Breng de organisatie in kaart
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Welke organisatiestructuur kiest u?

Een organisatiestructuur is de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand worden gebracht. Het heeft te maken met de verdeling van activiteiten over afdelingen en de taken van de werknemers. De organisatiestructuur kan in kaart worden gebracht met een organisatieschema.

Een organisatiestructuur is een hulpmiddel om de door u gestelde doelen te bereiken. Het vraagstuk van wat de juiste organisatiestructuur is speelt met name in grotere organisaties. Daar moet men nadenken over zaken als taakverdeling, verdeling van verantwoordelijkheden en van bevoegdheden en daarmee samenhangend over het coördineren van die taken en verantwoordelijkheden.

Organisatievormen

Er bestaan verschillende soorten formele organisatievormen. Dit betreft enerzijds de invulling van de personele structuur, anderzijds ook de organisatie van de productie.

Lijnorganisatie

De eenvoudigste structuur, waarbij iedere medewerker één directe baas heeft (op de ‘man at the top’ na). 

Lijn-staforganisatie

Binnen de lijnorganisatie wordt ruimte gemaakt op een hoger niveau voor een gespecialiseerde staffunctionaris, die wel op hoger niveau mee discussieert, maar geen beslissingsbevoegdheid heeft.

Functionele organisatie

Organisatievorm waarbij in de productie gelijksoortige bewerkingen bij elkaar zijn gebracht.

Productgerichte organisatie

Organisatievorm waarbij de productie rond gelijksoortige producten is georganiseerd.

Geografische organisatiestructuur 

Organisatievorm waarbij de uitvoering naar geografische regio is opgedeeld.

Matrixorganisatie 

Organisatievorm die is opgedeeld naar verschillende gezichtspunten, bijvoorbeeld naar productgroep en naar geografische regio. Een medewerker heeft dan twee leidinggevenden, namelijk het hoofd van de productgroep én het hoofd van de geografische regio. In de top dient dan afgesproken te zijn wat de zeggenschap is van ieder van de leidinggevenden, welke terreinen die zeggenschap bestrijkt.

Projectorganisatie 

Organisatie van een project met projectmanagement.