Bedrijven maken er niet of nauwelijks gebruik van
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
15 december 2020

MKB-Ontzorgverzekering lijkt niet de oplossing

In de afgelopen jaren heeft NOA samen met AFNL gestreden voor het afschaffen van het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte. Niet alleen omdat die loondoorbetalingsverplichting te lang is, maar ook omdat de werkgever in dit tweede jaar wordt opgezadeld met het re-integreren van een zieke werknemer naar ander werk bij een andere werkgever. Omdat met name veel kleine werkgevers hier geen kennis van hebben, moet al snel een externe deskundige partij worden ingeschakeld. En daarbij lopen de kosten vaak nog verder op.

Als het hele proces niet goed verloopt, kan de werkgever na afloop van twee jaar loondoorbetaling ook nog eens geconfronteerd worden met een loonsanctie door het UWV van maximaal 1 jaar. Dat waren bij elkaar opgeteld voor ons heel veel redenen om een stevige lobby te voeren voor verandering. Maar helaas, het is (nog) niet gelukt dit te realiseren. Teleurstellend, want in het Regeerakkoord van het huidige kabinet was opgenomen dat er een beperking van de loondoorbetalingsverplichting tot 1 jaar moest komen. Om (met name kleine) werkgevers toch enigszins tegemoet te komen, was als alternatief per 1 januari 2020 een nieuwe vorm van verzuimverzekering ontstaan; de zogenaamde MKB-ontzorgverzekering. Hierover hebben wij u destijds via onze nieuwsbrieven en Afbouwzaken uitgebreid geïnformeerd.

MKB-ontzorgverzekering

Deze nieuwe vorm van verzekering is feitelijk niets anders dan een uitbreiding op de bestaande vormen van verzuimverzekeringen. Er is echter één groot verschil: In de MKB-ontzorgverzekering neemt de verzekeraar, naast de loondoorbetalingsverplichting in het tweede jaar, ook de re-integratieverplichtingen en de daarbij behorende kosten van de werkgever over. Wel blijft u als werkgever wettelijk gezien verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer en moet u er alles aan doen om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Pluspunt is wel, dat de verzekering regelt dat wanneer u als werkgever een loonsanctie van het UWV krijgt, maar de fout die daaraan ten grondslag ligt door de verzekeraar is veroorzaakt, deze in principe voor rekening van de verzuimverzekeraar komt. 

Onderzoek naar het gebruik

Voor NOA was het niet inzichtelijk in hoeverre bedrijven daadwerkelijk sinds 1 januari 2020 zijn overgestapt op de nieuwe MKB-ontzorgverzekering. Samen met AFNL heeft NOA door het bureau Panteia een onderzoek laten uitvoeren naar de mening van onze mkb-bedrijven over deze verzekering en het gebruik ervan. Een flink aantal bedrijven werkte vrijwillig aan dit onderzoek mee (waarvoor onze dank). Recentelijk hebben wij u via onze nieuwsbrief hierover geïnformeerd en het volledige rapport is te downloaden van www.afnl-noa.nl.

Uitkomst onderzoek

Uit het onderzoek komt naar voren dat bedrijven niet of nauwelijks gebruik maken van de MKB-ontzorgverzekering. Het merendeel van de bedrijven kent de verzekering en/of heeft zelf afspraken op maat gemaakt. Van de bedrijven die de verzekering niet kennen, blijkt na uitleg over dit product driekwart geen interesse te hebben om deze verzekering in de toekomst af te sluiten. Ook de campagne van MKB-Nederland “loondoorbetaling bij ziekte, daar wil je niet ziek van zijn” waar NOA ook aan mee doet, heeft niet geleid tot het overstappen naar de nieuwe vorm van verzekering. Een belangrijke reden hiervoor kan zijn dat de nieuwe verzekering financieel duurder uitpakt dan een standaard verzuimverzekering. 

Ontzorgverzekering biedt mkb geen soelaas

Hoewel het dus de bedoeling van de regering was om middels een specifiek geldende korting de kleine werkgever (<25 werknemers) financieel tegemoet te komen, bleek dit niet haalbaar. Er is op dit moment geen mogelijkheid om onderscheid te maken tussen grote en kleine werkgevers en dus is er sprake van een tegemoetkoming die voor alle werkgevers geldt. Zoals het nu uit het onderzoek naar voren komt, lijkt het alsof de nieuwe MKB-ontzorgverzekering voor de meeste MKB-werkgevers niets toevoegt aan het palet van mogelijkheden. NOA meent nog steeds dat de gewenste oplossing daadwerkelijke verkorting van de loondoorbetalingsverplichting naar 1 jaar is én dat de re-integratieverplichting in het tweede jaar daarmee ook komt te vervallen. Maar de daadwerkelijke oplossing lijkt te zijn vervangen door een polderoplossing, waar echte mkb-bedrijven geen baat bij hebben. 

Het vervolg 

Kortom: de MKB-ontzorgverzekering is niet de juiste oplossing voor kleine werkgevers. Veel bedrijven kennen het product niet en als ze wel weten wat de verzekering inhoudt dan geeft een groot gedeelte aan er niet aan te beginnen. Dit sluit natuurlijk sterk aan bij de wens van NOA om de loondoorbetalingsverplichting alsnog te verkorten naar 1 jaar. Dat zou voor de kleine werkgever pas echte duidelijkheid geven: welke verplichtingen heeft een werkgever en hoe lang is hij daar verantwoordelijk voor. 

Kracht bijzetten

Om deze wens opnieuw kracht bij te zetten - en de politiek te attenderen op de in het Regeerakkoord opgenomen afspraak om daadwerkelijk iets te doen aan het beperken van de loondoorbetaling- en re-integratieverplichtingen van kleine werkgevers - heeft NOA samen met Aannemersfederatie Nederland via de stichting AFNL-NOA een brief verzonden naar de politiek met het verzoek dit probleem nu echt op te pakken en goed te regelen. In hoeverre de regering met de verkiezingen op komst in maart 2021 hier nog daadwerkelijk mee aan de slag gaat, is natuurlijk de vraag. Maar NOA blijft haar standpunt over deze kwestie steeds weer aan de orde stellen. Ook als er straks een nieuw kabinet is, zullen wij ons in blijven zetten om deze kwestie alsnog definitief en goed te regelen. We blijven staan voor de verkorting van loondoorbetalingsverplichting tot maximaal 1 jaar!

Deel dit artikel: