Preventief medisch onderzoek
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek

Het werk in de afbouw is fysiek relatief zwaar. Zowel u als uw werknemer(s) zijn er bij gebaat dat werknemers lang en gezond hun werk kunnen doen. Om hier zicht op te kunnen krijgen is via de cao-Afbouw het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) geregeld.

Dit is een preventief medisch onderzoek waarbij, naast het doen van een aantal testen (bloedonderzoek, longfunctie, etc.) gekeken wordt naar de belasting van het werk, de belastbaarheid van de werknemer en hoe deze zijn functie ook in de toekomst veilig en gezond kan blijven invullen. Tevens worden op deze manier vroegtijdig klachten en problemen opgespoord, waarmee maatregelen getroffen kunnen worden om te voorkomen dat een werknemer onnodig ziek uitvalt.

Wanneer heeft de werknemer recht op het PAGO?

Op grond van de cao-Afbouw hebben alle werknemers recht op het PAGO. Dit geldt ook voor de werknemers in de natuursteensector. Vanaf hun 16e jaar worden werknemers elke vier jaar voor dit preventief medisch onderzoek uitgenodigd. Na het veertigste levensjaar wordt de frequentie verhoogd: om het jaar vindt een PAGO plaats.

Wie organiseert het PAGO en wie voert het uit?

Volandis is verantwoordelijk voor de organisatie van het PAGO. De uitvoering wordt verzorgd door arbodiensten, die daarvoor door Volandis zijn gecontracteerd. Het gaat daarbij alleen om gecertificeerde arbodiensten die voldoen aan een aantal kwaliteitseisen zoals de inzet van voldoende beroeps- en branchespecifieke kennis en vaardigheden. De bedrijfsartsen zijn allen geschoold in het gebruik van hulpmiddelen, onder andere om snel en goed de gezondheids- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s te signaleren en de werknemer gericht te kunnen adviseren en verder te begeleiden.

PAGO is vrijwillig

Deelname aan het PAGO gebeurt op basis van vrijwilligheid. De werknemer kan nooit tot gebruik van het PAGO worden gedwongen. De PAGO-gegevens worden opgeslagen door de arbodienst en door Volandis. Voor de verstrekking van deze gegevens aan derden, zoals de werkgever, is de toestemming van de werknemer vereist.

Wat kost het PAGO?

Het PAGO wordt uit de premies gefinancierd. Het bedrijf of de werknemer hoeft daar dus niet afzonderlijk voor te betalen.

Waarom is deelname aan het PAGO belangrijk?

Steeds meer werknemers laten zich preventief medisch keuren. Tijdens het PAGO wordt de werknemer uitgebreid lichamelijk onderzocht. Daarbij gaat het onder andere om de longfunctie, het gezichtsvermogen, het gehoor, de bloeddruk, het bloed (cholesterol en bloedsuikergehalte). Voor werknemers van 40 jaar en ouder wordt ook een hartfilmpje gemaakt. De bedrijfsarts onderzoekt de werknemer ook uitgebreid aan het houdings- en bewegingsapparaat. De bedrijfsarts stelt op basis van het onderzoek onder meer het werkvermogen van de werknemer vast en eventueel ook het risico dat hij binnen een aantal jaren arbeidsongeschikt voor het eigen werk zal raken. De bedrijfsarts beoordeelt het risico op hart- en vaatziekten en geeft de werknemer altijd een gericht leefstijladvies. Zo nodig verwijst hij de werknemer verder naar huisarts of specialist.

Meer info

Op de website van Volandis treft u meer informatie aan over PAGO