Verduidelijkt in het besluit SUWI
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

AVG: welke gegevens aanleveren aan verzuimverzekeraar

In het Besluit SUWI is verduidelijkt welke gegevens van werknemers uw organisatie onder de AVG mag verstrekken aan een verzuimverzekeraar.

U kunt diverse verzekeringen afsluiten om het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico van werknemers af te dekken. Denk aan het risico van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en verzekeringen voor de bovenwettelijke aanvullingen op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor het afsluiten van zo’n verzekering heeft de verzekeraar bepaalde (gezondheids)gegevens van werknemers nodig. Deze gegevens mag u als werkgever echter niet zomaar verstrekken. U moet hierbij rekening houden met de privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verzekeraar heeft gegevens nodig voor offerte

In het Besluit SUWI staat sinds kort welke gegevens u onder de AVG mag aanleveren aan een verzekeraar. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de gegevens die uw organisatie mag verstrekken vóór het sluiten van een verzekeringsovereenkomst (zodat de verzekeraar een offerte kan uitbrengen) en de gegevens die uw organisatie mag verstrekken op het moment dat er daadwerkelijk een contract wordt gesloten. Het aanleveren van gegevens vóór het sluiten van een verzekeringsovereenkomst is voor de verzekeraar van belang, omdat hij zo een goede risico-inschatting kan maken en daar de premie op afstemt.

In deze fase mag u onder meer de volgende gegevens verstrekken van werknemers:

 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gegevens over het dienstverband (begin- en einddatum van contract, contractsoort)
 • Salaris
 • verzuimstatistieken (denk aan de duur, frequentie en het aantal werknemers dat ziek is)
 • (Geanonimiseerde) arbeidsongeschiktheidspercentages van werknemers.

Welke gegevens verstrekken bij aangaan contract

Als u daadwerkelijk een contract met de verzekeraar aangaat, mag u meer gegevens over uw werknemers aanleveren. Het betreft dan ook de volgende informatie:

 • NAW-gegevens
 • Verpleegadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)

Is een werknemer ziek en u dient een claim in bij de verzekeraar, dan mag u naast deze persoonsgegevens ook bepaalde gezondheidsgegevens afgeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het arbeidsongeschiktheidspercentage en de loonwaarde van deze werknemer, het plan van aanpak en gegevens over de prognose en het verloop van de re-integratie. Het gaat hier nadrukkelijk niet om gegevens die inzicht geven in de medische situatie van de werknemer (dus geen diagnose).