Loop geen onvoorziene risico's
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Werken met ZZP-ers: Wat moet u regelen

Als je als bedrijf een ZZP-er wilt inhuren, is het belangrijk om te weten of je met een echte ondernemer van doen hebt. Als dat niet zo is, kun je onvoorziene risico’s lopen. We zetten daarom op een rijtje welke zaken belangrijk zijn om te regelen.

Aanneming van werk

In de praktijk blijkt dat ZZP-ers regelmatig op basis van “uurtje-factuurtje” werken, waarbij de ZZP-er gelijk oploopt met werknemers: qua werktijden, maar ook de wijze van opdracht instructie van de (hoofd)aannemer etc. is identiek. In toenemende mate worden deze ZZP-ers bij controles door de fiscus en de Inspectie SZW als werknemers beschouwd. In dat geval moeten er alsnog premies SV en loonheffing worden betaald. Het is belangrijk dat je er zelf voor zorgt dat de door jou ingehuurde ZZP-ers niet op werknemers gaan lijken. Zorg er zoveel als mogelijk voor, dat de ZZP-er op basis van een aannemingsovereenkomst werkt, waaruit duidelijk blijkt dat het geen werknemer is.

Inschrijving KvK + identificatieplicht

Van ZZP-ers uit Nederland en EER-landen mag je GEEN kopie id-bewijs in de administratie opnemen. Je mag wel vragen om een recente kopie inschrijving van de Kamer van Koophandel, die niet ouder is dan 1 jaar. Vraag liever om een uittreksel van maximaal 3 maanden oud. Aan de hand van de KvK kun je de identiteit van de ZZP-er vaststellen. Voorheen gaf dit nog wel eens moeilijkheden, omdat uit het KvK-nummer het BSN af te leiden was, maar dit is inmiddels aangepast. Het hoeft dus geen probleem meer te zijn om een uittreksel KvK te verkrijgen.

Wet DBA 

Door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (ingesteld op 1 mei 2016) kwam de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), zoals deze door de Belastingdienst werd uitgegeven, te vervallen. Met de VAR-WUO (winst uit onderneming) kon je je bij het inhuren van ZZP-ers vrijwaren voor het afdragen van loonheffing en SV-premies. Dat gaf je vooraf duidelijkheid en zekerheid. Bleek tijdens een controle dat de betreffende ZZP-er niet (langer) als ondernemer kon worden aangemerkt, dan kon de Belastingdienst de alsnog af te dragen loonheffing bijna alleen maar verhalen op de ZZP-er (uitzonderingen daargelaten). De opdrachtgever werd, behalve bij zaken als fraude, door de VAR-WUO gevrijwaard. Sinds 1 mei 2016 werkt dit systeem niet meer! De regering wil dat de opdrachtgever, net als in een ver verleden, medeverantwoordelijk is als blijkt dat bij de ingehuurde ZZP-er(s) sprake is van werknemerschap. Dit betekent dat de risico’s voor opdrachtgevers zijn toegenomen. Om opdrachtgevers niet te pas en te onpas als werkgever aan te kunnen merken, is het fenomeen modelovereenkomst ontstaan. Door gebruik te maken van een goedgekeurde modelovereenkomst kunnen opdrachtgevers zich in principe vrijwaren voor het inhouden en afdragen van loonheffing en premies bij het werken met ZZP-ers. 

Hanteren Modelovereenkomst Afbouw

Sinds september 2017 kunnen bedrijven in de afbouw gebruik maken van de Modelovereenkomst Afbouw. Zoals hierboven aangegeven is het advies hier gebruik van te maken. Echter, de modelovereenkomst is tijdelijk buiten gebruik. De modelovereenkomst heeft namelijk een geldigheidsduur van 5 jaar. Deze jaren zijn voorbij en we hebben inmiddels al een hele tijd terug verlenging aangevraagd. Echter door een vertraging bij de Belastingdienst is deze verlenging formeel nog niet goedgekeurd. Dat betekent dat de modelovereenkomst juridisch gezien niet de dekking geeft die het zou moeten bieden. Toch adviseren wij om de modelovereenkomst wel te gebruiken, omdat het werken volgens de wijze van de modelovereenkomst de juiste is. Volgens de laatste signalen heeft de Belastingdienst aangegeven dat de definitieve goedkeuring voor de verlenging niet lang meer op zich laat wachten. Daar gaan we vanuit en zodra de definitieve versie is goedgekeurd zullen wij alle leden hierover zo spoedig mogelijk informeren. 

Controles

In toenemende mate worden door de fiscus en de Arbeidsinspectie bij controles gelet op de status van de ingehuurde ZZP-er. Als de bovenstaande punten goed geregeld zijn, dan heb je bij een controle in principe niets te vrezen. Zorg ervoor dat het inhuren van een ZZP-er niet leidt tot schijnveiligheid, want dan kan dit je alsnog duur komen te staan.

Nieuwe wetgeving

Op basis van de uitkomsten van de commissie Borstlap heeft de SER een belangrijk advies gegeven aan de regering, met daarin ook diverse mogelijke maatregelen voor ZZP-ers en hun opdrachtgevers. Op dit moment zijn er nog geen signalen dat er op korte termijn iets gaat gebeuren. Ook gelet op de huidige crises die een rol spelen, is het natuurlijk de vraag of dit thema thans nog zoveel prioriteit heeft als het recentelijk leek te hebben. Echter, ook zonder nieuwe wetgeving liggen er al de nodige uitdagingen om het werken met ZZP-ers in goede banen te leiden. Het is dus goed om nog eens naar je huidige werkwijze te kijken en te controleren of deze nog voldoet. Uiteindelijk is het in dit soort gevallen altijd beter om te voorkomen dan om te genezen. Bij vragen kun je altijd contact met het secretariaat opnemen.