Loop geen onvoorziene risico's
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Werken met ZZP-ers: Wat moet u regelen

Als u zelf ZZP-ers wilt inhuren, is het belangrijk om te weten of u met een echte ondernemer van doen hebt en dus geen onvoorziene risico’s loopt. Daarvoor moet u een aantal zaken regelen.

Aanneming van werk

In de praktijk blijkt dat ZZP-ers regelmatig op basis van “uurtje-factuurtje” werken, waarbij de ZZP-er gelijk oploopt met werknemers: werktijden, ontvangen van opdrachten van de (hoofd)aannemer etc. is identiek. In toenemende mate worden bij controles door de fiscus en de Inspectie SZW deze ZZP-ers als werknemers beschouwd, waarbij het risico voor het alsnog betalen van premies SV en loonheffing flink groeit. Het is belangrijk dat u er zelf voor zorgt dat de door u ingehuurde ZZP-ers niet op werknemers gaan lijken. Zorg er voor, zoveel als mogelijk, dat de ZZP-er op basis van een aannemingsovereenkomst werkt, waaruit duidelijk blijkt dat het geen werknemer is.

Inschrijving KvK + identificatieplicht

Van ZZP-ers uit Nederland en EER-landen mag u GEEN kopie id-bewijs in uw administratie opnemen. U mag wel vragen om een recente kopie inschrijving KvK (< 1 jaar, liever max. 3 maanden oud) en u moet zijn identiteit vaststellen.

Wet DBA en hanteren Modelovereenkomst

Door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (ingesteld op 1 mei 2016) kwam de Verklaring   Arbeidsrelatie (VAR), zoals deze door de Belastingdienst werd uitgegeven, te vervallen. Met de VAR-WUO (winst uit onderneming) kon u zich bij het inhuren van ZZP-ers vrijwaren voor het afdragen van loonheffing en SV-premies. Dat gaf u vooraf duidelijkheid en zekerheid. Bleek tijdens een controle dat de betreffende ZZP-er niet (langer) als ondernemer kon worden aangemerkt, dan kon de Belastingdienst de alsnog af te dragen loonheffing bijna alleen maar verhalen op de ZZP-er (uitzonderingen daargelaten). De opdrachtgever werd, behalve bij zaken als fraude, door de VAR-WUO gevrijwaard. Sinds 1 mei 2016 werkt dit systeem niet meer! De politiek wil dat de opdrachtgever, net als in een ver verleden, medeverantwoordelijk is als blijkt dat bij de ingehuurde ZZP-er(s) sprake is van werknemerschap. Dit betekent dat de risico’s voor opdrachtgevers zijn toegenomen. Om opdrachtgevers echter niet als loslopend wild te pas en te onpas als werkgever aan te kunnen merken, is het fenomeen modelovereenkomst ontstaan. Door gebruik te maken van een goedgekeurde modelovereenkomst kunnen opdrachtgevers zich in principe (weer) vrijwaren voor het inhouden en afdragen van loonheffing en premies bij het werken met ZZP-ers.

Controles

In toenemende mate wordt door de fiscus en de arbeidsinspectie bij controles gelet op de status van de ZZP-er die door u wordt ingehuurd. Als u de bovenstaande punten goed geregeld hebt, hebt u in principe niets te vrezen. Zorg er voor dat het inhuren van een ZZP-er niet leidt tot schijnveiligheid, die u alsnog duurt komt te staan. Als u nog vragen heeft kunt u altijd contact met het secretariaat opnemen.