Voor elk niveau een mooie carrière!
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Opleidingen in de afbouw

Nederland heeft een uitgebreid onderwijsstelsel. Het onderwijs voor de bedrijfstakken afbouw vindt voornamelijk plaats binnen het VMBO en daarna in het MBO-onderwijs. Slechts bij uitzondering stromen leerlingen vanuit Havo en VWO de bedrijfstak afbouw in. Eerst zullen we kort het VMBO-onderwijs en de positie van de bedrijfstakken afbouw in dat kader beschrijven.

VMBO-onderwijs

Het VMBO-onderwijs kent vier leerwegen. Met uitzondering van de theoretische leerweg kan er in de gemengde en beroepsgerichte leerwegen worden gekozen voor het profiel bouwen, wonen en interieur. Een leerling krijgt bij dat profiel vier verplichte profielvakken. Daarnaast zijn er twintig keuzevakken. Slechts twee keuzevakken hebben (helaas) betrekking op de afbouw. Deze vakken zijn:

  • Scheidingswanden
  • Wandafwerking (waar onder stukadoren)

Het relevante vaktechnische onderwijs binnen het VMBO voor de bedrijfstakken afbouw komt er zeer bekaaid van af. Er zijn in Nederland ongeveer 170 VMBO-scholen die het profiel bouwen, wonen en interieur aanbieden. De bedrijfstak afbouw blijft zich inspannen om meer aandacht te krijgen voor relevant vaktechnisch onderwijs voor de bedrijfstak afbouw in het VMBO-onderwijs., Lees hier hoe NOA zich samen met andere organisaties inspant en ROC’s ondersteunt.

MBO-onderwijs

Het relevante onderwijs voor de bedrijfstakken afbouw vindt plaats binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Leerlingen vanaf 16 jaar kunnen terecht bij een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) of een Vakschool. In Nederland verzorgen acht Regionale Opleidingscentra onderwijs voor de bedrijfstakken in de afbouw. Jongeren zonder een diploma kunnen de entreeopleiding op niveau 1 volgen. Voor toegang tot de opleiding niveau 2, 3 of 4 dient de leerling te beschikken over een VMBO-diploma, een overgangsbewijs naar HAVO/VWO vier of een diploma voor de entreeopleiding.

MBO-onderwijs; BOL of BBL

Het MBO-onderwijs biedt twee verschillende leerwegen of leerroutes. Zij verschillen van elkaar in de verdeling tussen theorie en praktijk:

  • Beroepsbegeleidende leerweg BOL: Studenten volgen een opleiding en doen in de vorm van verschillende stages praktijkervaring op. Tussen school, leerling en leerbedrijf wordt een praktijkovereenkomst gesloten.
  • Beroepsbegeleidende leerweg BBL: Studenten met een BBL-opleiding werken met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever en gaan voor de theoretische onderbouwing één dag in de week naar school. Tussen de school, student en werkgever (het leerbedrijf) wordt een praktijkovereenkomst afgesloten.

Kwalificatiestructuur MBO-onderwijs

Wat een student moet kennen en kunnen voor een diploma is vastgelegd in de kwalificatiestructuur. In de bedrijfstak afbouw kennen we die voor de bedrijfstakken Stukadoren & Afbouw, Vloeren & Terrazzo, Plafond- & Wandmontage en Natuursteen de volgende kwalificatiestructuur:

Niveau 1:

  • Algemene Entreeopleiding, die door een ROC kan worden toegespitst op de bedrijfstakken Stukadoren & Afbouw, Vloeren & Terrazzo, Plafond- en Wandmontage en Natuursteen

Niveau 2:

  • Medewerker stukadoren
  • Medewerker plafond en wandmonteur
  • Medewerker dekvloerenlegger
  • Natuursteenbewerker

Niveau 3:

  • All round medewerker stukadoren
  • Gezel dekvloerenlegger
  • All round natuursteenbewerker

Niveau 4:

  • Kaderfunctionaris Afbouw en onderhoud
  • Decoratiestukadoor
  • Kaderfunctionaris bouw (voor natuursteen)