de extra regelingen op een rijtje
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Extra pensioenregelingen

In Nederland mogen we vanwege de toenemende levensverwachting steeds later met pensioen. We moeten langer doorwerken en er zijn minder regelingen om eerder met pensioen te kunnen. De VUT-regeling is afgeschaft en ook bedrijfstak eigen regelingen worden steeds minder, omdat ze onbetaalbaar zijn. We zetten de extra regelingen op een rijtje:

Vroegpensioen en VUT-regelingen

Door invoering van de wet VPL zijn VUT en vroegpensioen regelingen in beginsel niet meer toegestaan. Feitelijk heeft de overheid aangegeven dat de pensioenpremie niet meer aftrekbaar is van de loon- en inkomstenbelasting, waardoor de regelingen onbetaalbaar worden. Werknemers die op 1 januari 2006 56 jaar of jonger waren, konden in de bouwnijverheid en afbouw geen gebruik meer maken van de oude VUT-regelingen.

Overgangsregelingen

Om te voorkomen dat mensen van de één op de andere dag geen recht meer zouden hebben op een VUT of Vroegpensioen hebben sociale partners er voor gekozen om een zogenaamde 55+ en 55- overgangsregeling in het leven te roepen. De 55+ regeling is in 2016 geliquideerd, omdat de mensen die voor deze regeling in aanmerking kwamen inmiddels allen met ouderdomspensioen zijn gegaan. Tot 2021 kunnen mensen die aan de voorwaarden voldoen nog in aanmerking komen voor de 55- regelingen. Belangrijke voorwaarden voor deze regelingen zijn:

Voorwaarden 55-regelingen

  • De werknemer moet op 1 januari 2006 56 jaar of jonger zijn
  • In de tweede helft van 2005 werknemer in de bedrijfstak zijn (geweest)
  • Vier maanden voorafgaand aan zijn uittreden werknemer zijn geweest in de zin van de CAO Afbouw.

Het gaat hier slechts om een samenvatting van voorwaarden. Voor de exacte voorwaarden kunt u contact opnemen met ons secretariaat, of met bpfBOUW. In 2021 zal ook deze overgangsregeling aflopen, zodat vanaf die datum niemand meer van de regeling gebruik kan maken. De bedrijfstak afbouw heeft de regeling afgekocht. Werkgevers en werknemers behoeven geen premie meer te betalen. Voor de bedrijfstak natuursteen geldt dit niet. Daar moeten werkgevers en werknemers zeker in de jaren 2019 en 2020 nog premie betalen. Zodra er voldoende middelen in kas zijn om verplichtingen af te kopen, zal er uiteraard geen premie meer worden geheven.

Ondernemers en bpfBOUW

De regelingen van bpfBOUW zijn primair in het leven geroepen voor werknemers. Vooral in de laatste jaren zien we dat veel werknemers als ZZP-er/ondernemer verder zijn gegaan. In de bedrijfstakken afbouw en natuursteen bestaat ook voor ondernemers - niet zijnde de DGA van een BV- in beginsel een verplichting om zich aan te sluiten bij bpfBOUW. Veel ondernemers hebben zelf al voorzieningen voor de oudedag getroffen. Als u wordt aangeschreven door bpfBOUW en eigenlijk niet wenst deel te nemen, verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat van NOA te Veenendaal. Lees er meer over.

Politieke lobby voor vervroegd pensioen

Vanaf 2021 geldt ook voor de bedrijfstak afbouw geen enkele overgangsregeling. NOA vindt het onverantwoord dat de politiek op geen enkele manier rekening houdt met het gegeven dat werken in de afbouw fysiek zwaar is. Bovendien beginnen de meeste werkenden in de afbouw al op jonge leeftijd te werken. Wij willen dat ook werkenden in de bedrijfstak afbouw gezond de pensioengerechtigde leeftijd kunnen halen. In onze politieke lobby zetten we er dus vol op in dat de regering daar verandering in aanbrengt.