Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Vragen & Antwoorden Coronavirus

Update: 24 maart 2020

De wereldwijde opmars van het coronavirus (officieel COVID-19) roept veel vragen op bij afbouwbedrijven. Wij geven een antwoord op vragen die op dit moment het meest worden gesteld.

Voor nu is het van belang om alert te blijven op signalen en de website van het RIVM goed in de gaten te houden. Verder is het per geval verschillend wat de gevolgen zijn. Er kunnen zich situaties voordoen waarin werknemers niet op het werk kunnen verschijnen omdat ze in quarantaine gehouden worden uit voorzorg, of omdat ze zelf ziek zijn. Ook kan het voorkomen dat zich bij verdere verspreiding een besmetting voordoet op een bouwlocatie waardoor het werk stil komt te liggen. Dit kan leiden tot verschillende juridische en financiële vraagstukken. Denk aan vragen over loonbetaling en boetes voor het niet tijdig kunnen opleveren van het werk aan de opdrachtgever. Bekijk de meest gestelde vragen over het coronavirus op de website van AWVN.

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn eenvoudig. Deze maatregelen, ook wel hand- en hoesthygiëne genoemd, gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen voorkomen. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

 • Was uw handen regelmatig met zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Houdt 2 meter afstand tot andere mensen
 • Geef géén handen meer
 • Blijf absoluut thuis als u symptomen van verkoudheid of griep hebt

Houd de website van het RIVM in de gaten voor verdere informatie hierover.

Neem telefonisch of per mail contact met uw huisarts of huisartsenpost. Ga NIET naar de huisarts of huisartsenpost toe. U kunt dan anderen die daar aanwezig zijn besmetten. De huisarts stelt aan de hand van een aantal vragen vast wat er aan de hand is en vertelt wat u eventueel moet doen. Meer weten over het coronavirus? Bekijk het overzicht van meest gestelde vragen en antwoorden op de website van het RIVM.

Werknemers moeten redelijke instructies opvolgen over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht en met betrekking tot de goede orde in de onderneming. U kunt werknemers dan ook instrueren om de hygiënemaatregelen binnen de onderneming na te leven. Als thuiswerken gebruikelijk of mogelijk is, kan de werkgever de werknemer opdragen om voor een bepaalde periode thuis te werken

Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkplek:

 • Communiceer de hygiënemaatregelen naar uw medewerkers;
 • Let er ook op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken;
 • Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek en in toiletten;
 • Maak regelmatig schoon (onder meer deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen);
 • Overweeg om het ‘groeten zonder aanraking’ in te voeren op het werk. Hiermee wordt handen schudden en ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op overdracht via de handen aanzienlijk verminderd. Maak dit beleid dan ook duidelijk kenbaar aan werknemers, klanten en bezoekers.
 • Instrueer uw medewerkers op de bouwplaats om niet in de bouwkeet te lunchen, maar in de buitenlucht of in de bus. In elk geval niet in groepen.

Situatie: Werknemer is ziek

 • Als de werknemer ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziek melden en zich aan de verdere procedures houden die bij zijn werkgever gelden.
 • De werkgever zal in het algemeen gehouden zijn het loon te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt dit niet anders.

Het RIVM heeft in een aantal gevallen geadviseerd om thuis te blijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Dat geldt onder meer voor huisgenoten van patiënten met COVID-19 en voor mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en die verkoudheidsklachten of koorts hebben. Ook in die gevallen is er sprake van loondoorbetaling wegens ziekte.

Situatie: Werknemer is NIET ziek

 • In een aantal gevallen zal de werknemer wegens het virus niet op het werk willen of kunnen verschijnen zonder dat er sprake is van ziekte. Bijvoorbeeld ingeval van quarantaine.
 • Als de werknemer de arbeid niet verricht, is de hoofdregel dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Dat is alleen anders als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dat is normaliter bijvoorbeeld het geval bij te laat komen of bij werkweigering.
 • Er zijn voorbeelden van werknemers die niet op hun werk willen komen, omdat ze bang zijn door klanten of collega’s te worden besmet. Als er geen enkele reden is om hier bang voor te zijn, probeer deze angst dan weg te nemen. Als werknemers desondanks niet op hun werk willen komen zonder dat u daarmee instemt, geldt dat als werkweigering. U kunt dan de loonbetaling stopzetten. Waarschuw de werknemer wel dat dit de consequentie is als hij niet op het werk verschijnt.

Situatie: School of crèche gesloten

 • Werknemers zullen de opvang van hun kinderen in verband met de sluiting van school, of kinderopvang moeten gaan regelen. Lukt dat niet direct dan kan de werknemer, als het noodzakelijk is voor de opvang van zijn kind(eren), calamiteitenverlof opnemen. Tijdens het calamiteitenverlof wordt het loon doorbetaald.
 • Calamiteitenverlof is alleen bedoeld om bij plotseling opkomende situaties de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Het kan hooguit enkele dagen duren. Het biedt dus geen oplossing voor de gehele periode waarin scholen en kinderopvang gesloten moeten blijven. Daar is ook geen andere wettelijk voorziening voor.
 • Hoewel de opvang van de kinderen primair een zaak van de ouders is, vragen wij werkgevers in deze uitzonderlijke situatie ook begrip te hebben voor de werknemers die er niet in slagen om de opvang (volledig) te regelen. Van werknemers mag verwacht worden dat zij er alles aan doen om opvang te regelen voor die kinderen waarvoor opvang noodzakelijk is, dat wil zeggen voor kinderen die op de crèche of basisschool zitten. In diverse sectoren kunnen er oplossingen gevonden worden door werk en opvang te combineren of te werken op verschoven tijden.
 • Indien er geen alternatieven voor opvang voorhanden zijn, is het voor de hand liggend dat beide partners, als zij beide werken, de opvang zoveel mogelijk gelijk over elkaar verdelen.
 • Als werknemers er niet in slagen om opvang te regelen voor alle dagen waarop zij normaliter werken, zijn er verschillende mogelijkheden. Hierbij kan ook meespelen in hoeverre de onderneming zelf getroffen is door de corona-crisis en wat de financiële mogelijkheden van de onderneming zijn. Er zal dus altijd sprake zijn van maatwerk en het is uiteindelijk aan werkgever en werknemer om dit samen op te lossen.

Dat het Corona-virus ook de economie treft, blijkt uit berichten van bedrijven over vertraging of zelfs uitval bij de levering van materialen, het wegvallen van capaciteit bij opdrachtgevers, henzelf of onderaannemers. Hierdoor komen ook eventuele oplevertermijnen in gevaar of worden zelfs overschreden met mogelijk forse boetes als gevolg. Omdat dergelijke problemen in dit geval aan te merken zijn als overmacht, kunt u het beste hierover een clausule opnemen in de offerte, overeenkomst of opdrachtbevestiging. Hieronder treft u voorbeeldteksten aan die u kunt gebruiken, zodat u vooraf zoveel mogelijk problemen en discussies hierover kunt voorkomen.

Voorbeeldtekst Offerte

Deze offerte bieden wij u aan zoals met u is overeengekomen, onder voorbehoud van overmacht door het Coronavirus. Dit betekent dat wij voor vertragingen in het leveren van materiaal door leveranciers, door het wegvallen van capaciteit bij ons bedrijf en/of van onze onderaannemers, alsmede overschrijding(en) van opleveringstermijnen niet aansprakelijk zijn voor daaruit voortvloeiende schade en u noch enige andere vergoeding verschuldigd zijn. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en informeren wij u zo spoedig mogelijk over mogelijke wijzigingen.

Voorbeeldtekst Opdrachtbevestiging

Hierbij bevestigen wij de opdracht zoals met u is overeengekomen, onder voorbehoud van overmacht door het Coronavirus. Dit betekent dat wij voor vertragingen in het leveren van materiaal door leveranciers, door het wegvallen van capaciteit bij ons bedrijf en/of van onze onderaannemers, alsmede overschrijding(en) van opleveringstermijnen niet aansprakelijk zijn voor daaruit voortvloeiende schade en u noch enige andere vergoeding verschuldigd zijn. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en informeren wij u zo spoedig mogelijk over mogelijke wijzigingen.

Laat werknemers zoveel mogelijk alleen naar het werk rijden. Probeer het samen in een bus rijden te beperken. Probeer ook in voertuigen anderhalve meter afstand te bewaren. Als werkgever kunt u waar mogelijk extra vervoer inzetten of mensen vragen met eigen vervoer te komen.

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ook nog terecht op de website van de AWVN en de website van VNO-NCW met informatie voor werkgevers, en de website van het RIVM voor de actuele situatie van de Coronacrisis in ons land. Ook helpt onze helpdesk u graag verder.