Hoe werkt LEA?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

LEA: Loket voor oneerlijke concurrentie

Het Loket Eerlijke Afbouw, afgekort LEA, is de opvolger van het Meldpunt Oneerlijke Mededinging. Met LEA gaat onze sector de strijd aan tegen oneerlijke concurrentie binnen de afbouw.

Speerpunt van LEA is het bewaken van de cao Afbouw. Bedrijven die de cao Afbouw ten onrechte niet toepassen en daardoor te goedkoop hun werkzaamheden aanbieden, kunnen bij LEA worden aangegeven. LEA treedt ook op tegen dubieuze payroll- en uitzendconstructies. Schijnzelfstandigheid wordt eveneens aangepakt. Indien nodig zet LEA controleurs in om locaties te bezoeken en boekhoudingen te controleren. Het LEA is ondergebracht bij het Technisch Bureau Afbouw.

LEA opvolger van MOM

Oneerlijke concurrentie was de afgelopen jaren - en is nog steeds - een doorn in het oog van ondernemers, die fair en oprecht mooi afbouwwerk willen leveren en daar hun boterham mee willen verdienen. Een bedrijf dat zijn werknemers onderbetaalt, of geen of te weinig sociale- en pensioenpremies afdraagt, is een directe, maar ook oneerlijke concurrent. Het MOM was voorheen het meldpunt voor zwart werken, of om niet geregistreerde bedrijven bij het bedrijfschap te melden. Meldingen werden via de uitvoeringsorganisatie doorgegeven, maar dan was het een logge procedure en de tipgever moest geduldig afwachten of er ooit iets uit kwam.

Hoe werkt LEA?

LEA is opgericht door cao-partijen en kan zo meer op de bok zitten. Er wordt nu gefocust op handhaving van de cao Afbouw. Bij een melding wordt het bedrijf door LEA aangeschreven en wordt er door een onafhankelijk bureau een boekenonderzoek gedaan. Ook steekproefsgewijs worden er nalevingsonderzoeken gedaan. De controleur geeft direct uitleg over het correct toepassen van de cao. Niet altijd zijn werkgevers namelijk goed op de hoogte. De controleur heeft daarom ook een voorlichtingstaak, zodat er in elk geval geen onwetendheid meer kan zijn over het correct toepassen van de cao - en daarmee ook het afdragen van premies, pensioenopbouw voor werknemers, etc. Natuurlijk zijn er ook ondernemers die zich heel goed van de domme weten te houden. De controleur rapporteert zijn bevindingen altijd aan de Commissie Naleving en Werkingssfeer Afbouw. De nalevingscommissie besluit hoe het bedrijf zijn fouten kan herstellen. Er zijn wettelijke bevoegdheden om op te treden. Uiteindelijk kan zelfs een boete vanuit de bedrijfstak worden opgelegd, die rechterlijk kan worden afgedwongen. Het heeft dus zeker nut om bij twijfel een melding aan LEA te doen!

Eerlijke concurrentie bewerkstelligen

LEA wil bereiken dat alle bedrijven die onder de cao Afbouw vallen ook daadwerkelijk de cao toepassen. Bovendien moet de cao correct worden uitgevoerd. Schijnzelfstandigheid en uitbuiting moeten uit onze sector worden verbannen. Dus bedrijven die beweren klussenbedrijf te zijn, maar waarvan LEA aannemelijk kan maken dat ze toch echt stukadoren, kunnen verplicht worden de cao Afbouw toe te passen. Middels LEA is het voor de sector mogelijk om actiever onderzoek te (laten) doen naar ondernemingen en personen die binnen de bedrijfstak werkzaamheden uitvoeren zonder dat zij meebetalen aan cao-regelingen en/of pensioenregelingen. Er kan dan ook direct gecontroleerd worden of werknemers niet tekort worden gedaan in hun arbeidsvoorwaarden.

Anoniem of via vertrouwenspersoon

U kunt met uw melding over oneerlijke concurrentie terecht bij LEA, maar ook bij uw vertrouwenspersoon [link email Gert M met onderwerp Melding Loket Eerlijke Afbouw aan vertrouwenspersoon NOA] bij NOA. In beide gevallen kunt u uw melding desgewenst anoniem doorgeven. LEA behandelt uw melding vertrouwelijk en met zorg. Wanneer nodig wordt de melding doorgegeven aan andere instanties, zoals Nederlandse Arbeidsinspectie en de Belastingdienst. De melder hoort altijd terug wat er met de melding is gebeurd. Dit geldt natuurlijk niet als u de melding anoniem doet, tenzij u het via onze vertrouwenspersoon bij NOA meldt.

Het reglement Nalevings- en Werkingssfeeronderzoek staat vermeld in de cao Afbouw.