Advies heeft helaas nauwelijks aandacht voor de eerste twee ziektejaren
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
14 maart 2024

Advies arbeidsongeschiktheidsstelsel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft OCTAS, de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel, ingesteld om advies te geven over een toekomstbestendig arbeidsongeschiktheidsstelsel. OCTAS heeft onlangs een rapport uitgebracht over hoe het Nederlandse stelsel van arbeidsongeschiktheid beter kan functioneren. Hieronder geven we een inkijkje in de bevindingen van de commissie en onze reactie daarop.

NOA heeft inmiddels al via VNO-NCW en MKB-Nederland aangegeven dat we de aandacht missen voor de eerste twee ziektejaren. Niet alleen omdat die periode een zware last betekent voor (met name kleinere) werkgevers, maar juist omdat in die fase de beste kansen voor re-integratie van zieke medewerkers liggen. OCTAS geeft in het rapport het advies om werkgevers direct te ontzorgen als interne herplaatsing niet meer mogelijk is. Wij zullen zeker aangeven dat dit van groot belang is voor de leden van NOA. Door onze zware beroepen komt het helaas regelmatig voor dat re-integratie bij de huidige werkgever onmogelijk of beperkt mogelijk is. Als wordt geconstateerd dat een werknemer zijn ‘oude’ werk fysiek nooit meer zal kunnen verrichten, dan zou de werknemer al veel sneller moeten kunnen worden begeleid naar ander werk bij een andere werkgever. Dat is ook in het belang van de werknemer.

“Het is een gemiste kans dat OCTAS te weinig aandacht heeft voor de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte”, meent NOA-voorzitter John Kerstens. “Uit alle onderzoeken - nota bene zelfs van het Ministerie van Economische Zaken - wordt dàt als een zware last voor met name kleine werkgevers gezien! Daar moet echt wat aan gebeuren.”

Re-integratie

De commissie geeft aan dat werkgevers een cruciale rol vervullen in het re-integratietraject. Volgens OCTAS lopen werkgevers nu nog teveel tegen ingewikkelde regels aan. NOA is het hier stellig mee eens en is verheugd dat de commissie dit onderschrijft. De commissie geeft aan dat ondernemers lastig een goede inschatting van de risico’s en kosten kunnen maken. OCTAS pleit voor een uitbreiding van instrumenten die werkgevers ondersteunen bij het in dienst nemen en houden van werknemers met een arbeidsbeperking, zoals subsidie voor begeleidingskosten.

Preventie

Preventie is een hele belangrijke pijler in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel. De commissie OCTAS geeft aan dat er meer nadruk moet komen te liggen op een gezonde werkomgeving. Dit draagt bij aan een laag ziekteverzuim én het versnelt de re-integratie als dit na ziekte mogelijk is.

Kosteneffecten nog onduidelijk

Omdat de scenario’s van OCTAS nog nader uitgewerkt moeten worden, is het niet mogelijk om de kosteneffecten al nauwkeurig in te schatten. Het lijkt er op dat de scenario’s allemaal tot een stijging van de arbeidsongeschiktheidslasten zullen leiden en daarmee tot extra kosten voor werkgevers. NOA zal via VNO-NCW en MKB-Nederland, maar zeker ook zelf invloed uitoefenen om te zorgen dat de kosten voor werkgevers in de hand worden gehouden en dat vernieuwingen van het stelsel van arbeidsongeschiktheid ook daadwerkelijk leiden tot verbeteringen voor onze leden. We zullen nadrukkelijk volgen of de uitkomsten goed worden getest in pilots.

De voorstellen van OCTAS

De commissie heeft drie varianten geschetst voor het stelsel van de toekomst. Elke variant legt een eigen accent op de aanpak van de gesignaleerde knelpunten van het stelsel voor werkenden. De varianten zijn:

  • Huidig stelsel beter
  • Werk staat voorop
  • Basis voor werkenden

Het rapport is te downloaden, of bekijk de korte video waarin de probleemanalyse en de nieuwe varianten worden geschetst.

Deel dit artikel: