Correct gebruik voorwaarden
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van een overeenkomst. Om te voorkomen dat een offerte of overeenkomst een veel te uitgebreid boekwerk wordt, zijn er voor bedrijven algemene voorwaarden bedacht, waarin veel aanvullende zaken geregeld zijn. NOA heeft voor alle leden algemene voorwaarden opgesteld, die alleen door NOA-bedrijven mogen worden gehanteerd.

Tip voor correct gebruik van de algemene voorwaarden

 • Het is van belang dat u de voorwaarden vóór het afsluiten van de overeenkomst ter beschikking stelt aan uw opdrachtgever. Als dat niet, of niet tijdig gebeurt, kan uw opdrachtgever zich beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden geen onderdeel vormen van de overeenkomst en dus niet van toepassing zijn.
 • Op uw briefpapier vermelden dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en zijn gedeponeerd bij de Rechtbank of Kamer van Koophandel is in de meeste gevallen niet voldoende. Alleen als u regelmatig zaken doet met uw opdrachtgever en hij/zij eerder kennis heeft kunnen nemen van de voorwaarden, dan kunt u wellicht volstaan met een verwijzing op uw briefpapier. We hebben voor leden een standaardverwijzing over algemene voorwaarden. Wij adviseren u echter om de algemene voorwaarden altijd mee te sturen met de offerte of opdrachtbevestiging. Als u een mondelinge opdracht ontvangt, adviseren wij u om de toepasselijke algemene voorwaarden altijd na te sturen. Dat kan uiterlijk tot het moment dat met uitvoering van de werkzaamheden is begonnen. Een vermelding over uw algemene voorwaarden op uw briefpapier is prima, maar in de meeste gevallen niet voldoende om er voor te zorgen dat de voorwaarden ook daadwerkelijk van toepassing zijn.
 • De positie van de consument is wettelijk goed beschermd. Dat is de reden dat NOA speciale voorwaarden hanteert; naast algemene voorwaarden zakelijk verkeer zijn er consumentenvoorwaarden en verkoopvoorwaarden voor grafwerken. De consument is degene die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Aan de hand van een aantal voorbeelden proberen wij het onderscheid inzichtelijk te maken.
  • De advocaat die de muren van zijn kantoor laat stukadoren doet dat in de uitoefening van beroep of bedrijf. De zakelijke voorwaarden zijn van toepassing
  • De advocaat die zijn huis laat stukadoren is consument. De consumentenvoorwaarden voor het afbouwbedrijf zijn van toepassing.
  • De garagehouder die een speciale vloer laat leggen in zijn showroom doet dat in de uitoefening van zijn bedrijf. Zakelijke voorwaarden zijn van toepassing.
  • De particulier die opdracht geeft tot het vervaardigen van een grafmonument handelt als particulier. De verkoopvoorwaarden voor natuurstenen grafwerken zijn van toepassing
 • Alle leden van NOA zijn verplicht de algemene consumentenvoorwaarden te hanteren in het verkeer met de consument. Deze voorwaarden zijn wij overeengekomen met de Consumentrenbond en Vereniging Eigen Huis. Afwijking van de voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. Onderdeel van de algemene consumentenvoorwaarden voor het afbouwbedrijf  is ook dat u garantie moet geven op het werk. Als u van oordeel bent dat bijvoorbeeld de ondergrond van het werk niet goed is, zodat u geen garantie kunt geven, adviseren wij u altijd om dat meteen kenbaar te maken aan de consument en het werk niet uit te voeren. Voorkomen is beter dan genezen. Alternatief is dat u een vrijwaringsovereenkomst sluit met de consument waarbij uw waarschuwing op schrift staat en u daarom geen garantie geeft.
 • De consument heeft het recht om een mogelijk geschil voor te leggen aan de geschillencommissie afbouw of de geschillencommissie natuursteen. Het lid van NOA moet de uitspraken van de onafhankelijke geschillencommissie in Den Haag nakomen. Indien het lid dat niet doet en er evenmin beroep wordt ingesteld bij de rechtbank, dan is NOA gehouden om alsnog voor nakoming van de uitspraak zorg te dragen. NOA zal dan uiteraard proberen de schade die de vereniging lijdt op het lid te verhalen.
 • In de algemene consumentenvoorwaarden is de geschillencommissie bevoegd verklaard om kennis te nemen van geschillen tussen consument en het afbouw- of natuursteenbedrijf. Deze commissie is samengesteld uit een onafhankelijk voorzitter (vaak een jurist), een vertegenwoordiger namens NOA en een vertegenwoordiger namens de consumentenorganisaties. De commissie spreekt recht op grond van de wet en de inhoud van de algemene consumentenvoorwaarden. In het reglement is de procedure geschetst die in acht moet worden genomen als een klacht aanhangig is gemaakt bij de geschillencommissie. In beginsel is de procedure zo ingericht dat u of de consument geen juridische bijstand nodig heeft. U kunt voor advies uiteraard altijd contact opnemen met ons secretariaat te Veenendaal. Lees meer over de Geschillencommissie
 • De algemene voorwaarden zakelijk verkeer kunnen zowel door afbouwbedrijven als natuursteenbedrijven worden gehanteerd. Omdat de zakelijke opdrachtgever minder vergaand is beschermd dan de consument kunnen in de zakelijke voorwaarden veel meer zaken geregeld worden dan in de consumentenvoorwaarden. Bovendien kennen de voorwaarden zakelijk verkeer ook veel meer onderwerpen die geregeld moeten worden.
 • Het NOA-secretariaat wordt vaak gebeld met de vraag welke voorwaarden van toepassing zijn als zowel u als uw zakelijke opdrachtgever op dezelfde overeenkomst de ‘eigen’ voorwaarden van toepassing wenst te verklaren. We zitten dan in het vraagstuk van de “Battle of forms”. Wat u in een dergelijk geval moet doen is dat u de toepasselijkheid van de opdrachtgever uitdrukkelijk afwijst en stelt dat uw voorwaarden van toepassing zijn. Degene die zijn voorwaarden als laatste van toepassing verklaart, mag er van uitgaan dat zijn voorwaarden onderdeel zijn van de overeenkomst. Als uw opdrachtgever hier niet mee akkoord gaat, bestaat er feitelijk geen overeenstemming over de inhoud van de overeenkomst. Er is dan met andere woorden geen overeenkomst. In een dergelijk geval loopt u het risico dat u een werk verliest wat u wel graag zou willen maken. Misschien is dan een oplossing gelegen in het gedeeltelijk afwijzen van de voorwaarden. Dan praat u over de bepalingen die voor u onaanvaardbaar zijn. Andersom kunt u ook aspecten uit uw algemene voorwaarden, die erg belangrijk voor u zijn, opnemen in uw offerte/overeenkomst. Als er twijfel is, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met het secretariaat van NOA.
 • Voor natuursteenbedrijven zijn er aparte verkoopvoorwaarden voor een natuurstenen grafmonument. Hoewel de consument altijd een beroep kan blijven doen op de algemene consumentenvoorwaarden bevatten deze voorwaarden voor het grafmonument specifieke bepalingen voor die situatie. Deze voorwaarden zullen vooral in het particulier verkeer gebruikt worden, maar een gebruik in het zakelijk verkeer kan niet worden uitgesloten.