Clausule over opleverdossier alvast regelen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
03 februari 2022

Voorbereidingen voor WKB

Als de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt ingevoerd, moet er een opleverdossier komen. Onlangs is de WKB opnieuw uitgesteld, maar het moment komt er toch aan. Als u nu al opdrachten aanneemt waarvan de oplevering na 1 oktober 2022 wordt verwacht, dan adviseren we alvast een clausule op te nemen in de overeenkomst. 

Onlangs schreven we het al in een nieuwsbericht: De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is opnieuw uitgesteld; nu naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Als u nu echter al werk aanneemt, waarvan u verwacht dat de oplevering na 1 oktober 2022 in de planning staat, dan is het aanbevelenswaardig om u al wel voor te bereiden en een clausule op te nemen in de overeenkomst. Anders kunt u dan namelijk gehouden worden aan de wet, terwijl nu nog niet duidelijk is wat er dan precies van u verwacht wordt. 

Wat zegt de wet

In artikel 7:757a van het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) staat het volgende:

In geval van aanneming van een bouwwerk legt de aannemer bij de kennisgeving dat het werk klaar is om te worden opgeleverd, bedoeld in artikel 758 lid 1, een dossier aan de opdrachtgever over met betrekking tot het tot stand gebrachte bouwwerk. Het dossier bevat gegevens en bescheiden die volledig inzicht geven in de nakoming van de overeenkomst door de aannemer en de te dien aanzien uitgevoerde werkzaamheden en bevat in ieder geval: a. tekeningen en berekeningen betreffende het tot stand gebrachte bouwwerk en de bijbehorende installaties, en een beschrijving van de toegepaste materialen en installaties, alsmede de gebruiksfuncties van het bouwwerk; b. gegevens en bescheiden die nodig zijn voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk.

Praktische vertaling:

Als de WKB in werking treedt, dan schrijft de wet voor dat de aannemer bij oplevering twee dossiers moet overhandigen:

  • een privaatrechtelijk consumentendossier, waarmee wordt aangetoond dat is gerealiseerd wat er is afgesproken en dat er goed en deugdelijk werk is geleverd. Ook worden daarin garantiebepalingen en aanwijzingen voor gebruik en onderhoud opgenomen. 
  • een publiekrechtelijk dossier bevoegd gezag; in het Bouwbesluit worden hiervoor regels opgenomen. 

Consumentendossier

Er is een praktijkrichtlijn opgesteld, waarin is opgenomen welke gegevens allemaal in een consumentendossier moeten worden gevoegd. De WKB heeft namelijk tot doel om de positie van consumenten in de bouw te versterken en daarom komt er een plicht bij de aannemer te liggen om de consument goed te informeren. In de NPR8092 zijn de richtlijnen opgenomen voor alle informatie en aspecten die relevant zijn voor realisatie van het doel van het consumentendossier. Hierin staat ook opgenomen: ‘De afbouw van een casco ruimte valt onder de categorie ‘verbouw’. In geval van aangenomen werk is de aannemer van dit werk verantwoordelijk voor het vullen van het consumentendossier voor dit specifieke werk.’ 

Voorbereiding op WKB

Daarom is het verstandig om u voor te bereiden als u werk aanneemt dat wellicht na 1 oktober 2022 wordt opgeleverd. Want bij inwerkingtreding van de wet (Staatsblad 2019, 382) moet de aannemer binnen 3 maanden na oplevering van het bouwwerk het dossier als bedoeld in artikel 7:757a van het Burgerlijk Wetboek verstrekken. Omdat nu nog niet precies duidelijk is wie wat gaat aanleveren, kan het raadzaam zijn alvast een clausule op te nemen in overeenkomsten, waarvan de oplevering na 1 oktober 2022 wordt verwacht. 

Clausule

Neem in de overeenkomst een bepaling op of er wel of geen opleverdossier wordt overhandigd. Er mag namelijk in de aannemingsovereenkomst worden afgeweken van de wettekst, maar dit moet dan wel zijn vastgelegd. Als het werk relatief eenvoudig is, kan worden afgesproken dat er geen opleverdossier wordt gemaakt. 

Voorbeeldzin overeenkomst zonder opleverdossier: 

Indien de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Staatsblad 2019, 382) in werking is getreden, verstrekt de aannemer in afwijking van artikel 7:757a van het Burgerlijk Wetboek geen dossier aan de opdrachtgever met betrekking tot het tot stand gebrachte bouwwerk.  

Als de opdrachtgever vooruitlopend op de WKB wel een opleverdossier wenst, dan kan op voorhand worden afgesproken welke zaken in het dossier worden gevoegd. Benoem ook dat dit binnen 3 maanden na oplevering wordt verstrekt, want straks wordt bij de WKB het moment van oplevering genomen als gebruikelijke moment om het dossier te overhandigen.  

Voorbeeldzin overeenkomst met opleverdossier:

Indien de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Staatsblad 2019, 382) in werking is getreden, verstrekt de aannemer binnen 3 maanden na oplevering van het bouwwerk het dossier als bedoeld in artikel 7:757a van het Burgerlijk Wetboek. Dit dossier bestaat uit: [benoem hier exact welke zaken in het dossier worden opgenomen, bijvoorbeeld tekeningen, materialenstaat, onderhoudsadvies, opstook- en afkoelprotocol]. 

Deel dit artikel: