Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Noodmaatregelen voor alle ondernemers

Het coronavirus bepaalt ondertussen het dagelijkse leven. De gevolgen voor de economie en het bedrijfsleven zijn groot. Het dwong de Nederlandse regering tot een ongekend pakket noodmaatregelen om ondernemers - ook in de afbouw - te ondersteunen en ze in ieder geval drie maanden door de coronacrisis te kunnen slepen. We zetten de noodmaatregelen die voor all ondernemers gelden voor u op een rij. 

Update 10 juni 2020

In uw aangifte vennootschapsbelasting mag u het verlies over een jaar verrekenen met de winst van het vorige jaar (carry back). Een verlies over 2020 kunt u dus verrekenen met de winst over 2019. Normaliter kan dat echter pas nadat u aangifte hebt gedaan over het verliesgevende jaar én u een definitieve aanslag over het voorgaande winstgevende jaar hebt. Omdat hier veel tijd overheen kan gaan en dit tot liquiditeitsproblemen kan leiden, heeft het kabinet de coronareserve bedacht.

Onder voorwaarden mag u het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, alvast ten laste brengen van de winst over 2019. U doet dat door een zogenoemde coronareserve te vormen. Dit kunt u doen onder de volgende voorwaarden:

  • Het verwachte verlies is echt corona gerelateerd. U moet voldoende kunnen onderbouwen in welke mate u een verlies leidt.
  • Het verwachte corona gerelateerde verlies mag niet groter zijn dan het totale verlies dat verwacht wordt over 2020.
  • Het bedrag dat u aanmerkt als coronareserve mag niet groter zijn dan de winst over het boekjaar 2019.
  • De reserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen.
  • De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte Vpb 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves. De vrijval in het boekjaar 2020 moet in de aangifte Vpb 2020 in deze rubriek worden opgenomen als onttrekking.

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) waarbij ondernemers uit de aangewezen sectoren (vastgesteld SBI-codes) eenmalig een bedrag van € 4.000,- konden krijgen, wordt niet voortgezet en is dus vervallen. Hier voor in de plaats komt de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Ddeze tegemoetkoming is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers, die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis, om (een deel) van hun vaste lasten te kunnen betalen. Aanvragen kunnen vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend. De regeling geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020.

Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt. Ondernemers die gebruik maken/maakten van de TOGS-regeling op basis van de lijst met SBI-codes kunnen hier ook gebruik van maken. Een bedrijf krijgt maximaal € 50.000,- over vier maanden. Maar zoals het er nu naar uit ziet, is deze regeling helaas niet van toepassing voor bedrijven in de afbouwsector.

De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 oktober. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 oktober 2020 verlengd.

Als men uitstel aanvraagt krijgt men bij de eerste aanvraag direct 4 maanden uitstel van betaling. Daarvoor hoeft men maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Men kan ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval moet men verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen. Met die regel wil de Belastingdienst ervoor zorgen dat zoveel mogelijk geld in de bedrijven blijft.

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Met deze aanvullende maatregel kan vanaf half mei een overbruggingskrediet worden aangevraagd.

Wat houdt de KKC-regeling in?

De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000).

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000,- tot maximaal € 50.000,-. De looptijd is maximaal 5 jaar en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De financierende banken houden zich aan de Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening.

Wat zijn de voorwaarden van de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)?

De KKC telt wel een aantal voorwaarden:

  • De financieringsbehoefte is tussen de €10.000 en €50.000;
  • Uw jaaromzet is hoger dan €50.000;
  • Uw bedrijf was voor de coronacrisis voldoende winstgevend;
  • Uw bedrijf is vóór 1 januari 2019 ingeschreven in de KvK.

Voor welke ondernemers is de KKC bedoeld?

De KKC is gericht op kleine ondernemers: micro-, midden- en kleinbedrijf. Het gaat naar schatting om enkele tienduizenden ondernemingen in Nederland.

Waar kunnen ondernemers terecht voor de KKC-regeling?

In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C-financiers met een accreditatie, mogen de regeling ook aanbieden.

Hoe vraagt een ondernemer de KKC aan?

U kunt de aanvraag indienen bij een van de aangesloten banken of alternatieve financierders. De komende dagen wordt de regeling uitgewerkt, deze zal vanaf half mei beschikbaar zijn.

Ieder jaar moet een DGA minimaal € 46.000 uitkeren aan zichzelf, dit heet het gebruikelijk loon. Door de coronacrisis willen veel van deze ondernemers dit geld liever in de BV of NV houden, zodat het bedrijf over meer liquiditeit kan beschikken. ONL heeft daarom het voorstel gedaan om dit jaar de regels bij het uitkeren van het gebruikelijk loon te versoepelen. Het kabinet neemt de volgende maatregel: bij omzetverlies door de coronacrisis wordt mogelijk gemaakt dat ondernemers tijdelijk van een lager loon uit mogen gaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. Dit is een grote opluchting voor DGA’s.

Al enige jaren zweeft het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ boven de hoofden van ondernemers. Deze ‘DGA-taks’ legt een zware belasting op leningen van DGA’s uit hun eigen BV of NV. Dit wetsvoorstel is uitgesteld tot 1 januari 2023. Deze heffing schuift daarmee een jaar door en geeft enige lucht aan bedrijven die hier mee te maken hebben.   

Als u door de Coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunt u de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat geldt voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW) en loonbelasting. In tegenstelling tot wat de Belastingdienst eerder liet weten, hoeft u daarvoor geen schriftelijk verzoek naar Heerlen te sturen maar kunt u gebruik maken van een speciaal digitaal formulier. U heeft daarvoor wel een DigiD nodig. Als u dit formulier instuurt, legt de fiscus voor al deze aanslagen de invordering direct stil voor een periode van 3 maanden. U hoeft daarvoor verder niets te doen. Let op: u moet wel gewoon op tijd aangifte doen. U kunt pas bijzonder uitstel van betaling aanvragen als u een aanslag heeft ontvangen. Als er nog geen aanslag is, neemt de Belastingdienst uw aanvraag niet in behandeling.

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor die mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel, die door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies, schade lijden. U komt in aanmerking als u voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling genoemde SBI-codes.

Let op: De TOGS geldt vooralsnog alleen voor bedrijven die op deze lijst met SBI codes voorkomen. Bedrijven in de (af)bouw komen vooralsnog niet in aanmerking voor deze regeling. Wij kunnen ons echter voorstellen dat er ook in onze sectoren bedrijven zijn die toch ook al hard en direct getroffen zijn en niet of nauwelijks nog werk hebben. Als dit het geval is, zouden wij dat graag willen weten, zodat we, indien hier aanleiding toe is, dit kunnen oppakken om te zien deze ook op lijst kunnen en moeten komen. U kunt zich in dit geval wenden tot ons speciale Meldloket Corona.

Maatwerk bij criteria SBI-codes

Ondernemers die menen recht te hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl. Per geval zal naar de registratie gekeken worden. Het heeft geen zin om uw SBI-code nu nog aan te passen.

------

Op het moment dat deze regeling ook voor (af)bouwbedrijven gaat gelden, zullen we deze pagina updaten.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt voor alle ondernemers tijdelijk op een zo laag mogelijk percentage vastgesteld. De Belastingdienst onderzoekt nog wat het laagste percentage is dat voor elke belasting uitvoeringstechnisch gerealiseerd kan worden.