Tips en uitleg van dé deskundige
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Wet Verbetering Poortwachter: belangrijke wijzigingen op komst

De Wet Verbetering Poortwachter: u krijgt met deze omvangrijke wet te maken als een werknemer voor langere tijd ziek blijft. Maar u weet van tevoren niet altijd wanneer dit gaat gebeuren, dus alertheid is geboden. Door de deskundige van Pre-Sense zijn de verplichtingen en aankomende veranderingen op een rijtje gezet. Doe uw voordeel met de uitleg en handige tips.  

Als een werknemer voor langere tijd ziek is, krijgt u als werkgever te maken met allerlei regels op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie. Op grond van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) moet u dan met de werknemer een plan van aanpak opstellen, een re-integratiedossier bijhouden en in de 91e week een re-integratieverslag opstellen. Verder moet u van alles ondernemen om de werknemer weer in staat te stellen het werk te hervatten. Dat kan het aanbieden van passend werk zijn of het aanpassen van de werkplek, tot de begeleiding naar werk bij een andere werkgever. Ook als de werknemer slechts tijdelijk in dienst is, gelden er re-integratieplichten.

Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter

Dag 1 - ziek melden
Week 6 - Probleemanalyse
Week 8 - Plan van Aanpak
Week 52 - Eerstejaarsevaluatie
Week 88 - Aanvragen WIA uitkering
Week 91 - Inleveren eindevaluatie
Week 93 - Re-integratieverslag

Tip: Ga op de eerste arbeidsongeschikt datum naar de website van UWV en toets de datum in. Dan ontvangt u vanaf dag 1 tot 104 weken verzuim een overzicht van data waarop acties en verplichtingen ondernomen moeten worden.

Rol bedrijfsarts

Door de laatste wijziging van de Arbowet speelt de bedrijfsarts niet alleen een grote rol in de verzuimbegeleiding, maar ook bij de preventie van verzuim. In plaats van bijstand verlenen is nu opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij de ziekteverzuimbegeleiding. De adviserende rol van de bedrijfsarts heeft meer nadruk gekregen in de Arbowet. De bedrijfsarts is daarmee belangrijk in het arbobeleid van organisaties.

Medisch advies bedrijfsarts

Per 1 september 2021 is het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend bij de toets op het re-integratieverslag. Dit is de RIV-toets. Voorheen was dit advies voor het UWV niet leidend en kon de verzekeringsarts een ander inzicht hebben. Deze aanpassing moet ertoe leiden dat werkgevers geen loonsancties meer kunnen krijgen vanwege een verschil van inzicht tussen de verzekeringsarts van UWV en de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. Bij ziekte van de werknemer is de werkgever in principe verplicht om 2 jaar 85% van het loon van de werknemer door te betalen (staat opgenomen in CAO-Afbouw). Tijdens deze periode moeten de werkgever en werknemer zich inspannen voor de re-integratie. Na 2 jaar ziekte kan de werknemer bij het UWV een WIA-uitkering aanvragen. UWV toetst aan de hand van het re-integratieverslag (RIV) of de werkgever en werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode voldoende re-integratie-inspanningen hebben uitgevoerd. Is dit niet het geval, dan kan UWV de werkgever verplichten om nog maximaal 1 jaar het loon van de werknemer door te betalen, de zogenoemde loonsanctie.

12% van loonsanctie is meningsverschil verzekeringsarts en bedrijfsarts

Met name kleinere werkgevers ervaren de verplichtingen rondom ziekte en verzuim als zwaar. Daarom heeft het kabinet een aantal maatregelen ingevoerd om de knelpunten van werkgevers te verlichten. Ook het wetsvoorstel om het advies van de bedrijfsarts leidend te maken bij de RIV-toets valt onder deze maatregelen. Een logische aanpassing, want de werkgever en werknemer baseren hun re-integratie-inspanningen op het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. Bij het toetsen van het RIV kan het oordeel van de verzekeringsarts echter afwijken van het advies van de bedrijfsarts. Hierdoor kan UWV concluderen dat de re-integratie-inspanningen onvoldoende waren en de werkgever een loonsanctie opleggen. Tussen 2015 en 2017 was bij 12% van de loonsancties een verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts de reden van de sanctie. Een aanzienlijk risico voor de werkgever, dat nu terecht wordt teruggebracht door dit verschil van inzicht niet meer tot een loonsanctie te laten leiden. Als werkgever moet u er toch op kunnen vertrouwen dat u en uw werknemer goed geadviseerd worden door de ingehuurde bedrijfsartsen. 

Arbeidsdeskundige beoordeelt re-integratie-inspanningen

Na de wetswijziging beoordeelt de verzekeringsarts niet langer het advies van de bedrijfsarts. Voortaan toetst de arbeidsdeskundige van UWV of de werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben uitgevoerd, die passen binnen het advies van de bedrijfsarts. U kunt als werkgever nog steeds een loonsanctie krijgen, maar niet meer gebaseerd op een meningsverschil tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts. Wel behoudt de werknemer de mogelijkheid om een second opinion (zie onder) aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. Ook kunnen werkgever en werknemer nog steeds een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen als u en uw werknemer met elkaar van mening verschillen over de re-integratie.

Second opinion

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan de werknemer vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst, of een ander bedrijf of inrichting dan de eerste bedrijfsarts. De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies. Bedrijfsartsen moeten meewerken aan een verzoek om een second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever.

Deskundigenoordeel UWV 

Re-integratie is een zaak tussen werknemer en u als werkgever. UWV heeft hier meestal geen rol in. Maar loopt de re-integratie van uw werknemer vast en uw arbodienst of re-integratiebedrijf kan u niet verder helpen? Dan kunt u UWV vragen om een deskundigenoordeel. Dit kan u helpen om de re-integratie weer op te pakken. Zowel u als uw werknemer mag een deskundigenoordeel aanvragen. In dat deskundigenoordeel kunnen bijvoorbeeld de volgende situaties worden beoordeeld:

  • Kan de werknemer op een bepaalde datum zijn eigen werk weer volledig doen?
  • Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie?
  • Is het werk, binnen of buiten het bedrijf, dat de werknemer moet doen passend?
  • Heeft u genoeg gedaan aan de re-integratie van uw werknemer?
  • Kunt u het veelvuldig ziekteverzuim van uw werknemer binnen 26 weken verminderen als het werk van uw werknemer wordt aangepast? Of door uw werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door scholing?

Het deskundigenoordeel is een momentopname. Het geeft geen advies over hoe u de re-integratie verder kunt aanpakken. Omdat het deskundigenoordeel geen formele beslissing is, kunt u er geen bezwaar tegen maken.

Hulp nodig?

De informatie en tips in dit artikel zijn aangeleverd door Pre-Sense: een organisatie die zich voor haar klanten richt op het beheersen van schadelast als gevolg van verzuim. Dit doen zij door oplossingsgericht verzuimmanagement én met een maatwerkaanpak. Pre-Sense werkt voor NOA-leden tegen een gereduceerd tarief. U kunt naar Pre-Sense worden doorverwezen via ons secretariaat, of bel: 030-6624795.