Het is niet al goud wat blinkt
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Isolatiesubsidie weer van toepassing

Sinds september is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor isolatiewerkzaamheden aan woningen. Voor afbouwbedrijven ligt dan uiteraard gelijk de focus op binnen- en buitengevelisolatie en dakisolatie. Hier liggen omzetkansen! Er zijn meerdere redenen waarom de oude subsidieregeling weer uit de kast is gehaald en wat is afgestoft.

Waarom de subsidieregeling?

Allereerst heeft de overheid zich verplicht tot maatregelen om het klimaat in Nederland te verbeteren. Bijvoorbeeld door het Energieakkoord uit 2013 waarin o.m. werd afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal zou zijn. Toen was al bekend dat dat 15.000 extra voltijdbanen per jaar zou vergen. Er werd niet bij verteld waar die werknemers dan vandaan zouden komen en hoe de bewoners de energiebesparende maatregelen zouden moeten betalen. Hoe dan ook: de overheid tekende dit Energieakkoord. Ook Techniek Nederland, Bouwend Nederland en NL Ingenieurs zetten een handtekening. In 2015 werd de overheid door Urgenda voor de rechter gedaagd, omdat de overheid haar harde beloftes inzake CO2-reductie niet was nagekomen. Urgenda is een landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken (Als u meedoet aan de Postcodeloterij bent u indirect donateur van hen!). Dit proces werd verloren. De overheid werd gedwongen stappen te ondernemen. In 2015 werd in Parijs nog een extra handtekening gezet waardoor de overheid zich nog meer vastlegde. Het kwaad was toch al geschied?

Onmogelijke opgave?

Hoe dan ook: In 2050 moeten zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. De warmtepomp wordt daarbij door velen als oplossing gezien. Maar als je een woning daarmee wilt verwarmen, heb je een extreem goed geïsoleerde woning nodig (bijvoorbeeld A-energielabel). En wil je dat bereiken, dan heb je nodig:

 • per woning een flink vermogen! Uiteraard afhankelijk van de huidige staat van isolatie… Bij de meeste woningen is het niet simpel om een A-Energielabel te halen. Bedragen van € 30.000,- per woning zijn niet onrealistisch. Niet elke woningeigenaar heeft dat op de plank liggen.
 • een bedrijf dat het (goed) kan uitvoeren. Daar is mankracht voor nodig. Waar gaan we de eerdergenoemde 15.000 (liefst opgeleide) man vandaan halen?

We zijn er niet gerust op. Voor de volledigheid willen we aangeven dat er mensen zijn die ons pessimisme niet delen en het normaal vinden een prikkelende “Stip op de horizon” te hebben. Een van hen is Diederik Samson.

Politici

Als je wilt dat alle woningeigenaren hun woning gaan verduurzamen, dan moet je daar natuurlijk wel wat voor doen. Een in het oog springende maatregel is het geven van subsidie. Politici hebben minder oog voor de marktverstoorde effecten die subsidieregelingen met zich meebrengen. Daar kunnen we hele epistels over schrijven. Maar die zullen we u nu besparen. De subsidieregeling is er en dus moeten we ervoor zorgen dat woningeigenaren er gebruik van maken en u opdrachten verstrekken.

Een project met verzekerde garantie bij Stichting Gevelgarantie.
Een project met verzekerde garantie bij Stichting Gevelgarantie.

Addertje onder het gras

Iedereen dient zich er van te vergewissen dat je, nadat een woning geïsoleerd is, niet zomaar subsidie krijgt. Uiteraard moet er aan een groot aantal voorwaarden worden voldaan. Ervaringen uit het verleden leerden dat veel particulieren en bedrijven bij subsidieregelingen de randjes van de wet op zochten. Vandaar dat de regels door de overheid zijn aangescherpt.

Belangrijke tip

Beloof aan uw klant geen subsidie als u als uitvoerend bedrijf niet/onvoldoende weet hoe de regeling in elkaar zit. Als de klant op het eind van de rit geen subsidie krijgt, omdat u hem of haar verkeerd heeft voorgelicht of onjuiste/onvolledige informatie heeft aangeleverd, dan ligt het in de lijn der verwachting dat u daar de schuld van krijgt. Ben dan niet verrast als de klant de subsidie bij u opeist. Als u weet dat een klant subsidie gaat aanvragen, attendeer deze dan om zich goed in te lezen.

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

Alle informatie vindt uw klant (en u) op: www.rvo.nl/seeh
We geven u enkele belangrijke punten/voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie:

 • De regeling is alleen van toepassing voor woningeigenaren die in de te isoleren woning (gaan) wonen;
 • De subsidieregeling loopt tot 1 januari 2021 tenzij het beschikbare subsidiebedrag voor de sluitingsdatum is uitgeput;
 • Er dienen minstens twee energiebesparende maatregelen te worden uitgevoerd. Dus bijvoorbeeld binnengevelisolatie en glas. En daarbij dient de gehele binnengevel en al het glas te worden geïsoleerd (Dus niet de binnengevel en een toiletraampje, iets wat bij de vorige regeling nog wel mogelijk was);
 • De werkzaamheden moeten door een of meerdere bedrijven worden uitgevoerd. Dus geen Doe Het Zelf;
 • Indien een bedrijf de binnengevel isoleert en een ander bedrijf de glasisolatie uitvoert, dienen beide bedrijven de bewoner van de vereiste informatie te voorzien.
 • Bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren dienen een KvK-inschrijving te hebben in de sectie bouwnijverheid. Bedrijven die de werkzaamheden hebben uitgevoerd moeten aan de bewoner hun KvK-uittreksel digitaal aanleveren;
 • Voor de woning mag niet eerder subsidie zijn ontvangen voor energiebesparende maatregelen;
 • Alle isolatiemaatregelen moeten aan gestelde isolatie-eisen (R- of U-waarden) voldoen;
 • Subsidie wordt pas verstrekt nadat de energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd en betaald;
 • Bedrijven die de werkzaamheden hebben uitgevoerd, moeten aan de bewoner een door hen ingevuld uitvoerdersformulier aanleveren;
 • In het uitvoerdersformulier dienen foto’s te zijn opgenomen van de aan de woning uitgevoerde werkzaamheden. Tip: indien mogelijk ook een foto van het huis met huisnummer, zeker als men aan die gevel aan de slag is. Het is niet onverstandig om ook aan de bewoner te vragen foto’s te nemen;
 • De bewoner dient met behulp van zijn DigiD op de site www.rvo.nl/seeh de subsidie aan te vragen.