesverdamping

Heeft u in het verleden verliezen geleden met uw onderneming? Dan kunt u deze verliezen misschien nog salderen met winst die u in 2018 maakt. Zorg ervoor dat u de verliezen op tijd verrekent, want hier zijn termijnen voor. Verrekening kan namelijk alleen met de winsten van de voorgaande drie jaren (voor bv’s één jaar) en volgende negen jaren. Na die negen jaar vervallen de verliezen. Dit betekent dat verliezen van 2009 na 2018 niet meer kunnen worden verrekend. Als u nog verliezen uit 2009 heeft, zorgt u er dan voor dat deze uiterlijk dit jaar worden verrekend. Heeft u nog niet-verrekende verliezen? Dan zijn er mogelijkheden om te voorkomen dat de verliezen vervallen. Misschien is het mogelijk om eerder winst te nemen of kosten uit te stellen tot volgend jaar.

Zorg voor liquiditeit: verzoek om voorlopige verliesverrekening

Verwacht u dat uw onderneming in 2018 een verlies lijdt? Dien dan een verzoek in om vermindering van uw voorlopige aanslag 2018. Daarmee voorkomt u namelijk dat u te veel belasting moet voorfinancieren. U heeft dan meer geld beschikbaar voor uw ondernemingsactiviteiten. Als het boekjaar voorbij is, kunt u zodra u de aangifte heeft ingediend een verzoek doen om een voorlopige verliesverrekening. Het voordeel daarvan is dat u alvast 80% van het verlies kunt verrekenen met winsten uit eerdere jaren. U krijgt dan namelijk sneller geld terug. Vraag dus snel een voorlopige verliesverrekening aan. De voorlopige verliesverrekening wordt later verrekend met de definitieve verliesverrekening. De voorlopige verliesverrekening leidt tijdelijk (op korte termijn) tot meer liquiditeit.

Beperk de aftrekbeperking voor gemengde kosten

Gemengde kosten zijn kosten die zowel zakelijk zijn als een privé-element bevatten. Heeft u in 2018 gemengde kosten gemaakt? Dan zijn deze tot € 4.500,- niet aftrekbaar. U kunt er echter voor kiezen om dit bedrag te vervangen door 20% van de werkelijke kosten, als dit bedrag lager is. Voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, gelden afwijkende regels. Drijft u uw onderneming via een bv? Dan is het bedrag van de niet-aftrekbare kosten gelijk aan 0,4% van het belastbaar loon van alle werknemers samen met een minimum van € 4.500,-. De bv kan er ook voor kiezen om dit bedrag te vervangen door 26,5% van de werkelijke kosten, als dit bedrag lager is. Bereken bij het opstellen van de aangifte wat de meest voordelige keuze is in uw situatie.

Bepaal de rechtsvorm van uw onderneming

Bij ondernemers voor de inkomstenbelasting is de winst effectief belast tegen maximaal 44,72%. Maar door allerlei faciliteiten komt de belastingdruk vaak nog lager uit. Drijft u uw onderneming via een bv, dan bedraagt de gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelastingdruk na aftrek van het loon van de dga, 40% of 43,75%. Over het loon dat u van uw bv ontvangt, betaalt u wel maximaal 51,95% inkomstenbelasting. Daardoor is de totale belastingdruk in een bv vaak hoger dan voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Bepaal dus goed welke rechtsvorm voor u voordeliger is.

Let bij het maken van de keuze niet alleen op fiscale aspecten, maar ook op niet-fiscale aspecten.

In de komende jaren worden diverse regelingen voor ondernemers aangepast waardoor de belastingdruk voor ondernemers in de inkomstenbelasting hoger uitkomt in verhouding tot ondernemers die hun onderneming in een bv drijven.

Corrigeer eerdere btw-aangiften

Constateert u dat u te veel of te weinig btw heeft afgedragen? Dan moet u dat corrigeren. U kunt die correctie verwerken in de eerstvolgende aangifte omzetbelasting. Voorwaarde is wel dat de btw-correctie niet hoger is dan € 1.000,-. Betreft het een grotere correctie, dan moet u een aparte suppletie indienen.

Verwerk privégebruik in de laatste btw-aangifte

Maakt u privé gebruik van zaken van de onderneming? Dan moet u btw afdragen over het privégebruik. Dit privégebruik moet u aangeven in de laatste btw-aangifte van het jaar. Enkele veelvoorkomende posten waar u aan moet denken:

  • correctie voor privégebruik van een woning;
  • correctie voor gas, water en elektra;
  • correctie voor telefoonkosten;
  • correctie voor privégebruik van de auto.

De btw op aanschaf, onderhoud en gebruik van een zakelijke auto kunt u aftrekken, uiteraard voor zover de auto wordt gebruikt voor met btw belaste activiteiten. Dus bij privégebruik moet er rekening worden gehouden met de btw daarover. Voor het privégebruik van de auto kan worden uitgegaan (als uit uw administratie niet blijkt dat het werkelijke privégebruik lager is) van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw. Woon-werkverkeer wordt gezien als privégebruik. Vanaf het vijfde jaar na het jaar waarin u de auto bent gaan gebruiken, mag u uitgaan van 1,5%. Datzelfde geldt voor auto’s die zijn aangeschaft zonder dat daarbij btw-aftrek heeft plaatsgevonden (marge-auto’s).

Controleer btw-schulden op de balans uit voorgaande jaren

De Belastingdienst controleert op nog openstaande btw-schulden uit eerdere jaren. Als er op de balans nog een te betalen btw-bedrag staat, kan dat voor de Belastingdienst aanleiding zijn om een naheffingsaanslag en eventueel een boete op te leggen. Ondernemers met een btw-schuld van meer dan € 50.000,- kunnen zelfs een boekenonderzoek krijgen.

Bewaartermijnen: controleer uw administratie

U bent verplicht om uw administratie minimaal 7 jaar te bewaren. In sommige situaties is de bewaartermijn nog langer. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van onroerende zaken waarvoor een herzieningstermijn van 10 jaar geldt. Daarvoor geldt dus een langere bewaartermijn. Controleer of u de gegevens wel goed bewaart. Is de bewaartermijn voorbij? Dan kunt u alles vernietigen. Let erop dat er geen privacygevoelige informatie naar buiten komt.

Deel dit artikel: