De belangrijkste gevolgen voor ondernemers
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
28 september 2023

Prinsjesdag 2023

De op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota en o.a. het daarin opgenomen Belastingplan 2024 bevat voor ondernemers weer de nodige veranderingen, die zeker niet allemaal positief zijn. Tijdens de Algemene Beschouwingen zijn er al veel voorstellen gedaan om de plannen, zeker ten aanzien van de koopkracht, flink aan te passen.

Het is nog niet bekend welke verandering wel of niet door gaat. Wel lijkt het er op dat als er wijzigingen worden doorgevoerd, dit niet meteen aan de ondernemers ten goede zal komen. Op basis van de oorspronkelijke plannen lichten we er een aantal zaken uit:

Verlaging winstvrijstelling van MKB-ers

De winstvrijstelling voor MKB-ers wordt verlaagd van 14% naar 12,7%. Dat betekent dat de ondernemer over een groter deel van de winst en/of inkomen meer belasting moet betalen. Een lastenverzwaring dus.

Zelfstandigenaftrek daalt

De zelfstandigenaftrek daalt jaar na jaar. Waar je in 2023 nog recht hebt op € 5.030,-, mag je in 2024 nog maar € 3.750,- als zelfstandigenaftrek in mindering brengen. De komende jaren wordt deze aftrekpost nog verder afgebouwd tot een bedrag van € 900,- in 2027. Ook dat betekent weer meer belasting betalen over de winst en/of het inkomen.

Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog

Met ingang van 1 januari 2024 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,21 naar € 0,22. Dit geldt ook voor vergoeding daarvan aan eventuele werknemers die in dienst zijn.

Versobering Energie-investeringsaftrek

Investeer je in een nieuw bedrijfsmiddel dat duurzame energie toepast, energiezuinig is of de uitstoot van CO reduceert? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). In 2023 kon je hiermee tot wel 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Daarmee wordt het bedrag waar je belasting over moet betalen, lager. Alhoewel de EIA wordt verlengd tot 2028 gaat het percentage dat je mag aftrekken wel omlaag van 45,5% naar 40% in 2024.

Nieuw subsidiebudget voor elektrische bestelauto’s

Voor elektrische bestelbussen kun je als ondernemer subsidie krijgen dankzij de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Als je gebruikmaakt van de SEBA ontvang je tot 12% van de aanschafprijs van een elektrische bestelbus subsidie, met een maximum van € 5.000,-. Het budget voor 2023 was eind augustus al overtekend. Dit betekent dat er meer aanvragen zijn ingediend dan er geld beschikbaar is. Het totale jaarbudget voor de SEBA in 2023 was € 33 miljoen. Voor 2024 is € 21,3 miljoen euro beschikbaar. Wil je van de regeling gebruik maken? Zorg dan dat je er op tijd bij bent.

Aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Ook in de sector afbouw komt door de vergrijzing de vraag hoe de bedrijfsopvolging geregeld zou kunnen worden steeds vaker aan de orde. Hier is een regeling voor, maar het kabinet wil deze regeling aanpassen en daarbij versoberen. De regeling bleek gevoelig voor misbruik maar moet blijven bestaan om te voorkomen dat bedrijven betalingsproblemen krijgen bij een bedrijfsoverdracht. Ben je bedrijfsopvolger vanuit erfenis of schenking, dan krijg je belastingvrijstelling als je van de BOR gebruik maakt. Vanaf 2024 wordt de regeling versoberd. Zo wordt onder andere verhuurd vastgoed niet meer aangemerkt als ondernemingsvermogen. Denk aan verhuurde bedrijfspanden, huizen of akkers. Vanaf 2025 treden er nog meer wijzigingen op: Bedrijfsmiddelen met een waarde van meer dan € 100.000 die ook privé worden gebruikt en het beleggingsvermogen van een B.V. vallen dan niet meer onder de BOR. Het kabinet wil ook de vrijstelling in de BOR aanpassen. Deze moet in 2025 stijgen van € 1,2 miljoen naar € 1,5 miljoen. De vrijstelling boven de 1,5 miljoen euro daalt van 83% naar 70%. Voor relatief kleine bedrijven kunnen de aanpassingen gunstig zijn door de verhoging van de vrijstelling tot € 1,5 miljoen.

Lagere onbelaste vergoeding aan personeel

Via de werkkostenregeling mag je als werkgever bepaalde extra's belastingvrij aan je werknemers geven. Denk aan sportabonnementen of kerstpakketten. Het totale bedrag moet wel onder de zogenaamde vrije ruimte blijven. Deze wordt berekend op basis van de loonsom van al je medewerkers samen. In 2023 was deze vrije ruimte tijdelijk verhoogd naar 3% tot een loonsom van € 400.000,-. Dit wordt in 2024 verlaagd naar 1,92% tot een loonsom van € 400.000. Concreet betekent dit dat de vrije ruimte maximaal €7.680,- bedraagt. Je hebt dus minder mogelijkheden om belastingvrij extra's aan je medewerkers te geven.

Aanpassing belastingtarief box 2

Heb je een aanmerkelijk belang in een bedrijf? Omdat je bijvoorbeeld minimaal 5% van de aandelen hebt? Dan moet je belasting betalen over het voordeel dat je daar van hebt, zoals dividend of verkoopwinst op aandelen. Het tarief in box 2 is op dit moment 26,9%. Vanaf 2024 wil het kabinet twee schijven introduceren in box 2. Dat betekent dat je over de eerste €67.000,- aan inkomsten 24,5% belasting betaalt. Voor alles boven € 67.000,- betaal je 31%. Met deze wijziging wil het kabinet stimuleren om winst vaker in delen uit te keren tegen het lagere tarief.

Hoe verder

Naast al de hiervoor genoemde maatregelen blijkt ook dat veel sectoren in het 2e kwartaal van 2023 een lichte krimp hadden. De verwachting voor 2024 is dat dit door zal zetten. Los daarvan is er zeker in de nieuwbouw in de bouwnijverheid een teruggang te verwachten. De eerste geluiden over teruglopende opdrachten bij o.a. de architecten zijn er. Daarnaast blijft het aantal vergunningen ver achter bij wat nodig is. Natuurlijk is de stikstofproblematiek een belangrijke oorzaak daarvan. De afbouw is een laat-cyclische sector. De negatieve effecten daarvan zullen dan ook pas later voor bedrijven aan de orde komen, hoewel sommige dit nu ook al ondervinden bij het vullen van de orderportefeuille voor 2024. Alles bij elkaar zal 2024 vooralsnog de nodige onzekerheden met zich mee brengen. Hoe het precies uitpakt, ook met de maatregelen zoals hiervoor aangegeven, zal moeten blijken. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor vragen kunt u altijd contact met het secretariaat opnemen.

Gert van der Meulen
g.vandermeulen@noa.nl

Bron: Rabobank

           

Deel dit artikel: