Platform Strategie en Visie voor de Afbouw: alles over projectplannen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Een projectvoorstel indienen bij het Platform

Hoe gaat het Platform strategie en visie voor de Afbouw om met project(voorstell)en die worden ingediend? We beschrijven de voorwaarden om een voorstel of plan in te dienen, het traject en de daadwerkelijke uitvoering.

Bij het platform kunnen allerhande voorstellen / initiatieven worden ingebracht. Het platform beoordeelt of zij het voorstel honoreert; aan het idee kan medewerking worden verleend, of het voorstel kan, na overleg met de indiener, door het platform zelf uitgewerkt en / of (deels) gefinancierd.

Het indienen van een projectvoorstel

Iedereen kan een projectvoorstel indienen bij het platform. Het projectvoorstel dient te bevatten:

 • Beschrijving van het project;
 • Reden van het verzoek;
 • Suggesties over de invulling / uitwerking van het project;
 • In hoeverre de indiener bereid is bij te dragen in de kosten van het project en / of de kosten van het maken van het projectplan;
 • Gewenste opleverdatum;
 • Gewenste / verwachte resultaat.

Het voorstel moet per mail worden ingestuurd. Dien een voorstel in.

Wat gebeurt er met een projectvoorstel?

Het projectvoorstel komt aan de orde in het bestuur van het platform. Die besluit of het projectvoorstel wordt omgezet in een projectplan. Om een goed besluit te kunnen nemen, kan het bestuur aan de indiener om een mondelinge toelichting vragen. Ook is het mogelijk dat het bestuur eerst nog nadere informatie opvraagt, advies inwint. De indiener krijgt een schriftelijk, gemotiveerd besluit of het projectvoorstel al dan niet zal worden uitgewerkt tot een projectplan. In dit laatste geval zal het bestuur aan een door haar te bepalen partij opdracht verstrekken voor het maken van een projectplan. Aan deze opdracht kan het bestuur een aantal vragen / eisen / taken toevoegen.

Van projectvoorstel tot projectplan

Indien een projectvoorstel is goedgekeurd, dan verstrekt het platform opdracht tot het maken van een projectplan. 

Een projectplan dient te bevatten:

 • Het goedgekeurde projectvoorstel;
 • Beschrijving van het project;
 • Beschrijving van de voor het project te verrichten werkzaamheden;
 • Wie met de uitvoering belast wordt;
 • Welke persoon / personen het project begeleidt;
 • Tijdsplanning;
 • Hoe en wanneer gerapporteerd wordt;
 • Kostenbegroting / Financieringsvoorstel;
 • Wie eigenaar wordt van de resultaten.

Het platform kan om een aanpassing van het projectplan verzoeken. Ze besluit daarna over de doorgang van het project. 

De uitvoering van het project

Het projectplan wordt vervolgens uitgevoerd onder leiding van een door het platform aan te wijzen projectcoördinator. De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de voortgang en regelmatige rapportage naar het platform. Het platform wijst tevens een begeleider of projectbegeleidingscommissie van het project aan. Dit kan een bestuurslid of meerdere bestuursleden van het platform of een sector zijn. Deze leiden gezamenlijk het project in goede banen. Doel is uiteraard het project met positief resultaat af te ronden. 

Na afloop worden de resultaten van het project op de website van het platform gecommuniceerd. Dit uiteraard binnen de randvoorwaarden als vermeld in het goedgekeurde projectplan.