Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Noodmaatregelen voor bedrijven met personeel

Het Coronavirus bepaalt ondertussen het dagelijkse leven. De gevolgen voor de economie en het bedrijfsleven zijn groot. Het dwong de Nederlandse regering tot een ongekend pakket noodmaatregelen om ondernemers - ook in de afbouw - te ondersteunen en ze in ieder geval drie maanden door de coronacrisis te kunnen slepen. We zetten de noodmaatregelen voor bedrijven met personeel voor u op een rij. 

Update 29 mei 2020

De regeling die tot 1 juni liep, wordt voor een groot deel ongewijzigd voortgezet. Een werkgever die gebruik wil maken van de regeling, kan maximaal 90% van zijn loonkosten terug krijgen van het UWV. Dat is wel gerelateerd aan de terugval in omzet. Dat wil zeggen, als de omzet met 50% is gedaald, krijgt de werkgever een vergoeding van 45% aan loonkosten (90% van 50%). In de verlengde NOW-regeling, die niet over 3 maar over 4 maanden - tot 1 oktober 2020 - loopt, geldt nog altijd dat werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten voor deze periode kunnen aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. De omzetdaling wordt vastgesteld over een viermaands periode die start op 1 juni, 1 juli, 1 augustus 2020 of 1 september 2020. In de regeling zijn echter wel een paar aanpassingen gedaan:

 • De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei);
 • Het uitgangspunt om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de boete van 50% op de op de terugbetaling van de subsidie komt te vervallen. Dit geldt echter niet als een bedrijf meer dan 20 werknemers (ineens) wil ontslaan. In dat geval moet er een akkoord zijn met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als die ontbreekt, dan volgt er in dat geval een korting (lees: boete) van 5% over het totale subsidiebedrag.
 • Aan werkgevers wordt in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk;
 • Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden;
 • De opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Dinsdag 31 maart jl. is bekend geworden dat de Tijdelijke noodmaatregel voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in het kader van de Coronacrisis vanaf maandag 6 april 2020 via het UWV van start gaat. Dit onder de voorwaarde dat de laatste testen met systemen bij het UWV goed zullen verlopen. De regeling is met name bedoeld voor de bedrijven met personeel die met omzetdalingen te maken hebben als gevolg van de problemen met het Coronavirus. In grote lijnen komt het er op neer dat de werkgever die hier mee te maken heeft, 90% van zijn loonkosten terug krijgt van het UWV. Dat is wel gerelateerd aan de terugval in omzet. Dat wil zeggen, als de omzet met 50% is gedaald, krijgt de werkgever een vergoeding van 45% aan loonkosten (90% van 50%). De regeling loopt met terugwerkende kracht van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Dus voor 3 maanden. Als het nodig is, maar dat hangt sterk van de ontwikkelingen rondom het virus af, kan dit met nog eens 3 maanden verlengd worden. In eerste instantie zal het UWV een voorschot betalen van 80% en zal er na afloop van de 3 maanden een definitieve afrekening plaatsvinden. Voorwaarde is dat de salarissen worden doorbetaald en dat bedrijven geen mensen ontslaan om bedrijfseconomische redenen.

Bekijk meer informatie over de regeling en de voorwaarden

Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) waarmee de overheid de loonkosten betaalt van bedrijven die zijn getroffen door de Coronacrisis is uitgebreid voor bedrijven met verschillende werkmaatschappijen.

Bedrijven met verschillende werkmaatschappijen kunnen daardoor toch aanspraak maken op de loonkostenregeling van de overheid, ook als het omzetverlies bij het moederbedrijf als geheel niet groot genoeg is.

Voor bedrijven met meerdere werkmaatschappijen bood de NOW-regeling namelijk geen uitkomst wanneer 1 of meerdere werkmaatschappijen een omzetverlies kennen van meer dan 20%, maar het concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft. Het was dan niet mogelijk om voor de werkmaatschappijen met een omzetverlies van meer dan 20% een beroep te doen op NOW-regeling. Dat kan nu wel.

Dat meldde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer, waar een meerderheid gevraagd had om zo'n verruiming. Ook werkgevers en vakbonden hadden er op aangedrongen om te voorkomen dat dergelijke werkmaatschappijen toch op grote schaal mensen gaan ontslaan.

De NOW-regeling geldt voor bedrijven die meer dan 20 procent van hun omzet zien wegvallen. Als zij beloven de salarissen volledig door te betalen en geen mensen om bedrijfseconomische redenen te ontslaan, neemt de overheid tot 90 procent van de loonkosten over.

Tot dusver gold voor grote concerns dat zij niet per afzonderlijke werkmaatschappij een beroep konden doen op de regeling, maar alleen als geheel. Daarvoor was gekozen om de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden, en om ‘strategisch gedrag’ van dergelijke bedrijven voor te zijn.

Aan de verruiming zijn wel extra voorwaarden verbonden. Behalve van bonussen en dividend moeten concerns ook afzien van het inkopen van eigen aandelen als een van de werkmaatschappijen gebruikmaakt van de loonkostenregeling. Ook moeten afspraken zijn gemaakt met de vakbonden over werkbehoud.

Een andere voorwaarde is dat bedrijven zich moeten onderwerpen aan extra accountantscontroles. Zo moet worden voorkomen dat zij bijvoorbeeld kunnen schuiven tussen verschillende bedrijfsonderdelen met omzet, opdrachten of voorraden om aan de voorwaarden voor overheidssteun te voldoen.

De regeling voor werktijdverkorting is per direct stopgezet. De regeling waarbij werknemers korter konden werken en gedeeltelijk een WW-uitkering kregen, werd te vaak aangevraagd. Op dinsdag 17 maart - toen het kabinet de maatregelen aankondigde -  ging het om 78 duizend bedrijven met samen honderdduizenden werknemers. Dat leidde tot grote problemen in de uitvoering. Daarom is de oude regeling per direct stopgezet. Gedane aanvragen worden in het nieuwe systeem meegenomen.

Er komt nu een nieuwe regeling, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Dit betekent dat ieder bedrijf dat omzetverlies van minimaal 20% verwacht, bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten kan aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Bedrijven kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Ook flexwerkers met tijdelijke- en oproepcontracten komen hier nu voor in aanmerking. Op dit moment kunt u nog geen NOW-aanvraag indienen, daar wordt hard aan gewerkt.

De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) zijn versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is sinds 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

De overheid wil met de maatregel voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kan een ondernemer meer lenen dan op basis van het onderpand alleen. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend.

Aanvragen van de BMKB-C regeling kan een ondernemer niet zelf, maar u kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat uw bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van RVO. Om de procedure te versnellen, heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van RVO afhandelen.

Wat houdt de BMKB-C regeling in?

 • De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Oftewel: 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd.
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd van het BMKB-C krediet is 8 kwartalen.
 • De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:
  • lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode
  • ineens, aan het einde van de looptijd
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet aan de orde.

MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en -garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet “committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is”. Om gebruik te maken van de regeling kunt u contact opnemen met uw bank.

Om kleine en startende ondernemers tegemoet te komen biedt de verstrekker van microkredieten Qredits tijdelijk uitstel van aflossing aan voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Het uitstel is voor 6 maanden, de rente gaat in die periode naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.